Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

Czytaj dalej

10 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

Program Konferencji

10.09.2009 r. (czwartek) – Sale warsztatowe, A, B, C,

Sesja warsztatowa:

16.00-17.30     Praktyka uważności w pracy z osobami chorymi onkologicznie, Monika Anna Popowicz Sala B.

16.00-17.30     Pomoc psychologiczna dla rodziny chorego onkologicznie przy nawrocie choroby nowotworowej, Bożena Winch Sala A.

16.00-17.30     Techniki sugestywne w pracy z bólem, Joanna Zapała, Patrycja Orzechowska Sala C.

17.45-19.15     Predyspozycje osobowościowe terapeuty do wypalenia zawodowego, Mariola Kosowicz Sala B.

17.45-19.15     Systemowa terapia rodziny w obliczu choroby nowotworowej. Zastosowanie techniki genogramu, Marta Porębiak, Anna Błogosz Sala A.

17.45-19.15     Czynniki sprzyjające zdrowieniu – jak pomóc sobie, chorym i ich rodzinom poprawić jakość życia już dzisiaj, Mariusz Wirga, Ewa Wojtyna Sala C.

 

I. Dzień 11 wrzesień 2009 r. (piątek)  – Sala konferencyjna

10.00-11.30    Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
10.00-11.30    Sesja plenarna: Przewodniczą: Wiesław Jędrzejczak, Zygryd Juczyński

10.00-10.30    Depression, hopelessness, desire for death and suicide in cancer, William Breitbart

10.30-11.00    The problems of volunteers in psychooncology, Katalin Muszbek

11.00-11.30    Problemy psychologiczne pacjentów z białaczką z punktu widzenia hematologa, Wiesław Jędrzejczak

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

 

11.45-13.00     Sesja: Psychologiczne problemy w hematologii.
przewodniczą:  Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Andrzej Hellman

11.45-12.15    Niektóre problemy psychologiczne pacjentów w hematologii, Andrzej Hellman

12.15-12.30     Problemy psychospołeczne dzieci z chorobą nowotworową – doświadczenia własne, Bożenna Bagińska-Dembowska

12.30-12.45     Opieka psychologiczna nad pacjentem hematologicznym w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości,  Marzena Samardakiewicz

12.45-13.00     Przewlekłe zmęczenie a depresja chorych na nowotwory złośliwe,

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

13.00-13.15     Psychoedukacja bazująca na głównych pojęciach psychologii zdrowia,

Marcin Jabłoński, Katarzyna Dyl-Matuszko

13.15-13.30     Polska adaptacja skali Distress Thermometer i Problem List. Badania walidacyjne wśród pacjentów onkologicznych

Jolanta Życińska, Ewa Wojtyna, Alicja Heyda, Anna Syska-Bielak

13.30-14.30     Przerwa obiadowa

 

14.30-15.30       Sesja: Przystosowanie do choroby nowotworowej.
przewodniczą: Mikołaj Majkowicz,  Zygfryd Juczyński

14.30-14.45    Potraumatyczny rozwój w następstwie doświadczonej choroby nowotworowej, Zygfryd Juczyński

14.45-15.00     Temperament, style radzenie sobie ze stresem a PTSD u osób chorych na nowotwory, Agnieszka Laskowska

15.00-15.15     Hospicjum w wyobrażeniach pacjentów. Problemy adaptacyjne

Barbara Smolik, Elżbieta Pożarowska, Marta Czerwik- Kulpa

15.15-15.30     Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w procesie zmagania się z chorobą nowotworową,  Lidia Zabłocka-Żytka, Leszek Szewczyk

 

15.30-16.45     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych. Ból.
przewodniczą: Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Wojciech Leppert

15.30-16.00    Postępy farmakoterapii bólu nowotworowego analgetykami opioidowymi,

Wojciech Leppert

16.00-16.30    Miejsce buprenorfiny w leczeniu bólu, Aleksandra Ciałkowska-Rysz

16.30-16.45    Znaczenie efektu placebo w postępowaniu farmakoterapeutycznym u pacjentów onkologicznych, Iga Wapniarska, Ivan Kocić

16.45-17.00     Przerwa kawowa

 

17.00-17.30     Sesja: Psychologiczne aspekty objawów somatycznych.
przewodniczą: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Mariusz Wirga

17.00-17.15    Wspomnienie o prof. O. Carlu Simontonie, Mariusz Wirga

17.15-17.30    Zaparcia w medycynie paliatywnej, Tomasz Dzierżanowski

17.30-17.45    Zaburzenia snu u pacjentów operowanych z powodów onkologicznych-doświadczenia własne, Renata Chrzan, Tomasz Kulpa

17.45-18.00    Tożsamość narracyjna – wybrane wyniki analizy narracji osób chorych na szpiczaka mnogiego, Magdalena Bidacha

