PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Mirosław Piskozub

Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Noetic-spiritual dimension of personality in the process of coping with cancer related stress. s. 1-13.

Marcin Wnuk, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Mateusz Hędzelek, Sylwia Świstak-Sawa
Religijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych. Religious-spiritual correlated of strenght of hope and meaning of life among oncology patients. s. 14-20.

Joanna Woźniak-Holecka, Katarzyna Zborowska, Tomasz Holecki
Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Alternative medicine as a complementary form of treatmentin the oncological patients’ opinion. s. 21-28.

Opis przypadku

Agnieszka Pietrzyk
Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed chemioterapią i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwojga studentów – kobiety i mężczyzny. Cognitive function of cancer patient before and after chemotherapy. Directions for additional medical treatment and psychological aid in recovering mental abilities. Analysis of two case studies – students: woman and man. s. 29-35

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  2

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Małgorzata Ossowska, Mikołaj Majkowicz
Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta s. 41–47

Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Elżbieta Borczuch
Lęk i jakość życia młodzieży z białaczką i chłoniakami – doniesienie wstępne s. 48–54                                                                                                     

Anna Machnik-Czerwik
Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie s. 55–59 

Artykuły poglądowe

Joanna Kozaka
Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne s. 60–69

Sprawozdanie

Marta I. Porębiak, Anna Błogosz
Współczesne trendy światowej psychoonkologii s. 70–72

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Marcin Jabłoński

Poczucie koherencji a ryzyko rozwoju depresji u chorych na ostrą białaczkę.
Sense of coherence and risk of depression M leukaemic patients. ss.1-10. streszczenie

Marta Czerwik-Kulpa
Oczekiwania chorych z bólami nowotworowymi i stopień ich zaspokojenia w warunkach opieki paliatywnej. Needs and expectations of patients with cancer pain and the level of their fulfilment in palliative care.  ss.11 -16

Anna Maria Zieniuk
Oczekiwania pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego.
Oncological patient expectations of doctors and nursing staff ss.17-27

Artykuł poglądowy

Joanna Baran
Zastosowanie koncepcji stresu traumatycznego w badaniach dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziców. Application of the conception of traumatic stress in research on children with cancer and their parents. ss.28-32

Sprawozdania

Jubileusz za nami! s.33
I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod hasłem „Nie tylko leki leczą” — Kraków 2009 35 Relacja z wydarzenia s.35

Jubileusz za nami!
Justyna Pronobis,

ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2006 – 2008

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1 – 2008

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Justyna Janiszewska, Bożena Jankowska
Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Artykuł poglądowy
Problemy psychosocjalne w raku piersi
Małgorzata Ślubowska, Tadeusz Ślubowski
Rodzinne sposoby pokonywania stresu choroby – odczucia i strategie
Bogusław Stelcer
Perspektywy metody wczucia Edyty Stein w kontekście opieki nad chorym nowotworowym – refleksja konkluzywna
Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka, Anna Szymańska, Andrzej Pruszyński
Sprawozdania
Sprawozdanie z 9. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 9. Kongresu Psychoonkologii w Londynie
Krystyna de Walden-Gałuszko

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 12 NR 1-2 – 2007

Spis treści:
Artykuły oryginalne
Krystyna de Walden-Gałuszko
Poznanie a ból

Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden-Gałuszko, Agata Zdun-Ryżewska, Anna Bartosińska
Badania wpływu leków na funkcje poznawcze w modelu Cognitive Drug Research
Aleksandra Modlińska
Tramadol – metabolizm; wpływ na funkcje poznawcze

Tomasz Buss
Wpływ morfiny na funkcje poznawcze u pacjentów z bólem przewlekłym

Magdalena Osowicka
Niewydolność nerek a leki przeciwbólowe

Marzena Samardakiewicz
Zaburzenia poznawcze u dzieci z chorobą nowotworową leczonych przeciwbólowo

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 2 – 2006

Spis treści:
Artykuł oryginalny
Małgorzata Ledwoń, Monika Wróbel
Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek dzieci chorych na chorobę nowotworową

Izabella Michałowska-Wieczorek
Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową

Monika Marcinkowska, Patrycja Mazurkiewicz, Joanna Kozaka, Andrzej Stencel
Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych
Artykuł poglądowy
Józef Binnebesel
Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego

Sprawozdania
Krystyna de Walden-Gałuszko
Sprawozdanie z 8. Światowego Kongresu Psychoonkologii w Wenecji

PSYCHOONKOLOGIA, TOM 10 NR 1 – 2006

Artykuł redakcyjny
Krystyna de Walden-Gałuszko
Psychoonkologia dzisiaj: gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy?
Artykuł oryginalny
Bożena Kawiecka-Dziembowska, Alina Borkowska, Maria Osmańska-Gogol, Renata Pałaszyńska, Anna Nowicka
Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z chorobą Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia i remisji
Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka
Funkcjonowanie emocjonalne chorych z objawami niepowodzenia chemioterapii zaawansowanego raka jajnika.
Agnieszka Pietrzyk
Dzieci i młodzież w obliczu raka siostry/brata.
Artykuł poglądowy
Izabella Michałowska-Wieczorek
Opieka medyczna i psychologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych.
Opis przypadku
Iwona A. Trzebiatowska
Zabiegi elektrowstrząsowe w leczeniu depresji w przebiegu raka trzustki – opis przypadku.
Sprawozdania
Justyna Pronobis
APOS 3rd Annual Conference (American Psychosocial Oncology Society) Synthesizing Research, Advocacy and Program Development to Optimize the Quality of Care
Joanna Kozaka
Jubileuszowa Konferencja „30 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

WYDAWCA CZASOPISMA “PSYCHOONKOLOGIA” W LATACH 2006-2008

Od czerwca 2006 r. do końca 2008 r.  Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, udzieliło licencji na wydawanie czasopisma “Psychoonkologia” Wydawnictwu Medycznemu Viamedica.
Wszelkie informacje i zamówienia dotyczące prenumeraty za lata 2006-2008 prosimy o kierowanie do działu marketingu wydawnictwa Viamedica http://www.viamedica.pl/

ZAWARTOŚĆ CZASOPISMO PSYCHOONKOLOGIA ZA LATA 2002 – 2005

Poszczególne numery czasopisma z lat 2002 – 2005 można zakupić za pośrednictwem wydawnictwa „Blackhorse”

Spis artykułów

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1); 2002;6(2); 2002;6(3); 2002;6(4); 2003;7(1); 2003;7(2); 2003;7(3); 2003;7(4); 2004;8(1-4); 2005;9(1-4)

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(1)

Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz, Jacek Łuczak, Jakub Woźniak,
Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem
Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine

Joanna Kozaka,
Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika
Quality of life and sense of coherence in women with ovarian cancer

Nina Ogińska-Bulik, Grażyna Kozak,
Akceptacja choroby jako wyznacznik radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów opieki paliatywnej

Kamila Pers,
Zależność liczby i nasilenia objawów ubocznych chemioterapii od poziomu depresji i lęku u pacjentów onkologicznych
Relationship between number and intensity of side-effects of chemotherapy and the level of depression and anxiety presented by oncologic patients

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(2)

Iwona Trzebiatowska,
Depresja w chorobie nowotworowej
Depression in the neoplasmatic disease

Katarzyna Walęcka-Matyja, Teresa Rostowska,
Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji raka piersi
The level of self-appraisal and coping styles with stress of women after mastectomy

Zygfryd Juczyński, Reinhold Schwarz, Tatjana Nojek,
Informowanie o chorobie nowotworowej w opinii polskich, niemieckich i białoruskich studentów medycyny
Informing about cancer disease in the Polish-German-Byelorussian medical students’ opinion

Ewa Majdak, Piotr Mielcarek, Joanna Kozaka, Liliana Krasińska, Juliusz Kobierski, Jerzy Emerich,
Wiek jako czynnik wpływający na jakość życia u kobiet leczonych chemioterapią dożylną z powodu zaawansowanego raka jajnika
Age-related differences in the quality of life in advanced ovarian cancer patients treated with first-line intravenous chemotherapy

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(3)

Jarosław Uziałło, Aleksander Araszkiewicz,
Psychoneuroimmunologia – zarys badań
Psychoneuroimmunology – outline of research

Zygfryd Juczyński,
Psychoonkologia jako dziedzina badań i praktyki klinicznej
Psycho-oncology research and clinical practice

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanisławek, Jowita Lechicka, Irena Wrońska,
Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci
Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying

PSYCHOONKOLOGIA 2002;6(4)

Komórki cytotoksyczne (NK) a psychoonkologia
Natural killer cells and psychoonkology

Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową
Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients

Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakość życia
Strategies of coping with cancer disease and quality of life

Badanie ankietowe poziomu satysfakcji z opieki paliatywnej w oddziale stacjonarnym
Qualitative research of patients’ satisfaction level of the palliative care quality in the hospital ward

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(1)

Gabriela Chojnacka-Szawłowska,
Zachowania zdrowotne w profilaktyce onkologicznej
Health behaviours in oncological prophylaxis

Janusz Reguła,
Praktyczne zastosowanie narzędzi oceny jakości opieki – funkcjonalne standardy oddziału paliatywnego
Practical use of care quality estimation instruments – functional standards of palliative ward

Karolina Majewska,
Medycyna komplementarna / alternatywna (CAM) w chorobie nowotworowej
Complementary / alternative medicine (CAM) i cancer

Teresa Rostowska, Katarzyna Walęcka-Matyja,
Obraz siebie i poziom samooceny u kobiet po amputacji piersi oraz u kobiet ze schorzeniami skóry – analiza porównawcza
The self-image and the level of self-appraisal of women after mastectomy and women with skin illnesses – comparative analysis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(2)

Krystyna De Walden-Gałuszko
Ból a depresja – w teorii i w praktyce
Pain and depression – theory and practice

Alicja Widera, Zygfryd Juczyński, Tadeusz Popiela
Psychologiczne wyznaczniki stresu pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirurgicznych
Psychological determinants of post-traumatic stress in oncological patient after disabling surgical procedures

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka,
Jakość życia chorych z rakiem jelita grubego i wytworzonym brzusznym odbytem
Quality of life of patients with colorectal cancer and with stoma

Janina Książek,
Jakość opieki medycznej w okresie okołooperacyjnym na przykładzie chorych operowanych na raka płuca
The quality of medical care in perioperative period in patients after the radical treatment of lung cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(3)

Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka, Renata Stępień,
Jakość życia chorych po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka jelita grubego i sutka
Quality of life of patients after radical surgery treatment of colorectal carcinoma and breast cancer

Beata Basińska, Andrzej Badzio,
Funkcjonowanie seksualne i jakość relacji małżeńskich mężczyzn leczonych napromienianiem z powodu nasieniaka jądra
Sexual functioning and marital relationships in patients after irradiation for testicular cancer

Bożena Kawiecka- Dziembowska, Renata Pałaszyńska, Maria Osmańska-Gogol, Bogdan Żurawski, Alina Borowska,
Psychologiczne aspekty ziarnicy złośliwej (choroby Hodgkina)
Psychological aspects of Hodgkin’s disease

Marek Jurkowski, Barbara Bobek-Billewicz,
Wpływ stresu pre- i postnatalnego na podatność na schorzenia nowotworowe
The influence of the pre- and postnatal stress on susceptibility to the carcinogenesis

PSYCHOONKOLOGIA 2003;7(4)

Mariola Bidzan
Ja realne i ja idealne u kobiet operowanych radykalnie i zachowawczo z powodu guzów łagodnych i nienowotworowych narządów rodnych
Self real and self idealized in operated women on radical and conservative surgery of benign tumors of reproductive organs

Alicja Heyda,
Schematy poznawcze i subiektywny obraz leczenia promieniami u pacjentów poddawanych radykalnej radioterapii
Cognitive patterns and subjective representation of radiation therapy among radical radiotherapy patients

Janina Książek,
Ocena jakości życia chorych na raka płuca w okresie okołooperacyjnym
The estimate of the life’s quality of persons after pulmonary cancer operation

Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzecieniecka-Green,
Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną
Psychological aspects of contact with the oncological patients and their families

PSYCHOONKOLOGIA 2004;8(1-4)

Mariola Bidzan, Monika Pater-Prais,
Jakość związku małżeńskiego u kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy
Quality of marriages of women treated for cervix tumour

Paweł Izdebski, Jerzy Tujakowski,
Cechy temperamentalne kobiet chorych na nowotwór piersi
Temperamental characteristics of women with breast cancer

Wiktor Chmielarczyk, Andrzej Pruszyński, Barbara Jobda, Teresa Wysocka-Bobryk, Zbigniew Wronkowski, Ewa Wesołowska,
Ocena psychologicznych efektów badania przesiewowego raka piersi u kobiet – badanie pilotażowe
Evaluation of the psychological effects of breast cancer screening in women – a pilot study

