ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2002 – 2005

Poszczególne numery czasopisma z lat 2002 – 2005 można zakupić za pośrednictwem wydawnictwa „Blackhorse”

Spis artykułów

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1); 2002;6(2); 2002;6(3); 2002;6(4); 2003;7(1); 2003;7(2); 2003;7(3); 2003;7(4); 2004;8(1-4); 2005;9(1-4)

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1)

Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz, Jacek Łuczak, Jakub Woźniak,
Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem
Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine

Joanna Kozaka,
Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika
Quality of life and sense of coherence in women with ovarian cancer

Nina Ogińska-Bulik, Grażyna Kozak,
Akceptacja choroby jako wyznacznik radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów opieki paliatywnej

Kamila Pers,
Zależność liczby i nasilenia objawów ubocznych chemioterapii od poziomu depresji i lęku u pacjentów onkologicznych
Relationship between number and intensity of side-effects of chemotherapy and the level of depression and anxiety presented by oncologic patients

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(2)

Iwona Trzebiatowska,
Depresja w chorobie nowotworowej
Depression in the neoplasmatic disease

Katarzyna Walęcka-Matyja, Teresa Rostowska,
Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji raka piersi
The level of self-appraisal and coping styles with stress of women after mastectomy

Zygfryd Juczyński, Reinhold Schwarz, Tatjana Nojek,
Informowanie o chorobie nowotworowej w opinii polskich, niemieckich i białoruskich studentów medycyny
Informing about cancer disease in the Polish-German-Byelorussian medical students’ opinion

Ewa Majdak, Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka, Liliana Krasińska, Juliusz Kobierski, Jerzy Emerich,
Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika
Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(3)

Jarosław Uziałło, Aleksander Araszkiewicz,
Psychoneuroimmunologia – zarys badań
Psychoneuroimmunology – outline of research

Zygfryd Juczyński,
Psychoonkologia jako dziedzina badań i praktyki klinicznej
Psycho-oncology research and clinical practice

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanisławek, Jowita Lechicka, Irena Wrońska,
Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci
Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(4)

Komórki cytotoksyczne (NK) a psychoonkologia
Natural killer cells and psychoonkology

Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową
Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients

Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakość życia
Strategies of coping with cancer disease and quality of life

Badanie ankietowe poziomu satysfakcji z opieki paliatywnej w oddziale stacjonarnym
Qualitative research of patients’ satisfaction level of the palliative care quality in the hospital ward

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(1)

Gabriela Chojnacka-Szawłowska,
Zachowania zdrowotne w profilaktyce onkologicznej
Health behaviours in oncological prophylaxis

Janusz Reguła,
Praktyczne zastosowanie narzędzi oceny jakości opieki – funkcjonalne standardy oddziału paliatywnego
Practical use of care quality estimation instruments – functional standards of palliative ward

Karolina Majewska,
Medycyna komplementarna / alternatywna (CAM) w chorobie nowotworowej
Complementary / alternative medicine (CAM) i cancer

Teresa Rostowska, Katarzyna Walęcka-Matyja,
Obraz siebie i poziom samooceny u kobiet po amputacji piersi oraz u kobiet ze schorzeniami skóry – analiza porównawcza
The self-image and the level of self-appraisal of women after mastectomy and women with skin illnesses – comparative analysis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(2)

Krystyna De Walden-Gałuszko
Ból a depresja – w teorii i w praktyce
Pain and depression – theory and practice

Alicja Widera, Zygfryd Juczyński, Tadeusz Popiela
Psychologiczne wyznaczniki stresu pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirurgicznych
Psychological determinants of post-traumatic stress in oncological patient after disabling surgical procedures

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka,
Jakość życia chorych z rakiem jelita grubego i wytworzonym brzusznym odbytem
Quality of life of patients with colorectal cancer and with stoma