 

18.00-19.00     Sesja: Rola sztuki w psychoonkologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. przewodniczą: Jerzy Jankau, Jadwiga Pyszkowska

18.00-18.30    3M – sztuka w służbie medycyny, Jerzy Jankau

18.30-18.45    Proces twórczy a proces zdrowienia /inspiracje psychoanalityczne, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

19.00-19.15    Muzykoterapia w rehabilitacji onkologicznej, Małgorzata Stańczyk

18.45-19.00    Film zrealizowany podczas zajęć Pracowni Zajęć Terapeutycznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii,  Zofia Lenarcik

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

20.30  Uroczysta kolacja

 

II. Dzień , 12 wrzesień 2009 r. (sobota) Sala konferencyjna

09.00-10.45     Sesja: Aktywność stowarzyszeń pacjentów i aktywność organizacji pozarządowych.
przewodniczą: Urszula Jaworska, Anna Ziemiańska

09.00-09.15     Wychowawczo-edukacyjny aspekt opieki nad przewlekle i terminalnie chorymi – Rola Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w kreowaniu celów i postaw wychowawczych, Józef Binnebesel

09.15-09.30    WOLONTARIAT – WSPARCIE – WIEDZA. Moje doświadczenia w pracy z pacjentami onkologicznymi, Marta Rusek

09.30-09.45    Ograniczenie i pozbawienie wolności a opieka paliatywno – hospicyjna. Przegląd głównych kierunków wykorzystania opieki paliatywno – hospicyjnej w świecie i w Polsce, Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Mikołaj  Majkowicz

09.45-10.00    Analiza blogów prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych, Karolina Reszka, Marzena Samardakiewicz

10.00-10.15    Najtrudniejsze doświadczenia w życiu człowieka, Ks. Andrzej Gretkowski

10.15-10.30    Działalność Fundacji Urszuli Jaworskiej, Urszula Jaworska

10.30-10.45    Historia Amazonek, Anna Ziemiańska

10.45-11.00    Przerwa kawowa

 

11.00-12.15     Sesja: Wolontariat w psychoonkologii
przewodniczą: Małgorzata Marmajewska-Modelska,  Leszek Pawłowski

11.00-11.15    Jak uzyskać pomoc w organizacji wolontariatu, Bartosz Kisiel, Paweł Buczyński

11.15-11.30    Praktyczne formy wolontariatu w psychoonkologii, Małgorzata Marmajewska-Modelska

11.30-11.45    Edukacja psychoonkologiczna w szkołach, Kamil Kabasiński

11.45-12.00    Aspekty prawne wolontariatu, Leszek Pawłowski

12.00-12.15    Czym dla mnie jest pomaganie – doświadczenia wolontariuszy,

Agnieszka Stankiewicz

12-15-12.45     Dyskusja panelowa: Wolontariat w psychoonkologii
moderator: Leszek Pawłowski
12.45-15.00     Sesja: Psychoterapia w psychoonkologii
przewodniczą: Bożena Winch, Kazimierz Sułek

12.45-13.00    Znaczenie cech psychofizycznych w pracy hematologa, Kazimierz Sułek

13.00-13.15     Psycholog w hospicjum domowym: profesjonalista diagnostyk, psychoterapeuta, człowiek, Wanda Rusiecka

13.15-13.30     Wpływ rehabilitacji psychofizycznej na stan psychiczny kobiet leczonych z powodu raka piersi. Ocena wybranych parametrów. Danuta Longić, Wojciech Michalski, Sylwia Świstak-Sawa, Hanna Tchórzewska, Teresa Wysocka-Bobryk

13.30-13.45    Formy arteterapii realizowane na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dorota Gołąb, Arkadiusz Spychała

13.45-14.00    Program Simontona a poziom nadziei i lęku u pacjentów chorych na nowotwory, Paweł Grzybek, Patrycja Orzechowska-Niedziela, Andrzej Gryglewicz, Ewa Wojtyna,

14.00-14.15    Wpływ Racjonalnej Terapii Zachowania na jakość życia i stan psychiczny u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego  Ewa Wojtyna, Iwona Nawara

14.15-14.30    Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia przyczynowego i objawowego. Anna Machnik-Czerwik

14.30-14.45    Model psychologicznych uwarunkowań oceny jakości życia chorych na raka jajnika. Joanna Kozaka

14.45-15.00    Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwójki studentów – kobiety i mężczyzny, Agnieszka Pietrzyk

15.00-15.15    Wpływ zachowania techników radioterapii na reakcje emocjonalne pacjentów chorych na raka, Sylwia Mądra

15.15-15.30    Obraz osobowościowy idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta, Mikołaj Majkowicz, Małgorzata Hanowicz,

15.30-15.45     Zakończenie konferencji