Agnieszka Pietrzyk,
Wpływ poczucia koherencji na spostrzeganie kontroli własnego życia u pacjentów onkologicznych w trakcie chemioterapii
The impactof coherence on the perceived control over life of cancer patients in chemotherapy

Joanna Kosmala,
Związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę nowotworową
Depressive disorders and increased riskof cancer

Justyna Janiszewska,
Strategie radzenia sobie z chorobą a poziom lęku u kobiet z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego
Strategies of coping with disease and level of anxiety of the patients with breast cancer

PSYCHOONKOLOGIA 2005;9(1-4)

Raisa Sapieżyńska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Cecylia Łukaszuk,
Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą Hodgkina
Evaluation of problems in patients with Hodgkin’s disease

Barbara Lelonek, Halina Marmurowska-Michałowska,
Poziom lęku u chorych z białaczką
The degree of anxiety of patients with leukaemia

Krystyna Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz,
Zespół wypalenia a cechy osobowościowe lekarzy i pielęgniarek w zespołach opieki hospicyjnej
Burn-out syndrome and personality traits of the doctors and nurses engaged in the hospice care

Małgorzata Krasuska, Beata Krytosiak,
Rola wsparcia chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej w opinii rodziny
The role of the support for patients with advanced cancer in the opinion of the family

PSYCHOONKOLOGIA  NR 8 STYCZEŃ – CZERWIEC 2001

W pracy zastosowano kwestionariusz celem ustalenia głównych problemów chorych, którzy przeszli totalną gastroctomię. Grupę badawczą stanowiło 35 mężczyzn i 12 kobiet, wiek 40-90 rż. Spośród problemów natury biologicznej wymienić należy nudności i wymioty (na które skarżyło się 83,3% kobiet) oraz utratę wagi (80% mężczyzn). Oceniano także zmianę sposobu i akceptacji posiłków przez chorych. Z pracy wynikają następujące sugestie dla pacjentów i ich rodzin: wskazane jest przeprowadzenie przed zabiegiem operacyjnym odpowiedniej rozmowy wyjaśniającej sposoby leczenia i opieki, wykorzystywania programów edukacyjnych podczas pobytu w szpitalu i po jego opuszczeniu. Wskazane jest prowadzenie przez dłuższy czas ocen jakości życia u tych chorych.PROBLEMS OF PATIENTS UNDERGOING THE TREATMENT DUE TO THE STOMACH CANCER

This study used a questionnaire survey to find out the most prevalent problems in 47 patients who underwent total gastrectomy. The group consists of 35 men and 12 women between 40 and 90 year of age. Problems of the biological nature were reported. 83,3% of women reported nausea and vomiting, and 80% of men reported the weight loss. The change in a way and in the acceptance of the meals by the patients were evaluated. The following were suggested as necessary for patients and their families: sufficient preoperative explanation about the treatment and care, execution of a continued patients education program until after discharge. The further study for proper evaluation of a long-term quality of life (QOL) is recommended.

Gabriala Chojnacka – Szawłowska
STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z ZAGROŻENIEM A STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ W OKRESIE JEJ ZDIAGNOZOWANIA. PDF

Badaniom psychologicznym poddano 302 pacjentów, w chwili zgłoszenia się do onkologa z podejrzeniem nowotworu, oraz 41 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną dla wydzielonych podgrup pacjentów ze względu na stopień zaawansowania choroby. Posłużono się ustrukturowanym wywiadem i Skalą Radzenia Sobie z Zagrożeniem Urant i Czapińskiego, opartą na koncepcji Lazarusa i Folkman. Celem badań było poszukiwanie związku pomiędzy stopniem zaawansowania nowotworu a preferowaniem określonej strategii. Wyniki sugerują, że pacjenci częściej od osób zdrowych stosują strategię emocjonalną i ucieczkową. Osoby, które poddały się badaniom w okresie rokującym powodzenie terapii, częściej stosują strategię zorientowaną na problem aniżeli ci, u których choroba była zaawansowana (ANOVA). Style radzenia sobie mogą być uznane za predyktory zagrożenia późnym rozpoznaniem choroby nowotworowej.

ASSESSING COPING STRATEGIES IN DIAGNOSED PERSONS WITH DIFFERENT STAGES OF CANCER

The 302 patients were examined being confronted with a diagnosis of cancer and 41 healthy controls. Habitual coping strategies were assessed by the questionnarie, based on the conception of coping (Lazarus and Folkman). Purpose of this study was to examine the coping behaviour (problem – focussed coping and emotion – focussed coping) and stage of cancer. The study aim to clarife whether strategies that the person use to handle on stressful situations would be related to health parameters. Emotion focused coping found more often in patients with cancer thn healthy subjects. The results indicate, that the coping styles are significantly related to conditon of health and stage of cancer. The problem – focused coping was positive related to early stage of cancer (ANOVA). The coping styles are important for protective health behaviour.

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanislawek, Jacek Tomczykowski, Barbara Jankowiak, Irena Wrońska
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH CYTOSTATYKAMI. PDF

Ponad połowa pacjentów onkologicznych przyjmuje chemioterapię w którymś okresie leczenia. Zbadano 100 pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 50 pacjentów przebywało w szpitalu, reszta otrzymywała leczenie ambulatoryjne. Wiek pacjentów: 20-70 rż. W badaniu stosowano metody kwestionariuszowe . W grupie mężczyzn najczęstszymi dolegliwościami było zmęczenie, osłabienie i nudności. Kobiety skarżyły się głównie na nudności, wymioty, biegunkę, osłabienie, zmęczenie i utratę włosów. Jakość życia zależy w dużym stopniu od dolegliwości będących następstwem chemioterapii. Znajomość czynników powodujących wymioty oraz środków przeciw wymiotnych, dostępnych w grupach chorych w wysokim czynnikiem ryzyka staję się sprawą kluczową dla efektywnego zapobiegania wymiotom u pacjentów leczonych chemioterapią.

PROBLEMS OF THE PATIENTS UNDERGOING THE CYTOTOXIC THERAPY

More than half of the oncology patients will receive chemotherapy at some point in their cancer treatment. The sample for these study consist of 100 patients treated at the Regional Oncology Center. 50 patients were hospitalized, while the rest received the ambulatory treatment. Patients were between 20 and 70 year of age. This study used a questionnaire survey. The most prevalent problems reported in the group of men were: fatigue, weakness, and nausea; while women complained mostly of nausea, vomiting, diarrhea, weakness, fatigue and alopecia. Quality of life is related to the number of distressing symptoms experienced as a result of a cancer chemotherapy. Knowledge of factors affecting emesis and antiemetic agents available for a high-risk patients are keys to successful nursing management of emesis in patients receiving chemotherapy.


Beata Basińska
RADZENIE SOBIE Z KONFRONTACJĄ STRESOWĄ A KONTINUUM ZDROWIE – CHOROBA NOWOTWOROWA. PDF 

Celem pracy była identyfikacja rodzajów strategii radzenia sobie w konfrontacji stresowej dotyczącej stanu zdrowia. Wybrano trzy grupy kryterialne: kobiety zdrowe, zagrożone nowotworem piersi i chore na raka narządów rodnych. Zastosowano SSRS Urant i Czapińskiego, CAS Davey, SOC-29 Antonovsky’ego i dwie skale oceny kondycji zdrowia. Stwierdzono, że w sytuacji deficytu zdrowia preferowane są strategie emocjonalne, natomiast chore na nowotwór preferowały dewaluację zagrożenia, a pozostałe badane grupy pozytywne przewartościowania. W stanach jednoznacznych dotyczących zdrowia poczucie koherencji było wyższe niż w stanie niepewności.

COPING WITH STRESS IN DIFFERENT HEALTH’S STATE

The aim of study was to assess the kind of coping with stress in the situation of gynaecological cancer, threat of breast cancer and in health. The research included 238 women with different health’s state. The methods measured ways of coping, sense of coherence and evaluation of health. The results indicated that the women threated of cancer and ill women preferred emotional strategies. The cancer patients used often devaluation of threat, but healthy and threat of cancer used more often positive reappraisal. The sense of coherence was similar and highest on the certain situation than on the uncertain one.


Joanna Szymczak
POCZUCIE KOHERENCJI A DEPRESJA U CHORYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO OPERACJI Z POWODU NOWOTWORU PŁUCA I U OSÓB ZDROWYCH. PDF

Celem pracy było ustalenie czy zachodzą związki między poczuciem koherencji i jego składnikami: zrozumiałością, zaradnością, sensownością, a nasileniem symptomów depresyjnych u 37 chorych na nowotwór płuca (średnia wieku 52,3 lat) przed operacją i u 32 osób zdrowych (średnia wieku 52,9 lat). W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Analiza statystyczna danych wykazała istotne statystycznie ujemne związki między poczuciem koherencji i sensownością a depresyjnymi symptomami u osób zdrowych. U chorych tylko zaradność tworzyła istotny statystycznie, ale dodatni związek, z depresją. Przypuszczalną przyczyną tego rezultatu u chorych mogła być psychologiczna specyfika ich sytuacji oraz istotnie słabsze poczucie koherencji. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają wysunąć hipotezę, iż u chorych przed operacją zlokalizowanych na kontinuum zdrowie-choroba daleko od bieguna zdrowie poczucie koherencji traci funkcję ochronną polegającą na przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom stresu (jak rozwój symptomów depresji), natomiast silniejsza zaradność, sprzyjając występowaniu symptomów depresji, może utrudniać adaptację do choroby i jej leczenia.

SENSE OF COHERENCE AND DEPRESSION IN LUNG CANCER PATIENTS QUALIFIED FOR SURGERY

Purpose of this study was to look for relationship between sense of coherence, its constituents: comprehensibility, manageability, meaningfulness and depressions in 37 lung cancer patients (average age of 52,3), who were qualified for surgery and 32 healthy controls (average age of 52,9). Two self-report questionnaires were used in the study: Antonovsky’s SOC-29 scale measuring the sense of coherence, and Beck Depression Inventory, measuring depressive symptoms intensity. The sense of coherence and meaningfulness correlated significantly (negative correlations) with depressive symptoms intensity in controls. In patients only manageability had significant correlation (positive) with depressive symptoms. It’s possible that psychological specificity of patients’ situation and significantly lower SOC in patients compared to controls were responsible for these results. The data let us hypothesise that in persons awaiting surgery (situated far away from the „health” pole of the health-disease continuum) the SOC protective function which consists in moderating harmful effects of stress (in the study treated as depressive symptoms) disappears but stronger manageability may favour depressive symptoms appearing and make adaptation to disease and its treatment more difficult.


Justyna Janiszewska
WPŁYW PRZEWLEKŁEJ CHOROBY SOMATYCZNEJ NA PERCEPCJĘ WŁASNEJ OSOBY, SAMOOCENĘ MŁODZIEŻY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W TRUDNEJ SYTUACJI. PDF

Badania miały na celu ocenę poziomu samooceny i samoakceptacji młodzieży przewlekle chorej oraz określenie sposobu zmagania się z sytuacją przewlekłej choroby somatycznej. Prezentowany materiał oparty jest o porównania grupy osób dotkniętej przewlekłą chorobą somatyczną z grupą osób, które uległy poparzeniu i grupa osób zdrowych. Posłużono się wywiadem psychologicznym, klinicznym oraz Listą Przymiotników Gougha i Heilbruna. Preferencje sposobów radzenia sobie ze stresem oceniono za pomocą kwestionariusza opartego na koncepcji Lazarusa i Folkman. Wyniki badań ujawniły związek pomiędzy rozpoznaniem przewlekłej choroby somatycznej a sposobem spostrzegania własnej osoby i radzenia sobie ze stresem. Pomimo obniżenia poziomu samooceny u młodzieży przewlekle chorej w stosunku do pozostałych grup badanych, stwierdzono niewielką rozbieżność pomiędzy ja realnym a ja idealnym. Samopercepcja u osób przewlekle chorych pełni rolę mechanizmu przystosowawczego.

THE CHRONIC SOMATIC DISEASE’S INFLUENCE ON SELF-CONCEPT, SELF-EVALUATION OF YOUNG PEOPLE AND COPING WITH DIFFICULT SITUATION

The purpose of this study was to assess level of self-acceptation and self-evaluation by young people and to define of coping with chronic somatic disease. This material presents the results of three groups’ compare. There are patients with the chronic somatic disease, scalding persons and healthy young people. The psychological and clinical interview, the Spilberger’s State-Trait Anxiety Inventory and Adjective Check List) by Gough and Heilbrun were used. Habitual coping strategies were assessed by the questionnaire based on the conception of coping by Lazarus and Folkman. The results indicate the relationship between the chronic somatic disease and level of self-acceptation and self-evaluation. The young people with chronic somatic disease have a lower lever of self-concept but they accept themselves. Self-perception by patients with chronic somatic disease to act as adaptation mechanism.