Janina Książek,
Jakość opieki medycznej w okresie okołooperacyjnym na przykładzie chorych operowanych na raka płuca
The quality of medical care in perioperative period in patients after the radical treatment of lung cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(3)

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka, Renata Stępień,
Jakość życia chorych po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka jelita grubego i sutka
Quality of life of patients after radical surgery treatment of colorectal carcinoma and breast cancer

Beata Basińska, Andrzej Badzio,
Funkcjonowanie seksualne i jakość relacji małżeńskich mężczyzn leczonych napromienianiem z powodu nasieniaka jądra
Sexual functioning and marital relationships in patients after irradiation for testicular cancer

Bożena Kawiecka- Dziembowska, Renata Pałaszyńska, Maria Osmańska-Gogol, Bogdan Żurawski, Alina Borowska,
Psychologiczne aspekty ziarnicy złośliwej (choroby Hodgkina)
Psychological aspects of Hodgkin’s disease

Marek Jurkowski, Barbara Bobek-Billewicz,
Wpływ stresu pre- i postnatalnego na podatność na schorzenia nowotworowe
The influence of the pre- and postnatal stress on susceptibility to the carcinogenesis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(4)

Mariola Bidzan
Ja realne i ja idealne u kobiet operowanych radykalnie i zachowawczo z powodu guzów łagodnych i nienowotworowych narządów rodnych
Self real and self idealized in operated women on radical and conservative surgery of benign tumors of reproductive organs

Alicja Heyda,
Schematy poznawcze i subiektywny obraz leczenia promieniami u pacjentów poddawanych radykalnej radioterapii
Cognitive patterns and subjective representation of radiation therapy among radical radiotherapy patients

Janina Książek,
Ocena jakości życia chorych na raka płuca w okresie okołooperacyjnym
The estimate of the life’s quality of persons after pulmonary cancer operation

Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzecieniecka-Green,
Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną
Psychological aspects of contact with the oncological patients and their families

PSYCHOONKOLOGIA 2004;8(1-4)

Mariola Bidzan, Monika Pater-Prais,
Jakość związku małżeńskiego u kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy
Quality of marriages of women treated for cervix tumour

Paweł Izdebski, Jerzy Tujakowski,
Cechy temperamentalne kobiet chorych na nowotwór piersi
Temperamental characteristics of women with breast cancer

Wiktor Chmielarczyk, Andrzej Pruszyński, Barbara Jobda, Teresa Wysocka-Bobryk, Zbigniew Wronkowski, Ewa Wesołowska,
Ocena psychologicznych efektów badania przesiewowego raka piersi u kobiet – badanie pilotażowe
Evaluation of the psychological effects of breast cancer screening in women – a pilot study

Agnieszka Pietrzyk,
Wpływ poczucia koherencji na spostrzeganie kontroli własnego życia u pacjentów onkologicznych w trakcie chemioterapii
The impactof coherence on the perceived control over life of cancer patients in chemotherapy

Joanna Kosmala,
Związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę nowotworową
Depressive disorders and increased riskof cancer

Justyna Janiszewska,
Strategie radzenia sobie z chorobą a poziom lęku u kobiet z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego
Strategies of coping with disease and level of anxiety of the patients with breast cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2005;9(1-4)

Raisa Sapieżyńska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Cecylia Łukaszuk,
Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą Hodgkina
Evaluation of problems in patients with Hodgkin’s disease

Barbara Lelonek, Halina Marmurowska-Michałowska,
Poziom lęku u chorych z białaczką
The degree of anxiety of patients with leukaemia

Krystyna Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz,
Zespół wypalenia a cechy osobowościowe lekarzy i pielęgniarek w zespołach opieki hospicyjnej
Burn-out syndrome and personality traits of the doctors and nurses engaged in the hospice care

Małgorzata Krasuska, Beata Krytosiak,
Rola wsparcia chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej w opinii rodziny
The role of the support for patients with advanced cancer in the opinion of the family