Mariola Bidzan, Agnieszka Zielonka – Sujkowska, Jerzy Smutek
NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA SAMOOCENY KOBIET OPEROWANYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY METODA WERTHELMA – MEIGSA. PDF

Badaniom mającym na celu poznanie czy zachorowanie na raka szyjki macicy w połączeniu z wybranymi czynnikami psychologiczno-społecznymi może zmieniać samoocenę u pacjentek po operacji sposobem Wertheima – Meigsa poddano łącznie 81 kobiet: 42 z nich (po operacji) stanowiło GE, zaś 39 aktualnie oczekujących na podobny zabieg GK. Zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji, Drabinę Cantrilla oraz Skalę Jakości Związku Spaniera. Uzyskane wyniki wskazują, że niewielka liczba prezentowanych przez pacjentki pooperacyjne objawów, jak również duża tolerancja na stres w połączeniu z wysokim poziomem jakości związku oraz wysokim poziomem optymizmu sprzyjają pozytywnej samoocenie. Jakość związku podobna jest w obu grupach. Badane po operacji wykazują wyższy poziom optymizmu niż pacjentki przed zabiegiem.

THE SELFESTEEM OF THE CARVICAL CANCER PATIENTS AFTER THE SURGERY (MODE WRTHEIM – MEIGS)

Fourty two women after Wertheim – Meigs surgery and thirty nine women before such surgery were involved. The psychological examination consisted of own questionnaire, Drabina Cantrilla and DAS Scale (Spanier). Our results show that patients after Wertheim – Meigs surgery present themselves with positive self-estimation and these results from small amounts of negative symptoms, good stress tolerance and good quality of marital relation, high level of optimism and positive feelings. Patients after this surgery have better quality of life than those expecting this procedure. Quality of marital relation is very much the same in both groups of patients. Patients after surgery present themselves more optimistic.

Mariola Bidzan, Monika Pater – Prais, Jerzy Smutek
HIERARCHIA WARTOŚCI U KOBIET LECZONYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY. PDF

Celem pracy było określenie, czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu). Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowania (np. szczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne wrażeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.

THE STRUCTURE OF VALUES IN THE CERVICAL CANCER PATIENTS

The aim of this study was to find an association between the dramatic condition life cervical cancer and its impact on the psychic of the patient and her structure of values. 25 patients suffering from cervical cancer were taken into the study and they were compared to 25 healthy women. To evaluate them we used the Scale of Value by Rokeach and KKW Questionnaire. Our results show that cancer patients have the same structure values as the healthy women (family ties, love), however values hard to achieve (e.g. happiness, pleasure) they tend to put off. Patients from the experimental group also look up to universal values e.g. peace on earth, national safety. Patients treated due to cervical cancer reveal slightly more the tendency to lose the goal of life and thus they undergo the crisis of structure of values.

Beata Makowska, Anna Szczurowicz
KANCEROFOBIA A RAK JAJNIKA – PROBLEM W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA. PDF

Kancerofobia jest zjawiskiem z którym każdy lekarz spotyka się w swojej praktyce. Rak jajnika nie ma zatwierdzonej metody skryningu. Lekarz, prowadzący pacjentkę podejrzewającą u siebie możliwość wystąpienia dziedzicznej formy raka jajnika nie może zlekceważyć jej obaw, a jednocześnie nie może popaść w kosztowną i przesadną diagnostykę. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

CANCEROPHOBIA AND OVARIAN CANCER – THE PROBLEM IN EVERYDAY GYNECOLOGICAL PRACTICE

Cancerophobia is a problem which every physician meets in everyday practice. There is no approved method of ovarian cancer screening. Physician having a patient with a probability of familiar ovarian cancer should not disregard the fear of a patient and, on the other hand, he should not order too sophisticated and expensive diagnostic procedures. Every patient needs individuals treatment.

PSYCHOONKOLOGIA  NR 9 LIPIEC – GRUDZIEŃ 2001

Prace przedstawione na

VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Gdańsk 5-6.10.2001
Józef Binnebesel
MIEJSCE ORAZ ROLA PEDAGOGA I TERAPII PEDAGOGICZNEJ NA ODDZIALE PEDIATRYCZNO-ONKOLOGICZNYM.

Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, iż na oddziałach pediatryczno-onkologicznych rola pedagoga zawężana jest do funkcji edukacyjnej. Pedagogika jako nauka o wychowaniu swoim zakresem pojęciowym, warsztatem metodologicznym i specyficznymi dla siebie środkami oddziaływań wnieść może w szeroko rozumianą terapię dziecka przewlekle chorego z chorobą nowotworową szereg istotnych wartości. Oddziały pediatryczne jako środowisko wychowawcze winny być pod szczególną opieką pedagogów terapeutów, będących członkami szeroko rozumianych zespołów terapeutycznych. W artykule przedstawiony jest schemat wielowymiarowego oddziaływania terapeutyczno-pedagogicznego na dzieci z chorobą nowotworową.THE ROLE OF EDUCATOR AND PEDAGOGIC THERAPY ON THE PEDIATRIC-ONCOLOGY WARD

According to my survey cornied in pediatric-oncological wards the role of an educator is often limited to educational function. Pedagogics as a science focused on their with its methodology and its specific devices, may introduce several important values to the therapy of a chronically ill child with a tumonous disease. Pediatric wards as an upbringing environment should be equipped with a special care of educators, who should participate in therapeutic teams. In this article it has been presented a draft of multidimensional influence of therapy and pedagogic on children with a tumorous disease.

Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz
PŁEĆ A PERCEPCJA BÓLU I EMOCJE NEGATYWNE U OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

W pracy przebadano 302 pacjentów z chorobą nowotworową – 195 kobiet i 107 mężczyzn w podobnych grupach wiekowych. Zastosowano: 1. wywiad strukturyzowany, określający podstawowe dane społeczno-demograficzne i kliniczne; 2. Kwestionariusz QLQ-C30. W analizie zastosowano pytania dotyczące oceny natężenia bólu oraz jego wpływ na aktywność codzienną (pytania 9 i 19); 3. Zmodyfikowaną skalę HAD (ocenę lęku i depresji uzupełniono o pytaniaokreślające poziom agresji). W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że płeć nie różnicuje oceny natężenia dolegliwości bólowych chorych w sposób jednoznaczny. Stwierdzono natomiast różnice w nasileniu uczuć negatywnych (wyższy poziom lęku u kobiet) oraz w zakresie korelacji pomiędzy zgłoszonymi dolegliwościami bólowymi a nasileniem uczuć negatywnych w zależności od płci. Badane grupy były jednorodne pod względem społeczno-demograficznym, różniły się jedynie poziomem wykształcenia. Z tego względu przeprowadzono dodatkową analizę zależności między bólem a emocjami negatywnymi, uwzględniając wykształcenie jako zmienną dodatkową. Stwierdzono, że tylko w grupie mężczyzn z wykształceniem podstawowym ujawniła się zależność pomiędzy większym nasileniem bólu a wyższym poziomem lęku i agresji. Skłania to nas do wniosku, by w badaniach wspomnianych wyżej zależności uwzględnić czynnik wykształcenia.

ANALYSIS OF GENDER EFFECTS ON PAIN PERCEPTION AND NEGATIVE EMOTIONS OF CANCER PATIENTS

302 cancer patients were examined (195 women, 107 men). We used 1. structured interview (socio-demographic characteristics and clinical data), 2. Questionnaire QLQ-C30 (the intensity of pain and it’s impact on everyday activity: questions 9 and 19 were analyses). 3. Modified HAD scale (anxiety and depression assessments were completed by the items assessing the level of anger). As the results of statistical analysis we found out that the men and women had ealuated their pain on similar way. Nevertheles we noticed the gender differences in the intensity of negative emotions (higher anxiety in women). We observed also the same differences in the correlation between pain and negative emotions intensity. The examined groups of patients were homogenic from socio-demographic with one exception: education level. It was the cause of our decision to analyse the relation between pain and negative emotions of men and women differently educated. We noticed the differences in the only one group: lower educated men (the intensity of pein was correlated with higher level of anxiety and anger). Due to that result we postulate to take into consideration the variable of education in the future studies.

Danuta Zarzycka, Marta Czekirda, Barbara Ślusarska
ETYCZNY ASPEKT PODAWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH.

Celem pracy jest przedstawienie etycznego aspektu podawania cytostatyków przez pielęgniarki na tle medyczno-prawnych uwarunkowań oraz zasygnalizowanie problemu szkodliwego oddziaływania cytostatyków na osoby podające te leki. Metodą zastosowaną w pracy jest studium przypadku. Cel założono osiągnąć poprzez analizę opisanej sytuacji pacjentki w wymiarze medycznym, prawno-organizacyjnym i etycznym. W pracy postawiono wiele pytań, na które szukanie odpowiedzi jest trudne w aktualnej rzeczywistości świadczenia opieki zdrowotnej. Jedno z pytań zostało sformułowane następująco: jaka jest faktyczna liczba osób, która ponosi negatywne konsekwencje zdrowotne z tytułu uczestnictwa w procesie podawania cytostatyków? Czy zapis w Kodeksie Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej w brzmieniu: „pielęgniarka i położna ma prawo do swobodnego dostępu do informacji umożliwiających realizację jej czynności zawodowych jako procesu pielęgnowania oraz zapewniający bezpieczeństwo choremu i swojej osobie” nic nie oznacza? Zatrzymanie się nad powyższymi pytaniami stało się inspiracją do głębszych rozważań nad wieloma zagadnieniami związanymi z udziałem pielęgniarek w podawaniu leków cytostatycznych.

ADMINISTRATION OF CYTOSTATIC DRUGS – ETHICAL ASPECTS

The aim of study is to present ethical aspect of cytostatic drugs administration with reference to medical-legal issues znd to signal the problem of harmful effects of cytostatics upon the person administering them. The method used is a case study whose aim is to analyze patient s situation with reference to medical, legal-organizational and ethical aspects. Many questions put forward are difficult to answer in today’s reality of health care. One of Them asks about the number of people actually experiencing negative health cones.uences of cytostatic administration. Does the statement from The Code of Professional Ethics of Polish Nurse and Midwife
Reading that „nurse and midwife have the right to free access to information that enable them carry out professional activities of the nursing process and ensuring security of both the patient and mean nothing? The analysis of the questions above inspired the authors to think deeply over many Other issues involved in the administration of cytostatic drugs.

Maria Kuśnierkiewicz, Antoni Pruszewicz, Aleksandra Kruk – Zagajewska, Anna Żebryk – Stopa, Jacek Kraśny, Maria Zygarowicz, Wojciech Golusiński
WPŁYW CZYNNIKÓW OSOBOWOŚCIOWYCH NA PRZEBIEG PROCESU REHABILITACJI GŁOSU I MOWY U OSÓB PO OPERACJI CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA KRTANI.

Mówiąc o zdrowiu nie możemy skupiać się jedynie na stanie fizycznym człowieka, lecz należy mieć również na uwadze jego funkcjonowanie psychospołeczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób przewlekle chorych, w tym chorych onkologicznie. Zmaganie się z chorobą oraz powrót do zdrowia to często proces długotrwały, nierzadko wymagający specjalistycznej rehabilitacji. Aby go usprawnić warto wiedzieć, co może mu sprzyjać, a co utrudniać zachodzenie pozytywnych zmian. W przedstawianej pracy zajęliśmy się osobami po operacji całkowitego usunięcia krtani, które w wyniku zabiegu zyskują szansę na powrót do zdrowia, ale jednocześnie odczuwają szereg negatywnych skutków, tak fizycznych, jak i dotyczących funkcjonowania psychospołecznego. Jednym z nich jest utrata możliwości głośnego porozumiewania się. Nauka zastępczej mowy przełykowej pozwala zminimalizować niektóre negatywne konsekwencje operacji. Na powodzenie tego procesu wpływają różne elementy, wśród nich budowa przełyku, ciśnienie wewnątrzprzełykowe, słuch, odczyn po radioterapii, choroby współistniejące, a także czynniki socjodemograficzne: wiek, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania, aktywność zawodowa, sytuacja finansowa itp. Jednak nawet, gdy występują one w zbliżonej formie i na podobnym poziomie, obserwuje się różnice dotyczące tempa oraz stopnia opanowania mowy zastępczej. Zdaniem autorów przyczyn tego zjawiska można szukać m. in. po stronie cech osobowościowych. Wyróżnienie ich i opracowanie odpowiedniego programu terapeutycznego wspomagającego proces rehabilitacji mowy, być może pozwoli osiągnąć lepsze wyniki, polepszając jakość życia pacjentów.

THE INFLUENCE OF PERSONALITY FACTORS ON THE VOICE REHABILITATION AFTER LARYNGECTOMY

When we talk about health, we should think not only about physical elements but also about psychosocial function too. It’s very important for people with the lasting diseases and people with an oncological illnesses. Fighting with cancer and return to the full of health, is usually a longterm process, which requires special rehabilitation very often. For the better improvement of this process, it’s worth to know some favourable and making difficulties factors. This work is focused on problems, that affect people after laryngectomy, who recover to health after operation but, simultaneously this patients are physically wounded and their psychosocial functions are worse than previously. One of the reasons is the loss of loud speaking. The chance for diminishing negative consequences after laryngectomy is voice and speech rehabilitation. This process is influenced by following factors: construction of oesophagus, oesophagus insidepressure, hearing, reaction after radiotherapy, coexisting diseases and socjodemographic factors: age, family situation, place of living, job activity, financial situation etc. Even when mentioned factors are on similar level, it is possible to observe differences in rehabilitation’s time and kind of substitution voice. In authors’ opinion, variety of personalities could be an explicable reason of these differences. When we’ll know this one’s, it’s possible to work out the psychotherapeutic program for better improvement of patients’ quality of life.


Grażyna Tatur
ROLA ETYKI A FILOZOFIA WSPARCIA I TROSKI W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM.

W niniejszej pracy podjęto rozważania związane z rolą etyki, filozofią wsparcia i troski w pielęgniarstwie onkologicznym. Podstawowe cele i wartości zawodu pielęgniarki określa Kodeks Etyczny Polskiej Pielęgniarki i Położnej, którego postanowienia i ich interpretacje stanowią wytyczne dla zachowań związanych z wykonywaniem zawodu. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem z chorobą nowotworową powinna być humanistką, winna być świadoma swej misji i czynów. Opieka pielęgniarek nad ciężko i nieuleczalnie chorym jest najtrudniejszą próbą sił i kwalifikacji zawodowych. Autorka dowodzi, że pielęgniarka onkologiczna jest również odpowiedzialna za odpowiednie przygotowanie i edukację rodziny pacjenta.

DESIGNIFICANCE OF EPICS AND PHILOSOPHY OF SUPPORT AND CARE IN ONCOLOGIC NURSERY

In this article has been published consideration conected with the role of epics, the philosophy of support and care in oncology nursery. The basic aims and meanings of nursers’ profession art defined by epical codex of polish nurse and midwife. The statement and interpretation of this codex create directions for behaviour considered with performing the profession. The nurse taking care of patient with oncologic illness shall be a humanist, shall be aware of her mission and act. The nursers’ care of terminally ill patients is the most difficult challenge. The author proves that oncologic nurse is also responsible for proper getting ready and educaucation of the patient’s family.


Teresa Wysocka – Bobryk, Małgorzata Procner, Hanna Tchórzewska
HIERARCHIA WARTOŚCI I OBRAZ PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ W GRUPACH KOBIET CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI I UKŁADU CHŁONNEGO.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wzorców płci psychologicznej oraz preferencji wartości w grupach kobiet: chorych na raka piersi (n=24), chorych na nowotwory złośliwe układu chłonnego (n=25), zdrowych (n=26).
Tożsamość płciowa została ustalona na podstawie Kwestionariusza Płci Psychologicznej IPP A.Kuczyńskiej. Układy wartości akceptowanych i odrzucanych przez grupy chorych i zdrowych kobiet określono wg skali wartości M.Rokeacha. Do analizy wyników użyto testu chi-kwadrat Pearsona oraz analizy treściowej.
Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie znaczącego związku pomiędzy rakiem piersi a zaburzenia w obrębie tożsamości płciowej kobiety.
Analiza układów wartości pozwoliła na ustalenie charakterystycznych stylów adaptacji społecznej, które są uzależnione, zarówno od wzorca płci psychologicznej, jak i stanu zdrowia lub choroby.

HIERARCHY OF VALUES AND PSYCHOLOGICAL SEX REPRESENTATION IN BREAST CANCER AND LYMPHOMAS WOMEN PATIENT GROUPS

The purpose of the research was to establish patterns of psychological sex representation and preference of values within three groups of women: patients suffering from breast cancer (n=24), patients suffering from lumphomas (n=25), healthy women (n=26).
The psychological sex of studied women has been determined on the basis of Psychological Sex Inventory. Sets of values accepted or rejected by women were assessed on M.Rokeach`s Value Scale. Pearson’s chi-square and contents analysis were used to statistical verification. The data confirms the relationship between cancer treatment through breast surgery and a women`s sex identity disorders. The study of value’s sets enabled us to determine characteristic styles of psychosocial adaptation according to both psychological sex pattern and physical well-being or illness.

Janina Książek
POWINNOŚCI MORALNE PIELĘGNIAREK A WSPARCIE PSYCHICZNE ŚWIADCZONE CHORYM ONKOLOGICZNYM.

Celem pracy było określenie roli powinności moralnych pielęgniarek i zastanowienie się nad zasadnością wprowadzenia do praktyki pielęgniarskiej standardu wsparcia psychicznego chorego onkologicznego. Potrzeby współczesnej rzeczywistości ochrony zdrowia i konkretnej praktyki pielęgniarskiej przekonują o konieczności dyskusji nad problemem moralności zawodowej, nad jej kształtem aktualnym i pożądanym. Przedstawione zagadnienia dowodzą, że celem najważniejszym w pielęgniarstwie jest pomoc człowiekowi zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej standardów wsparcia psychicznego chorego onkologicznego jako połączenie wiedzy z roztropnością procesu pielęgnowania jest wynikiem nowej rzeczywistości zawodowej.

NURSES’ MORAL OBLIGATIONS RELATED TO PSYCHICAL SUPPORT GIVEN TO ONCOLOGICAL PATIENTS

The aim of the work was precising the function of nurses moral obligations and deciding about advisability of introducing psychical support standard into nursing practice. Needs of modern reality of healthcare and nursing practice convince us about necessity of discussing the problem of professional morality, its present and required state. Presented opinions prove that the most important aim in nursing is helping the man both in good health and in illness. Introducing psychical support standards for oncological patients into nursing practice seems to be the result of a new professional reality.

Joanna Szymczak
STYLE PRZYWIĄZANIA A LĘK U CHORYCH NA RAKA PŁUCA ZAKWALIFIKOWANYCH DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO I U OSÓB ZDROWYCH.

Celem pracy było ustalenie znaczenia stylów przywiązania dla reagowania lękiem w sytuacjach o różnym stopniu zagrożenia, tzn. u chorych na raka płuca oczekujących operacji (średnia wieku 58,9 lat) i u osób zdrowych (średnia wieku 58,5 lat). Badani zostali zakwalifikowani do trzech prototypowych stylów przywiązania: bezpiecznego, ambiwalentno-lękowego i unikającego w oparciu o metodę HazanŤa i ShaverŤa (1987), a poziom lęku mierzono Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku C. D. Spielbergera. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że ambiwalentno-lękowe osoby ujawniały istotnie statystycznie więcej symptomów lęku niż osoby bezpieczne lub unikające, ale tylko w sytuacji większego zagrożenia. Osoby unikające i bezpieczne nie różniły się między sobą istotnie poziomem lęku w żadnej z grup. W porównaniach międzygrupowych chorzy o ambiwalentno-lękowym stylu przywiązania reagowali istotnie statystycznie silniejszym lękiem niż zdrowi o tym samym stylu przywiązania. Pozostałe style nie różnicowały osób chorych i zdrowych pod względem nasilenia symptomów lęku. Pozyskane rezultaty są omówione w zakresie regulacji emocjonalnej stylów przywiązania.

ATTACHMENT STYLES AND ANXIETY IN LUNG CANCER PATIENTS AWAITING SURGERY

The purpose of this study was look for relation between attachment styles and anxiety in 119 lung cancer patients (average age of 58,9), who were awaiting surgery and 112 healthy subjects (average age of 58,5). All subjects were classified according to their attachment style (secure, avoidant, ambivalent) assessed using the instrument based on Hazan and Shaveres (1987) descriptions of how people typically feel in close relationships. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory was used to measure anxiety. Ambivalent subjects exhibited stronger anxiety than secure and avoidant subjects only in clinical group. Neither secure not avoidant subjects differed significantly in level of anxiety in both groups. Ambivalent subjects in clinical group revealed significantly higher anxiety level than controls. The other styles did not differentiate lung cancer patients and healthy subjects in relation to anxiety level. Results are discussed in terms of the effects of attachment styles on affect regulation. Attachment styles, anxiety, affect regulation.

PSYCHOONKOLOGIA  NR 6 STYCZEŃ – CZERWIEC 2000

ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA JAKO ISTOTNY ELEMENT OPIEKI PALIATYWNEJ.

W pracy przedstawiono zarys metodyki badań farmakoekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień opieki paliatywnej. Porównanie kosztów pobytu w hospicjum stacjonarnym, oddziale chorób wewnętrznych i wizyt w hospicjum domowym wskazuje na znacząco mniejszy koszt opieki w warunkach domowych. Preferencyjne finansowanie domowej opieki paliatywnej mogłoby przyczynić się do poprawy dostępności usług i bardziej efektywnego ich wykorzystania.

HEALTH ECONOMIC ISSUES IN PALLIATIVE CARE

Overview of basic concepts of health economics with special emphasis on palliative care is presented. Comparison of costs of hospital care (internal medicine or hospice ward) and home-based palliative care indicates for substantially lower costs in the latter setting. Appropriate resource allocation towards home-based care may improve the availability and effectiveness of its services.


Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska, Karolina Majewska

OCENA JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ REALIZOWANEJ W DOMU.

Celem pracy była ocena opieki paliatywnej realizowanej w domu w aspekcie jej efektywności, struktury i organizacji. Dokonano tego przez porównanie opieki sprawowanej przez zespoły hospicyjne (79 chorych) i personel POZ (33 chorych). Ocena opieki była dokonana przez: 1) personel medyczny (ocena opieki – metodą STAS, ocena jakości życia indeksem Spitzera, ocena sprawności – skalą WHO-ECOG, ocena struktury i organizacji opieki – kwestionariusz autorów pracy); 2) pacjentów (ocena jakości życia wykonana za pomocą Rotterdamskiej Listy Objawów). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że: 1. Jakość opieki paliatywnej realizowanej w domu przez zespoły hospicyjne jest istotnie lepsza od opieki świadczonej przez zespoły POZ; 2. Dysproporcja efektywności opieki paliatywnej (lepsza w obszarze somatycznym niż psychicznym) stawia wymóg jej przeorganizowania; 3. Przeszkolenie personelu medycznego POZ w zakresie opieki paliatywnej może w istotny sposób poprawić jej jakość.

ASSESSMENT OF QUALITY OF PALLIATIVE CARE AT HOME

Goals of study: to determine the best components of good palliative care structure process outcomes by comparing two models: hospice care and conventional care (realizing by GP and district nurses). Material: 112 patients: 79 hospice patients and 33 „conventional” patients. Two sources of information were used: 1) medical staff (assessment of quality of care – STAS, quality of life (Spitzer index), performance (WHO-ECOG scale) and questionnaire of structure and organization of care); 2) patients (assessment of quality of life – Rotterdam Symptom Checklist). The results of the study revealed that: 1. Hospice care is significant better than conventional care (structure, process, efectiveness); 2. There is urgent need to change some elements of palliative care at home (hospice and conventional care as well) because of disproportion of it’s effectiveness (better in somatic dimension than in psychic one); 3. The improvement of conventional care is possible by development training in palliative care for medical staff.

Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden – Gałuszko, Iwona Trzebiatowska, Karolina Majewska
OCENA JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ REALIZOWANEJ NA ODDZIAŁACH STACJONARNYCH (SZPITAL – HOSPICJUM – DPS).

Praca przedstawia część wyników badań realizowanych w ramach grantu KBN. Celem pracy jest ocena jakości opieki paliatywnej stacjonarnej w aspekcie jej efektywności, struktury i organizacji sprawowanej na oddziale szpitala ogólnego, w hospicjum stacjonarnym oraz w domu pomocy społecznej. Czy i w jakim zakresie występują różnice w jakości opieki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Do badań zastosowano następujące metody: Metodę STAS, wskaźnik Spitzera, WHO-ECOG, RSCL. Zbadano 128 pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej: grupę I stanowili chorzy (48 osób) leczeni na oddziale szpitalnym, grupa II to pacjenci hospicjum stacjonarnego (36 osób), grupa III to pacjenci domów pomocy społecznej (44 osoby). W wyniku badań stwierdzono najwyższą jakość opieki paliatywnej w stacjonarnym ośrodku hospicyjnym. Gorszą efetywność oraz strukturę i organizację dla potrzeb opieki paliatywnej stwierdzono na oddziale szpitala ogólnego. Źle opieka ta sprawowana jest w domu pomocy społecznej. Domy te nie są bowiem przygotowane pod względem struktury i organizacji do wykonywania w dostatecznym stopniu opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby.

ASSESSMENT OF QUALITY OF PALLIATIVE CARE (IN HOSPITAL – HOSPICE – NURSING HOUSE)

Goals of the study: to determine the best components of good palliative care (structure, process, outcomes). Comparing the care providing in general hospital, stationary hospice and nursing house. Material: 128 patients from hospital (48 pts), hospice (36 pts) and nursing house (44 pts). Two sources of information were used:
1. Medical staff (assessment of quality of care – STAS, quality of life (Spitzer index) performance (WHO-ECOG scale) and questionnaire of structure and organization of care).
2. Patients (assessment of quality of life – Rotterdam Symptom Checklist. The results of the study revealed that:
a) hospice care is the best from all point of view.
b) the care in nursing house is very bad. There is urgent need to change this situation in all aspects (structure, process, effectiveness).


Iwona Trzebiatowska, Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz
SATYSFAKCJA Z OPIEKI PALIATYWNEJ PACJENTÓW I ICH RODZIN JAKO ELEMENT JAKOŚCI OPIEKI.

Satysfakcja z opieki jest ważnym elementem oceny jakości opieki. W pracy przestawiono ocenę satysfakcji z opieki pacjentów i ich rodzin w ośrodkach świadczących opiekę paliatywną w hospicjach stacjonarnych i domowych, szpitalach, domach opieki społecznej i w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Najwyższy poziom satysfakcji wyrażali pacjenci w hospicjum stacjonarnym, najmniej zadowoleni zaś byli chorzy przebywający w domach opieki społecznej.

THE SATISFACTION OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES WITH PALLIATIVE CARE AS THE ELEMENT OF QUALITY OF CARE ASSESSMENT

The patients’ satisfaction is an important element of quality of care assessment. The paper compares of patients’ and their families’ satisfaction with care in different units providing palliative care: at home and stationary hospices, in hospitals, nursing homes and district units. The results show that the highest satisfaction with care expressed patients of stationary hospices, the lowest – patients in nursing homes.

Aleksandra Modlińska
PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W ASPEKCIE OCENY JAKOŚCI OPIEKI SPRAWOWANEJ NAD CZŁOWIEKIEM STARYM.

Konieczność stawania wobec problemów, jakie niesie ze sobą wiek podeszły stanowi jeden z trudniejszych momentów w życiu człowieka. W ciągu ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie problemami opieki zarówno wśrod osób starszych, jak i ich rodzin i opiekunów. Jakość zapewnianej opieki zależy od wielu czynników. Wiele problemów ludzi starych wiąże się z pogarszającą się sprawnością fizyczną, zaburzeniami postrzegania, izolacją socjalną, złą sytuacją finansową itd. Przedstawiono sytuację człowieka w wieku podeszłym w aspekcie jakości opieki, jaka winna mu być zapewniona.

PROBLEMS OF THE OLD AGE IN ASPECTS OF QUALITY OF CARE FOR THE ELDERLY PATIENTS

One of the most difficult moments in people life is to cope with the problems of old age. In the last few years we have observed the growing interest of the elderly, their families and researchers in quality of care issues. Quality of care of the elderly is determined by many factors. Many problems of the old people are connected with their disability, cognitive impairment, social isolation, financial situation and so on. This paper presents problems of old age in the context of necessity of good health care for older people.

Iwona Trzebiatowska
ZABURZENIA LĘKOWE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ – ASPEKT PRAKTYCZNY.

Lęk jest zaburzeniem emocjonalnym najczęściej występującym u pacjentów z chorobą nowotworową, niezależnie od jej stadium. Tymczasem jedynie w niewielkiej liczbie przypadków zaburzenie to jest prawidłowo rozpoznawane i leczone. Artykuł przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące leczenia zaburzeń lękowych w przebiegu choroby nowotworowej.

ANXIETY DISTURBANCES IN THE CANCER DISEASE – PRACTICAL ASPECT

Anxiety is the most frequent emotional disturbance of cancer patients in all stages of disease. A few numbers of cancer patients with anxiety get suitable diagnosis and treatment. The practical advices for treatment the anxiety of cancer patient are presented in the paper.


Józef Binnebesel
CZYNNIKI WSPIERAJĄCE PROCES OPIEKI POZAMEDYCZNEJ NAD DZIEĆMI HOSPITALIZOWANYMI Z POWODU CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

W niniejszym artykule przedstawiono 21 czynników, które zdaniem personelu oddziałów pediatryczno-onkologicznych utrudniają im sprawowanie opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej. Najważniejszymi czynnikami są: obecność rodziców na oddziale (56%), doświadczenie (52%), łatwość nawiązywania kontaktów (50%), wykształcenie (49%), atmosfera i współpraca na oddziale (39%), pozytywne nastawienie (39%), kontakt rodziców z nauczycielem (39%), własne przeżycia (36%) i docenianie podejmowanych działań (30%). Uzyskane wyniki są niewielkim wycinkiem badań na temat: „Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej”, przeprowadzonych na 192 osobach z 8 oddziałów pediatryczno-onkologicznych.

FACTORS SUPPORTING THE PROCESS OF PARAMEDICA CARE FOR CANCER CHILDREN PLACED IN HOSPITALS

This article describes 21 factors which, according to the medical staff of make paramedical care it more difficult to perform for cancer children in hospital. The most important factors are: parents’ presence at the children’s wards (56%), experience (52%), easiness in contacts with people (50%), education (49%), the atmosphere and cooperation at the ward (39%), positive attitude (39%), own experience (36%), and appreciation of actions being taken (30%). The obtained results are only a small part of the research on paramedical care for children of oncology word (based on 192 individuals from 8 oncology children’s wards).

PSYCHOONKOLOGIA  NR 7 LIPIEC – GRUDZIEŃ 2000

MIĘDZYNARODOWE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OPIEKI PSYCHOSPOŁECZNEJ NAD DZIEĆMI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI.

Artykuł przybliża rekomendacje opracowane przez powołany w 1991 r. Komitet Psychospołeczny Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology). Autorzy niniejszej pracy aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Psychospołecznego. W tej części omówiony został proponowany zakres opieki psychospołecznej oraz udzielanego wsparcia dziecku z chorobą nowotworową

INTERNATIONAL RECOMMENDATION OF PSYCHOLOGICAL CARE OF CHILDREN SUFFERING CANCER TRAM

The board of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) constituted a Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology in 1991. The SIOP Working Committee on psychosocial issues in pediatric oncology developed the eight guidelines. The authors of the article took active part in SIOP Working Committee and in this paper they discuss some aspects of the multidisciplinary approach in pediatric oncology.


Izabela Tomaszewska
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DEPRESJI W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH.

Chorzy na nowotwory narażeni są na wiele trudnych sytuacji związanych z samą chorobą, jak i wynikających z wpływu choroby na różne sfery ich codziennego funkcjonowania. W sytuacjach tych osoby mogą zachowywać się bardzo różnie, jedną z typowych form zachowań jest pojawienie się reakcji depresyjnych. Depresja może występować w różnych fazach choroby nowotworowej i według wielu autorów jest adekwatną reakcją na dramatyczną chorobę. Choroba nowotworowa wywiera ogromny wpływ na osobowość i procesy psychiczne chorego w sferach poznawczej, emocjonalnej i społecznej jego funkcjonowania. Ważny jest tu kształtujący się ciągle obraz własnej choroby, pojawiające się silne reakcje emocjonalne tj.: lęk, niepokój, poczucie winy, przygnębienie i agresja oraz zmiany w funkcjonowaniu zawodowym, w rodzinie i ogólnie w społeczeństwie. Oprócz negatywnych konsekwencji można znaleźć też pozytywne wpływy choroby na osobowość chorych, które warto u nich rozwijać.

CANCER RELATED PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEPRESSION

Patients who suffer from cancer face a number of difficult situations connected with the illness itself as well as resulting from the influence it has on patients – everyday life. In certain situations patients display different patterns of behaviour and depression is the typical one. Depression is observed at different stages of cancer development and according to many specialists is a typical reaction to such a drastic disease. Cancer has a great impact on patients – personality and functioning as well as on their emotional, social and cognitive sphere. It is very important that patients create their own disease image and develop strong emotional reactions i.e. fear, sense of guilt, depression, agression and finally a shift in their behaviour in relation to occupation family and social life. A part from negative influence of the disease some positive aspects can be distinguished which, in turn, can be further developed.

Izabela Tomaszewska
STRUKTURA I NASILENIE DEPRESJI U OSÓB CHORYCH NA BIAŁACZKĘ PRZEWLEKŁĄ.

Białaczka jako choroba nowotworowa wywiera szczególny wpływ na stan psychiczny pacjenta, występują między innymi reakcje nerwicowe lub zaburzenia psychiczne, w których częsta jest depresja. Przeprowadzono badania dotyczące struktury, nasilenia i sposobów ujawniania się depresji w grupie 20 osób chorych na białaczkę przewlekłą, 85% badanych chorowało na białaczkę przewlekłą limfatyczną. Metody badawcze to WISKAD według Hathawaya i McKinleya oraz Skala Depresji Hamiltona. Grupa badawcza różnicowana była ze względu na płeć i czas trwania choroby. Większe nasilenie cech depresyjnych stwierdzono u mężczyzn i osób dłużej chorujących na białaczkę. W strukturze depresji charakterystyczne jest dla kobiet subiektywne odczuwanie cech depresyjnych, a dla mężczyzn obniżenie sprawności umysłowych i narzekania na dolegliwości somatyczne (tzw. somatyzacja depresji); wszystkie te cechy są charakterystyczne dla osób dłużej chorujących. Wszyscy chorzy na białaczkę bez względu na płeć i czas trwania choroby mają pesymistyczne nastawienie do siebie, świata i przyszłości. Najczęściej obserwowanymi cechami u chorych na białaczkę, zwłaszcza u kobiet, są cechy neurasteniczne, w tym hipochondryczne, a u osób dłużej chorujących cechy depresyjne. Ważne więc jest ujęcie tych prawidłowości w pracy terapeutycznej w stosunku do chorych na białaczkę.

STRUCTURE AND INTENSIFICATION OF DEPRESSION IN PERSONS SUFFERING FROM PROTRACTED LEUKEMIA

Leukemia as a canserous ilness affects particularly the psychological state of the patients, among others, it causes neurotic reactions or psychological disorders, often a depression. Studies conducted on the structure, intensity and ways of depression appearing in a group of 20 peaple suffering from protracted leukemia, have shown that 85% of such a group suffered from protracted limphfatic leukemia. The investigational method was ,,WISKAD according to Hathaway and McKinley as well as the Hamilton’s Depression Scale. The study group was differentiated according to the sex and the duration of ilness. Stronger depression featues were found in males and persons suffring from leukemia for a longer time. In the depression structure in women was a subjective feeling of depressional features and in men the lowering of mental capacities as well as the complaining on somatic disorders (the so called somatisation of depression); all these features are characteristic in the long suffering persons. All leukemia sufferers irrespective of sex and duration of the illness displyed a pessimistic attitude to themselves, the world around them and to the future. The most frequent features observed in leukemia patients, particularly in women are neurastenic as well as hipochondric ones and in the long time sufferers depressional features were evident. It is therefore important to apply these results in the therapy of the leukemia sufferers.


Nina Ogińska – Bulik, Katarzyna Izydorczyk
STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I UMIEJSCOWIENIE KONTROLI ZDROWIA U DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ.

Celem podjętych badań było sprawdzenie czy dzieci chore na białaczkę różnią się od dzieci zdrowych w zakresie stylów radzenia sobie ze stresem, poczuciem własnej wartości oraz umiejscowieniem kontroli zdrowia, a także czy poczucie własnej wartości i umiejscowienie kontroli zdrowia różnicują style radzenia sobie ze stresem u dzieci chorych na białaczkę. W badaniach uczestniczyło 37 zdrowych i 37 dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (średnia wieku 12,5 roku). W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: Skalę Jak Sobie Radzisz – do badania stylów radzenia sobie ze stresem, Inwentarz Poczucia Własnej Wartości oraz Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla dzieci. Wyniki uzyskanych badań wskazują, że dzieci chore na białaczkę, w większym stopniu niż dzieci zdrowe, w radzeniu sobie ze stresem preferują aktywne formy i koncentrację na emocjach, lecz charakteryzują się niższym poczuciem własnej wartości w porównaniu z dziećmi zdrowymi, a w zakresie umiejscowienia kontroli zdrowia prezentują przekonanie, że o ich zdrowiu decyduje przede wszystkim przypadek lub inni ludzie. Wyniki badań wskazały także, że zarówno poczucie własnej wartości, jak i umiejscowienie kontroli zdrowia u dzieci chorych na białaczkę mają wpływ na preferowane przez nie style radzenia sobie ze stresem.

COPING STYLES WITH STRESS, SELF-ESTEEM AND HEALTH LOCUS OF CONTROL IN CHILDREN SUFFER FROM LEUKAEMIA

The purpose of the study was to investigate whether children with leukaemia differ from healthy children in coping styles with stress, level of self-esteem and health locus of control and whether self-esteem and health locus of control differentiate coping styles in children with leukaemia. 37 healthy children and 37 with leukaemia (age – M=12,5) participated in the study. The following methods were used: How do you cope scale, Self-esteem Inventory and Health Locus of Control for children. The obtained results indicate that children suffer from leukaemia more prefer active coping and concentration on emotions, compared healthy children, but reveal lower level of self-esteem, and in range of health locus of control they stronger believe in chance and powerful others. Both self-esteem and health locus of control in children with leukaemia impact on coping styles with stress.

Beata Basińska, Hanna Czuchnowska
TEST „DRZEWO” KOCHA W DIAGNOZIE ADAPTACJI DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

Celem pracy było zastosowanie testu projekcyjnego „Drzewo” Kocha w diagnozie przystosowania do choroby nowotworowej z uwzględnieniem symptomatologii bólowej. W zmaganiu się z chorobą dominującą emocją jest lęk, a mechanizmami obronnymi zahamowanie, izolacja i wypieranie. Cechy pozytywne to prawidłowa samoocena, poczucie produktywności, energia wyrażana poprzez gniew i złość. Wśród cierpiących ból odnotowano wyraźniejszą psychopatologię, introwersję, egocentryzm, wycofanie z relacji interpersonalnych.

THE TREE TEST BY KOCH IN DIAGNOSIS ADJUSTMENT TO THE CANCER

The aim of this study was to apply projective method of The Tree Test by Koch in diagnostic of the adjustment to the cancer. The more characteristically was anxiety and coping with disease by denial and isolation (negative traits), anger, activity and preillness self – evaluation (positive traits). Patients in pain showed much more psychopathological feather, were more introverted, concentrated on themselves and withdrawn from interpersonal relations.

Justyna Janiszewska
NIEKTÓRE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM LĘKU U PACJENTEK Z GUZEM PIERSI OCZEKUJĄCYCH NA OPERACJĘ.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy pacjentki z guzem piersi oczekujące na operację wykazują podwyższony poziom lęku? 2) czy fakt niepewności wynikający z nieznajomości rozpoznania choroby wpływa na podwyższenie poziomu lęku u chorych z guzem piersi oczekujących na operację? 3) czy znajomość rozpoznania choroby wpływa na wzrost religijności u pacjentek z guzem piersi oczekujących na zabieg? 4) czy znajomość diagnozy różnicuje badaną grupę pod względem wpływu religijności na poziom lęku? Badania prowadzone były w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku i objęto nimi 103 pacjentki. 51 pacjentek nie znało diagnozy, zaś u 52 osób wcześniejsze badania wykazały obecność zmian nowotworowych. Średnia wieku wynosiła 49 lat, 76% było mężatkami. Zawodowe wykształcenie posiadało 61%, pracujących było 56,3%. W badaniach histopatologicznych wykryto u 78 pacjentek nowotwór, u 14 łagodne guzy (u pozostałych brak danych). Do badań użyto: 1) Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, który różnicuje lęk przemijający i charakterystyczny; 2) Kwestionariusz Jaworskiego, różnicujący typ religijności na personalny (wewnętrzny) i apersonalny (zewnętrzny); 3) strukturyzowany wywiad zawierający dane socjo-demograficzne; 4) dokumentację medyczną. Wyniki badań wykazały wysoki poziom lęku – stanu u 57,3% i normalny poziom lęku – cechy u 66% badanych. Nieznajomość rozpoznania nie wpłynęła na podwyższenie poziomu lęku. Stwierdzono, że w przypadku pacjentek znających rozpoznanie choroby silna wiara religijna powoduje obniżenie poziomu lęku. Badania będą kontynuowane.

THE SOME FACTORS DETERMINING LEVEL OF ANXIETY AT PATIENTS WITH BREAST LUMP WAITING ON SURGERY

Summary The goal of study was to answer the following questions: 1) Do patients with breast lump waiting on surgery show high level of anxiety? 2) Does the uncertainty of diagnosis influence on the level of anxiety of these patients? 3) Does the certainly of diagnosis influence on personal type of religiosity of patients with breast lump waiting on surgery? 4) Does the certainly of diagnosis differentiate examined group according to influence religiosity on level of anxiety? 103 patients with breast lump before surgery was examined in Clinic of Oncological Surgery of Medical University in Gdańsk. 51 of persons did not know diagnosis, while at 52 patients earlier examinations revealed the malignant tumour. Mean age 49. 76% were married women, 61% had professional education, 56,3% was professionally engaged. Hist – pat examination revealed: 78 patients – malignant tumour, 14 persons – benignant, 11 persons missing data. We used: 1) STAI: State – Trait Anxiety Inventory; 2) Jaworski Inventory of Type of Religiosity (differentiating personal (internal) and apersonal (external) religiosity); 3) Structured interview (social-demographic data); 4) Medical documentation. Results of the study revealed the high level of anxiety – state at 57,3% patients and normal level of anxiety – trait at 66% examined. Uncertainly of diagnosis did not cause the rise of level of anxiety. In the group of persons with certainly diagnosis personal type of religiosity seemed to lower the level of anxiety. This study will be continued.

Ewa Zbucka, Marek Niedoszytko, Witold Ostrowski, Monika Kurowska
BADANIE POSTAW STUDENTÓW MEDYCYNY WOBEC PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. 2000

Choroba nowotworowa jest drugą co do częstości przyczyną śmierci u dzieci i dorosłych. By skutecznie leczyć nowotwory, istotny jest, obok efektywnego leczenia, właściwy stosunek lekarzy do pacjentów i choroby nowotworowej. W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że często postawa lekarza nie sprzyja wczesnemu rozpoznaniu i agresywnej terapii. Celem niniejszego opracowania było określenie, jaki stosunek do problemów związanych z chorobą nowotworową mają studenci medycyny III i VI roku WL AMG, czy istnieją różnice w podejściu do tych spraw pomiędzy obiema grupami i pomiędzy studentami polskimi i amerykańskimi. W tym celu skorzystaliśmy z kwestionariusza, opracowanego przez profesora Hays’a, w którym studenci odpowiadali na 50 pytań, podzielonych na 3 grupy: część pediatryczną, dorosłych i ogólnolekarską. Obejmowały one takie tematy jak: znaczenie wczesnej diagnozy i agresywnej terapii i kwalifikacje do niej, informowanie pacjenta o diagnozie i rokowaniu, konrola po leczeniu, zagadnienia psychosocjalne, wybór miejsca leczenia, śmierć i umieranie. Studenci III i VI roku AMG mieli odmienne opinie, zwłaszcza na temat agresywnej terapii, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, ale obie grupy zgodnie uznały, że istotne jest też jak najwcześniejsze postawienie diagnozy i szybkie rozpoczęcie leczenia. W porównaniu ze studentami amerykańskimi, polscy studenci większy nacisk kładą na rolę screeningu czy udziału specjalistów (psychiatra, psycholog) w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych.

THE STUDY OF THE ATTITUDES OF MEDICAL STUDENTS TOWARD CANCER – RELATED PROBLEMS

The neoplastic disease is the second cause of death among children and adults. The success in the field of therapy of cancer not only depends on medical progress but first of all on the attitude of doctors toward these patients. It was marked in the United States that many medical students and doctors admitted to attitudes that are not conductive to either early diagnosis or aggresive therapy. The aim of our study was to describe the attitudes of medical students toward cancer -related problems. The second aim was to compare the attitudes of the third year class students (beginning the clinical clerkship) with the sixth year class students. The third aim was to compare the attitudes of Polish and American students. The Polish version of the questionnare prepared by professor Hays from the University of Southern California was translated by the authors of this study. Students answered 50 questions. The instrument was divided into 3 sections: paediatric (19 questions), adult’s and general oncology (31 questions). The questons included items that fell into the following categories; the importance of early diagnosis, the significance of aggressive therapy, qualifications in respect to aggresive therapy in special situations, the place of disclosure of prognosis to patients with cacer, the importance of surveillance of patients after remission, psychosocial issues, death and dying, choice of location of treatment. There are statistically significant differences between the third and the sixth year students, especially regarding the attitude toward aggresive therapy both in childen and adults. Both showed approval of imporance of early diagnosis. A comparison with responses of American students suggests that Polish students pay more attention to such fields as screening or help of professionals in psychosocial problems.

PSYCHOONKOLOGIA NR 4  STYCZEŃ – CZERWIEC 1999 

Wiesław Janusz Kruszewski, Andrzej Kopacz, Janusz Wojtacki, Grzegorz Gryglewski, Jarosław Skokowski, Krzysztof Szyszko
PODEJŚCIE KOBIET DO AMPUTACJI I REKONSTRUKCJI SUTKA. PDF
W pracy oceniono stosunek kobiet do amputacji i rekonstrukcji sutka na podstawie ankiety. Pytania dotyczyły problemu zgody na odjecie gruczołu piersiowego, podejścia do rekonstrukcji sutka oraz klubu „Amazonek”. Na ankietę odpowiedziało 907 kobiet, z czego 103 stanowiły grupę: I – chorych po amputacji sutka z powodu raka, 439 grupę II – kobiet bez raka sutka w wywiadzie, które kontrolowały okresowo sutki u lekarza oraz 365 grupę III – kobiet bez raka sutka w wywiadzie, które nie kontrolowały sutków u lekarza. Analiza odpowiedzi wskazuje, że propozycja operacji odtwórczej sutka ułatwia chorej wyrażenie zgody na amputację gruczołu piersiowego. Pacjentki najczęściej opowiadały się za rekonstrukcją natychmiastową. Chęć operacji odtwórczej wyrażały głównie osoby młodsze. Wraz z upływem czasu od amputacji wzrastała liczba kobiet nie wyrażajacych chęci zrekonstruowania sutka. Zauważono duże zapotrzebowanie w województwie gdańskim na zabieg operacji odtwórczej sutka w przypadku jego amputacji.APPROACH OF WOMEN TO MASTECTOMY AND BREAST RECONSTRUCTION

Attitude of women towards mastectomy and breast reconstruction was investigated by the questionnaire inquiry. The questions included approval of the breast amputation, attitude towards breast reconstruction and the ,,Amazonki” Club membership. 907 women responded the questionnaire. 103 of them formed Group I of mastectomized patients, 439 women belonged to the Group II, having breasts regularly controlled by a doctor. Group III consisted of women not undergoing breast controll by a doctor. Analysis of the answers showed that proposal of the breast reconstruction facilitated receiving the patient’s consent for mastectomy. An immediate breast reconstruction was chosen most frequently. The wish of breast reconstruction was expressed mostly by the yonger women. Number of women expressing no wish of the breast reconstruction increased together with the period following mastectomy. Big requirement for the breast reconstruction was observed in the region of Gdansk.

Jadwiga Pyszkowska
MOŻLIWOŚCI OCENY BÓLU PRZEWLEKŁEGO. PRÓBA OBIEKTYWIZACJI OCENY BÓLU PRZY POMOCY ZMODYFIKOWANEGO ARKUSZA OCENY BÓLU. PDF

Zróżnicowana etiologia, a zwłaszcza indywidualna percepcja doznań bólu przewlekłego jest przyczyną jego subiektywnej oceny. W ocenie bólu posługujemy się zarówno oceną ilościową (stopień natężenia bólu), jak i opisem jakościowym. Próby udoskonalenia tych ocen, w tym zwłaszcza sposobów werbalizacji bólu przewlekłego, prowadzą do bardziej precyzyjnego określenia jego jakości i natężenia, co z kolei ułatwi prawidłowe zdiagnozowanie chorego. Opracowano charakterystykę różnych rodzajów bólu przewlekłego za pomocą ocen ilościowych i jakościowych oraz ustalono zależność między rodzajem bólu a ocenami ilościowymi i jakościowymi. Badaniem objęto 330 chorych z bólem somato-gennym, neurogennym, totalnym i psychogennym. W badaniu wykorzystano metodę kwestionariuszową. Jako narzędzie badawcze wybrano zmodyfikowany Arkusz Oceny Bólu. Stwierdzono, że w grupie chorych z bólem somatogennym wybierano częściej kategorie sensoryczną: „promieniujący”; w grupie chorych z bólem neurogennym kategorie sensoryczne: „kłujący”, „świdrujący”, „palący”, „gorący”, „szczypiący”, „swędzący”, „mrowiący”, „piekący”; w grupie chorych z bólem totalnym kategorię sensoryczną: „przeszywający”, „przenikający”, w grupie chorych z bólem psychogennym kategorie sensoryczne: „tętniący”, „pulsujący”, „tępy”, „głuchy”. Zastosowanie Arkusza Oceny Bólu może mieć istotne znaczenie w rozpoznawaniu rodzaju bólu przewlekłego.

PROSPECTS OF EVALUATION OF CHRONIC PAIN. ATTEMPT TO OBJECTIVE THE EVALUATION OF PAIN USING MODYFIED PAIN EVALUATION FORM

Differentiated etiology and especially the indyvidual perception of the chronic pain sensation is the cause of its subjective evaluation. While evaluating the pain both the quantitative (pain intensity degree) and qualitative description are used. Attempts to improve these evaluations and especially the means of chronic pain verbalization lead to more precise definition of its quality and intensity what in turn helps to diagnose the patient correctly. The characterization of different chronic pain types by means of qualitative and quantitative evaluation was worked out, state the relation between the chronic pain type and qualitative and quantitative evaluation. 330 patients have been examined with soma-togenic, neurogenic, total and psychogenic pain. To examine the chronic pain the questionnaire method was used. A modified Pain Evaluation Form has been chosen as an examination tool. In the group of patients with somatogenic pain the most often choosen sensory category: „radiating”; in the group of patients with neurogenic pain sensory categories: „pricking”, „boring”, „burning”, „hot”, „pinching”, „ichting”, „tingling”; in the group of patients with total pain sensory category: „lancinating”, „penetrating”; in the group patients with psychogenic pain the sensory categories: „throbbing”, „pulsating”, „dull”. The Pain Evaluation Form used as the examination method can be essential in recognizing the chronic pain types.

Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska
PSYCHICZNE PREDYKTORY CZASU PRZEŻYCIA PACJENTÓW W TERMINALNYM OKRESIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ. PDF

Zbadano 98 pacjentów w stanie terminalnym choroby nowotworowej, pozostających w domowej opiece hospicyjnej. Badania obejmowały ocenę jakości życia (JŻ) uwarunkowaną stanem zdrowia za pomocą Rotterdamskiej Listy Objawów, poglądy na podstawowe wartości pozazdrowotne oceniano za pomocą kwestionariusza opracowanego przez autorów. Określano także dane społeczno-demograficzne i stan kliniczny badanych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że: ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia jest dobrym predyktorem czasu przeżycia chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia zależy od poglądów niektórych wartości pozazdrowotnych, wpływ poglądów na wartości pozazdrowotne na związek oceny jakości życia z czasem przeżycia zależy od rodzaju tej oceny (t.j. jest wyraźny w grupie z dobrą oceną jakości życia). Ponadto stwierdzono, że wśród wartości pozazdrowotnych ocenianych przez chorych znalazły się: świat, Bóg i ludzie. Wartości te zdają się być oceniane w oderwaniu od ich własnych sytuacji i prawdopodobnie dlatego nie wykazują własności różnicujących.

PSYCHIC PREDICTORS OF SURVIVAL IN THE TERMINALLY ILL CANCER PATIENTS

98 terminally ill cancer patients of Gdansk home – care hospice were assessed health related Quality of life was evaluated by Rotterdam Symptom Check list, patients opinions by the fundamental values of life questionnaire created by the authors. Then the Clinical State and socidemographic data were analysed. Basing on the statistical analysis of obtained results we found health related Quality of life assessment as a good predictor of the survival time in the group of terminally ill cancer patients. We noticed also the impact of the soma fundamental values of life opinions on health related QL assessment. The impact of the patient’s view as the fundamental values of life on the correlation between QL assessment and survival time depends on the type of QL assessment (this impact was noticed in the group with good QL assessment.

Joanna Szymczak, Jan Skokowski
POCZUCIE KOHERENCJI A LĘK U CHORYCH NA NOWOTWÓR PŁUCA OCZEKUJĄCYCH NA OPERACJĘ I U OSÓB ZDROWYCH (DONIESIENIE WSTĘPNE). PDF

Celem pracy było ustalenie, czy zachodzą związki między poczuciem koherencji i jego składnikami: poczuciem zrozumiałości, poczuciem zaradności, poczuciem sensowności a lękiem u 36 chorych na nowotwór płuca (średnia wieku 52,3 lat) oczekujących na zabieg operacyjny u 32 osób zdrowych (średnia wieku 52,9 lat). W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku C. D. Spielbergera. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała istotne statystycznie ujemne związki między poczuciem koherencji (oraz każdym z jego składników), a lękiem-cechą oraz poczuciem koherencji i poczuciem zrozumienia a lękiem-stanem u osób zdrowych. Takie związki nie występowały u pacjentów przed operacją. Przypuszczalną przyczyną tego rezultatu u osób chorych były zakłócenia procesów poznawczych wywołane nasileniem lęku przedoperacyjnego oraz istotnie słabsze poczucie koherencji. Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że poczucie koherencji traci związek z napięciem emocjonalnym (w postaci lęku) u chorych oczekujących na operację a usytuowanych na kontinuum zdrowie-choroba daleko od bieguna zdrowie.

SENSE OF COHERENCE AND ANXIETY IN LUNG CANCER PATIENTS AWAITING SURGERY

Purpose of this study was to look for relationship between sense of coherence, its constituents: comprehensibility, manageability, meaningfulness and state-trait anxiety in 36 lung cancer patients (average age of 52,3), who were awaiting surgery. The control group consisted of 32 healthy subjects (average age of 53). The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory was used to measure state-anxiety and trait-anxiety. The Life Orientation Questionnaire by A. Antonovsky was used for measuring sense of coherence. The sense of coherence and only comprehensibility correlated significantly with the state-anxiety but all its constituents correlated significantly with the trait-anxiety in controls. All negative correlations disappeared in patients awaiting surgery. It is possible that cognitive processes distortions caused by increase in preoperative anxiety level and significantly lower SOC as compared to controls were responsible for these findings. The results let us hypothesise that the SOC protective function which consist in moderating harmful effects of tension, (treated in this study as emotional state characterised by anxiety) disappears in persons awaiting surgery situated far away from the „health” pole of the health – disease continuum.

Iwona Alicja Trzebiatowska
LECZENIE DEPRESJI W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ – ASPEKTY PRAKTYCZNE. PDF

Częstość występowania depresji w populacji ogólnej jest określana na około 20%. W chorobie nowotworowej dochodzi nawet do 80%. Tymczasem jedynie u 20% osób z tej liczby stawiana jest właściwa diagnoza i wdrażane jest odpowiednie leczenie. W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące leczenia depresji w przebiegu raka.

THE TREATMENT OF DEPRESSION IN CANCER PATIENTS – PRACTICAL ASPECTS

The frequency of depression in general population is approximately 20%. In the neopla-smatic disease it reached even 80%. Unfortunately only 20% of these persons get right diagnosis followed by exact treatment. The practical advices for treatment of depression in cancer patient are presented in the paper.

Mikołaj Majkowicz, Zbigniew Afeltowicz, Alicja Łebska-Slizień, Monika Lichodziejewska – Niemierko,
Bolesław Rutkowski

JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH, DIALIZOWANYCH OTRZEWNOWO ORAZ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH. PDF

Celem pracy była ocena jakości życia, depresji, lęku, agresji, emocji pozytywnych oraz poczucia sensu i celu życia pacjentów hemodializowanych (HD), dializowanych otrzewnowe (CAPD) na tle pacjentów onkologicznych oraz grupy osób zdrowych. Badaniami objęto grupę 65 pacjentów hemodializowanych, 22 dializowanych otrzewnowe, 263 onkologicznych oraz grupę 76 zdrowych ochotników. Metody: Kwestionariusz Jakości Życia (QLQC-30), Skala HADS (Hospital Axiety and Depression Scalę), Skala Poczucia Celu i Sensu Życia PIL (Purpose Inventory of Life). Hemodializowani posiadali gorsze wskaźniki w obszarze: funkcjonowanie zawodowe, społeczne, poznawcze i emocjonalne, a także w zakresie sprawności w porównaniu z pacjentami dializowanymi otrzewnowe (CAPD) oraz osobami zdrowymi. Poziom depresji, lęku i agresji u hemodializowanych był wyższy w porównaniu z porównywanymi grupami. Pacjenci hemodializowani przede wszystkim negatywnie oceniali swoje relacje społeczne oraz skarżyli się na nadmierne rozdrażnienie i agresję, natomiast pacjenci onkologiczni bardziej eksponowali swe emocjonalne problemy pod postacią wysokiego poziomu lęku i depresji.

QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSED, CONTINOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSED, ONCOLOGY PATIENTS

The study was performed to evaluate the quality of life, levels of depression, anxiety, agression, positive emotion and having of sense and purpose of life in haemodialysed patients (HD and CAPD) compared with oncological patients and healthy volunteers. Sixty five haemodialysed patients (22 of them with CAPD), 263 oncological patients and 76 healthy volunteers took part in our study. To evaluate them we used questionnaire of life quality (QLQ C-30), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) and Purpose Inventory of Life (PIL). Patients haemodialysed in a standard way (HD) presented poorer results in the following aspects of life: professional, social, cognitive and emotional, and in terms of performance when compared with patients with CAPD and healthy volunteers. Levels of depression, anxiety and agression in HD patients were also higher than in other groups. The areas worst evaluated by haemodialysed patients were their social relations and high levels of agression and tension while oncological patients showed more pronounced emotional problems presenting as high levels of anxiety and depression.

PSYCHOONKOLOGIA  NR 5  LIPIEC – GRUDZIEŃ 1999

Zygfryd Juczyński, Bogumiła Chrystowska – Jabłońska
STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

Przyczyny stresu pacjentów chorych na nowotwór są bardzo różne: diagnoza, rozpoznanie, leczenie nowotworu itp. Różne są też strategie radzenia sobie ze stresem. Próby ich systematyzacji są rozmaite. Na ogół przeważają następujące rodzaje klasyfikacji – pierwsza wyodrębnia dwa rodzaje aktywności: a) próba rozwiązania problemu, b) próba opanowania emocji. Klasyfikacja druga koncentruje się na strategiach radzenia sobie, które z kolei można podzielić na poznawcze lub behawioralne. Połączenie obu sposobów klasyfikacji daje optymalne, zintegrowane podejście do problemu. Rodzaj przyjętej przez chorego strategii i jej efektywność zależą od wielu czynników. Na ogół uważa się, że lepsze są strategie nastawione na rozwiązanie problemu, jednak praktyka wykazuje, że czasem inne strategie mogą się w określonej sytuacji okazać bardziej korzystne. W każdym wypadku obowiązuje bardzo indywidualne podejście do problemu.

STRATEGIES OF COPING WITH CANCER DISEASE

There are many causes of cancer disease stress: diagnostic procedures, diagnosis, treatment, threat of recurrence and so on. There are also many strategies of coping with stress – which are classified on different way. Generally we have two kind of classification. The first concentrated on two main activities: solving the problem or control of emotional reactions. The second one’s focuses on the cognitive or behavioural strategies. The effectiveness of these various strategies depends on many factors. According to many authors the best are the strategies concentrated on solving the problems but in individual case the other activity can be more effective. In every case we must assess this problem on very individual way.

Jolanta Kotowicz – Kadyszewska, Katarzyna Maciejewska, Adam Zedler
ZAGADNIENIE CIERPIENIA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU NOWOTWORÓW JAMY USTNEJ I TWARZY.

Autorzy przedstawiają cierpienie fizyczne, psychiczne i społeczne chorych z nowotworami twarzy jamy ustnej. Na przykładzie 8 chorych analizują ich zachowanie wobec rozpoznania choroby i w czasie leczenia.

THE SUFFERING OF THE PATIENTS WITH CANCER OF FACE AND ORAL CAVITY

There have been presented physical, psychological and social sufferings of patients with the face and oral cavity tumorss. The behaviour of 8 patients in diagnostic and treatment stage of disease have been analysed.

Czesław Stankiewicz, Andrzej Skorek
ESTETYCZNE I CZYNNOŚCIOWE SKUTKI LECZENIA NOWOTWORÓW NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH.

Nowotwory złośliwe nosa i zatok przynosowych występują stosunkowo rzadko, jednak stanowią jeden z najtrudniejszych problemów klinicznych. Są one rozpoznawane zwykle późno i ich leczenie wymaga rozległych zabiegów resekcyjnych w obrębie twarzoczaszki. Operacje takie dają szereg uciążliwości i dolegliwości, wpływających na stan psychiczny pacjenta i jakość jego życia. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące patologii i kliniki nowotworów nosa i zatok, po czym omówiono następstwa estetyczne i czynnościowe ich leczenia chirurgicznego, mające wpływ na jakość życia i wymagające przed- i pooperacyjnej rehabilitacji psychospołecznej.

AESTHETIC AND FUNCTIONAL EFFECTS OF TREATMENT OF MALIGNANT NEOPLASMS OF THE NOSE AND PARANASAL SINUSES

Malignant neoplasms of the nose and paranasal sinuses are rare but pose a very difficult clinical problem. Treatment of these tumours requires very extensive surgical procedures. These operations give many unfavourable effects. Authors present pathological and clinical data of malignant tumours of the nose and sinuses. Aesthetic and functional effects of the treatment was discussed, aspecially to take consideration to quality of life and uncessity of psychosocial rehabilitation.

Grażyna Urbańska, Iwona Alicja Trzebiatowska, Danuta Paradowska, Bożena Kowalska
PRÓBA OCENY JAKOŚCI ŻYCIA LARYNGEKTOMOWANYCH W OPARCIU O BADANIE UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO.

Oceniono niektóre aspekty psychicznego funkcjonowania laryngektomowanych – uczestników turnusu rehabilitacyjnego – w zależności od jakości mowy zastępczej oraz niektórych czynników epidemiologicznych i klinicznych. Stwierdzono, iż zarówno poczucie sensu i celu życia, jak i typ obieranej postawy wobec choroby nowotworowej nie zależały od stopnia wykształcenia mowy zastępczej, miały natomiast wyraźny związek z rodzajem przebytego leczenia, będącym pośrednim wyznacznikiem zaawansowania choroby.

THE ATTEMPT OF LIFE OUALITY EYALUATION OF LARYNGECTOMIZED PATIENTS BASED ON THE EXAMINATION OF REHABILITATION COURSE PARTICIPANTS

Psychical aspects of functioning were evaluated in 25 laryngectomized participants of a rehabilitation course. The following aspects were taken into account: the quality of vicarious speech, some epidemiological and clinical factors. It has been found that the feeling of sense and aim of life, as well as the approach towards the neoplastic disease does not depend on the degree of advancement of the vicarious speech. However, the above mentioned factors were directły connected with the type of undergone treatment which was an indirect indicator of the progression of the disease.

Józef Jordan
GDYŃSKI MODEL REHABILITACJI CHORYCH PO WYCIĘCIU KRTANI.

Rehabilitacja chorych po wycięciu krtani obejmująca głównie naukę mowy tzw. głosem przełykowym prowadzona jest w Oddziale Otolaryngologicznym w Gdyni w nowo utworzonej Pracowni Rehabilitacji Mowy u Laryngektomowanych. Pracownia prowadzona jest przez Halinę Gorajską, która jest osobą po wycięciu krtani, nauczyła się bardzo dobrze mówić głosem przełykowym i zdobyła kwalifikacje do prowadzenia nauki mowy u tych chorych. Obecność tej placówki w Oddziale ma dla chorych, którym proponuje się wycięcie krtani, ogromne znaczenie. W dużym stopniu zmniejsza stres związany z przyszłym kalectwem, daje chorym bardzo wiarygodną nadzieję, że po operacji będą mieli możliwość komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem mowy. Ważnym elementem jest także fakt, że w jednym miejscu odbywa się całość procesu leczenia i rehabilitacji. W Pracowni nauka mowy jest stosowana ambulatoryjnie i stacjonarnie. Korzystają z niej chorzy z różnych regionów Polski. Uzupełnieniem tej rehabilitacji są turnusy rehabilitacyjne. Trwają one dwa tygodnie. Ostatni miał miejsce w Mielnie, we wrześniu 1999 roku.

MODEL OF REHABILITATION IN PATIENTS FOLLOWING LARYNGECTOMY IN GDYNIA

Rehabilitation of patients following laryngectomy concerning especially the speech with esophageal voice is performed in ENT Department in Gdynia in new instituted Consulting Unit For Speech Rehabilitation Following Laryngectomy. This Unit is directed by Halina Gorajska, who alone is person following laryngectomy. The presence of this Unit in our Department has big meaning for these patients. In significant scale it diminished the stress connecting with the disease and with future disability and gives the patients very credible hope for possibility of speech communication after surgical treatment. Very important factor is fact that in one place is performed all process of healing – surgical treatment and rehabilitation. In this Consulting Unit learning of speech is performed as outpatient and during hospitalisation. This enables speech rehabilitation of patients surgically treated in other region of Poland. Complementary action in speech rehabilitation are organised by Unit so called „rehabilitation`s holidays”, which lasted two weeks. The last one had place in Mielno in September 1999.

Karolina Majewska, Mikołaj Majkowicz, Irmina Śmietańska, Maria Gałuszko, Dorota Szlosowska
NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA PERCEPCJI BÓLU POOPERACYJNEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

Praca miała na celu stwierdzenie jak poziom lęku przed zabiegiem operacyjnym u chorych z nowotworem wpływa na odczuwanie bólu po zabiegu oraz czy podanie Lorazepamu przed operacją wpłynie na stopień nasilenia bólu po zabiegu. Przebadano 94 pacjentów Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku. Grupę przyjmującą Lorazepam przed zabiegiem operacyjnym stanowiły 44 osoby. Grupę otrzymującą Midazolam – 50 osób. Poziom lęku oceniano testem Spielbergera, nasilenie bólu skalą VAS. Wykazano, że im wyższy poziom lęku przed operacją, tym większa wrażliwość na ból pooperacyjny, oraz że zastosowanie Lorazepamu przed zabiegiem powoduje znaczące obniżenie percepcji bólu pooperacyjnego w porównaniu z grupą przyjmującą Midazolam.

THE IMPACT OF PREOPERATIVE ANXIETY ON THE PERCEPTION OF POSTOPERATIVE PAIN OF CANCER PATIENTS

The aim of the study was to examine the impact of the level of preoperative anxiety on the perception of postoperative pain in the group of 94 cancer patients. The I group (44 persons) received Lorazepam before the surgery. The II group (50 persons) was treated by Midazolam. The level of anxiety was assessed by STAI – test, the intensity of pain by VAS scale. It was demonstrated that the higher level of anxiety before the surgery was related to the more intensive perception of postoperative pain. Using Lorazepam given to the patients before surgery caused significant lower intensity of the pain than Midazolam.

Przemysław Kapała, Krystyna de Walden – Gałuszko
OCENA JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ – ZARYS PROBLEMU.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu oceny jakości opieki nad pacjentami w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Zawiera ona przegląd podstawowych metod badawczych oceniających jakość opieki, jakość życia i ocenę kosztów sprawowanej opieki. Przedstawia również główne problemy i trudności występujące przy przeprowadzaniu tego typu badań.

ASSESSMENT OF QUALITY OF PALLIATIVE CARE – OUTLINE OF THE PROBLEM

The following publication represents main problems related to the assessment of quality of care of terminally ill cancer patients. It is the review of basic research methods evaluating quality of care, quality of life and the valuation of health care costs. It considers also main problems related to the realising such evaluations.

Karolina Majewska, Iwona Trzebiatowska, Mikołaj Majkowicz
POGLĄDY NA MEDYCYNĘ ALTERNATYWNĄ WŚRÓD PACJENTÓW W TERMINALNYM OKRESIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

Zbadano grupę 44 chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, pozostających w hospicyjnej opiece domowej. Celem pracy było poznanie opinii badanych na temat skuteczności, rodzajów i osobistych preferencji w zakresie stosowania medycyny alternatywnej oraz porównanie pod względem społeczno-demograficznym grupy pacjentów z pozytywną opinią na temat medycyny alternatywnej z grupą mającą opinię negatywną. Zastosowano strukturyzowany wywiad społeczno-demograficzny oraz ankietę dotyczącą medycyny alternatywnej. Wykazano, że 75% badanych uznaje skuteczność medycyny alternatywnej w odniesieniu do choroby nowotworowej, a 25% uznaje ją za nieskuteczną. Stwierdzono, że jedynym czynnikiem różnicującym w tym zakresie jest wykształcenie. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym lepiej oceniły skuteczność terapii alternatywnych. Badani największą skuteczność przypisali ziołolecznictwu i bioenergoterapii. Popularność medycyny alternatywnej wynika ich zdaniem z nieskuteczności medycyny konwencjonalnej w pewnych przypadkach oraz z naśladowania natury przez niektóre jej formy. Większość badanych uważała też, że terapeuta musi mieć profesjonalne przygotowanie (niekoniecznie medyczne) część chorych uznała, że terapeuta musi posiadać „dar leczenia”.

TERMINALLY ILL CANCER PATIENTS’ OPINIONS ON ALTERNATIVE MEDICINE

We analysed opinions on complementary alternative medicine (CAM) of 44 terminally ill cancer patients of Gdansk home-care hospice. Purpose of this study was to interview patients about their experiences and feelings of alternative therapy and compare groups with positive and negative opinions. We use the questionnaire specifically developed for this project. The results indicated that 75% participants claimed that CAM with reference to cancer is effective, 25% found it ineffective. There was no difference between those two groups regarding the socio-demographic factors except one: education level 90,9% patients with secondary or university education and 59,1% patients with elementary education believe in efficiency of CAM. The rest of our results demonstrate, that the most popular methods of CAM are herbal therapy and bioenergotherapy. The popularity of them is subsequent to inefficacy of traditional medicine in certain situations and the fact that CAM is strictly connected with nature. The greater part of participants considers that therapeutists should have professional preparation (not necessary medical one). 25% think, that they should have „a gift of healing”.

Maria Augustyniak
CHORZY PO LARYNGEKTOMII – PROBLEMY KLINICZNE.

W artykule przedstawiono istotę zabiegu chirurgicznego jakim jest laryngektomia, czyli wycięcie krtani oraz wynikające z tego zmiany kliniczne i psychofizjologiczne u pacjenta. W pracy przedstawionej podczas V Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego posłużono się wieloma reprodukcjami powszechnie znanych obrazów muzealnych.

PATIENTS AFTER THE LARYNGECTOMY – CLINICAL PROBLEMS

The article gives the general description of the excision of larynx. Then it deals with both clinical and psychological problems, that patients encounter after the surgery. 5 slides with the masterpieces of art, presented during the lecture, help the audience not only to understand but also to „feel” the sideeffects of laryngectomy.

Halina Gorajska
REHABILITACJA GŁOSU I MOWY U OSÓB PO WYCIĘCIU KRTANI – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.

Autorka przedstawia metody nauki mowy u chorych po wycięciu krtani ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia powietrza w przełyku i tworzenia głosu przełykowego. Autorka prowadzi Poradnię Rehabilitacji Mowy u Osób Laryngektomowanych stanowiącą jednostkę Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Gdyni. Jest osobą po wycięciu krtani, przez co ma szczególne możliwości nawiązywania kontaktów z chorymi w okresie przed i pooperacyjnym.

VOICE AND SPEECH REHABILITATION FOLLOWING LARYNGECTOMY – OWN EXPERIENCES

The author describes methods of speech rehabilitation following laryngectomy with particular presentation the technics of pocketing air in the esophagus and expelling it to produced an esophageal voice. The author is chief of Consulting Unit for Speech Rehabilitation Following Laryngectomy in ENT Department in Municipal Hospital in Gdynia. She alone is a person following laryngectomy, speaks very well with esophageal voice and this allows her to have particular possibilities in the contacts with patients before and after surgical treatment.

Józef Binnebesel
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE PROCES OPIEKI POZAMEDYCZNEJ NAD DZIEĆMI HOSPITALIZOWANYMI Z POWODU CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

Artykuł przedstawia niewielki wycinek badań, w których podjęto kwestię opieki pozamedycznej nad dziećmi chorymi na raka. W badaniach tych przebadano 193 osoby (lekarzy, pielęgniarki, psychologów, nauczycieli i kapelanów) zatrudnione w 8 z 10 oddziałów zrzeszonych w Polskiej Grupie Leczenia Białaczek. Analiza uzyskanego materiału pozwoliła na wyszczególnienie 23 czynników, które zdaniem ankietowanych utrudniają im niesienie pomocy pozamedycznej, Najważniejszymi z nich były: brak kontaktu z psychologiem, braki lokalowo-materialne, brak empatii wśród personelu, brak czasu, słabe zarobki, brak współpracy na oddziale, zbyt silny związek emocjonalny z dzieckiem, stan psychiczny dziecka. Oprócz omówionej w niniejszym artykule kwestii, badania obejmowały między innymi motywy podjęcia pracy na oddziale, własnej roli pracownika na nim, możliwości współpracy z psychologiem, nauczycielami, własnego postrzegania opieki i potrzeb przebywających na nim dzieci, jak również czynników wspierających i utrudniających sprawowanie działań opiekuńczych.

THE FACTORS THAT MAKE THE PROCESS OF EXTRAMEDICAL HEALTH CARE OF HOSPITALIZED CHILDREN WITH LEUKAEMIA DIFFICULT

This presents a small portion of examinations which took up the question of extramedical healthcare of such children. The examinations underwent 193 people (doctors, nurses, psychologists, teachers and chaplains) employed in 8 out of 10 wards associated in the „Polish Group for Treating Leukaemia”. The analyse of obtained material allowed for specifying 23 important factors which, according to the results of inquiry, impede extra medical help. The factors are: lack of contact with psychologists, lack of housing conditions, lack of empathy among medical staff, lack of cooperation within a ward, excessive emotional relationship with child, child’s mental condition. Apart from the discussed question, examinations also included the motives of undertaking a job on the ward, the role of a worker in it, possibilities of cooperation with psychologists, teachers, their own perception of heal thcare and the needs of children staying in a ward as well as the factors supporting and impeding the heal thcare.