PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013,

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  1

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Przywiązanie a strategie przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie kobiet z rakiem piersi.
Beata Kozińska
Psychoonkologia 2013, 1: 1–9

Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych.
Krystyna de Walden-Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska
Psychoonkologia 2013, 1: 10–15

Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka.
Joanna Dymecka
Psychoonkologia 2013, 1: 16–22

Doświadczenie choroby nowotworowej jako źródło pozytywnych zmian osobowości.
Marta Chorzela
Psychoonkologia 2013, 1: 23–31
List do Redakcji

Infolinia Onkologiczna jako nowa forma pomocy pacjentom z województwa pomorskiego i ich rodzinom.
Dorota Grabowska, Małgorzata Chrzanowska, Izabela Malicki, Joanna Kozaka
Psychoonkologia 2013, 1: 32–33

Kalendarium wydarzeń 2013 r.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  2

Spis treści:

Artykuł poglądowy

Rak piersi – rozwój wczesnej diagnostyki nieinwazyjnej w celu ograniczenia umieralności i złagodzenia konsekwencji psychologicznych choroby
Magdalena Jeznach, Philip Jordan, Alexandre Akoulitchev
Psychoonkologia 2013, 2: 35–49

Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu
Agata Milik
Psychoonkologia 2013, 2: 50–55

Wybrane zasoby psychologiczne pacjentek chorych na raka jajnika a stopień nasilenia skutków ubocznych chemioterapii
Monika Dobrowolska
Psychoonkologia 2013, 2: 56–61

Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w odniesieniu do jakości życia
Mariola Bidzan, Agata Rudnik, Aleksandra Peplińska
Psychoonkologia 2013, 2: 62–70

Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy
Magdalena Z. Podolska, Urszula Kozłowska
Psychoonkologia 2013, 2: 71–78

Opis przypadku

Percepcja rzadkiej choroby onkologicznej dziecka w kolejnych rzutach choroby – analiza przypadku
Aleksandra Szulman-Wardal, Anna Zdolska-Wawrzkiewicz
Psychoonkologia 2013, 2: 79–82

Artykuł poglądowy

Bioetyka kluczem do dobrostanu w chorobie. Problemy etyczne w opiece paliatywnej
Katalin Hegedűs
Psychoonkologia 2013, 2: 83–89

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2013, NR  3

Spis treści:

Artykuł oryginalny

Interakcyjny model konsekwencji neuropsychologicznych choroby nowotworowej okresu dziecięcego
Justyna Korzeniewska
Psychoonkologia 2013, 3: 91–97

System wartości osobistych w życiu młodzieży chorej onkologicznie
Aleksandra Tobota
Psychoonkologia 2013; 3: 98–104

Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci chorych na nowotwory na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu
Monika Piotrowska-Matyszczak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013; 3: 105–112

Aktywność fizyczna u dzieci leczonych z powodu nowotworu
Izabella Tomaszewska-Lampart, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 113–118

Redagowanie czasopisma na oddziale onkologii dziecięcej jako forma wsparcia psychospołecznego – doniesienie wstępne
Justyna Dubiel, Grażyna Sobol-Milejska
Psychoonkologia 2013, 3: 119–128

Sprawozdanie

15. Światowy Kongres Psychoonkologii w Rotterdamie
Marta Porębiak, Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 129–130

17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress, Amsterdam, 27 września – 1 października 2013 r.
Marzena Samardakiewicz
Psychoonkologia 2013, 3: 131

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową
Nina Ogińska-Bulik

Rozwój psychoonkologii w wybranych krajach byłego bloku wschodniego – analiza ankiet
Anna Mardofel

Rozwój psychoonkologii na Węgrzech – stan obecny i zadania
Katalin Hegedus

Artykuły specjalne

Organizacja usług onkologicznych i psychoonkologicznych w Kazachstanie
Nadezhda M. Kozachenko, Valentina B. Sirota

Program „Bereavement” („Żałoba”) na Białorusi: doświadczenie i modele towarzyszenia
Anna Garchakova, Julia Czepik

Czasopismo można zakupić za pośrednictwem obecnego wydawcy: Wydawnictwa Termedia.

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2012, NR  2

Spis treści:

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2011

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2011, NR  2

Spis treści:

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Mirosław Piskozub

Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Noetic-spiritual dimension of personality in the process of coping with cancer related stress. s. 1-13.

Marcin Wnuk, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Mateusz Hędzelek, Sylwia Świstak-Sawa
Religijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych. Religious-spiritual correlated of strenght of hope and meaning of life among oncology patients. s. 14-20.

Joanna Woźniak-Holecka, Katarzyna Zborowska, Tomasz Holecki
Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Alternative medicine as a complementary form of treatmentin the oncological patients’ opinion. s. 21-28.

Opis przypadku

Agnieszka Pietrzyk
Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed chemioterapią i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwojga studentów – kobiety i mężczyzny. Cognitive function of cancer patient before and after chemotherapy. Directions for additional medical treatment and psychological aid in recovering mental abilities. Analysis of two case studies – students: woman and man. s. 29-35

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  2

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Małgorzata Ossowska, Mikołaj Majkowicz
Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta s. 41–47

Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Elżbieta Borczuch
Lęk i jakość życia młodzieży z białaczką i chłoniakami – doniesienie wstępne s. 48–54                                                                                                     

Anna Machnik-Czerwik
Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie s. 55–59 

Artykuły poglądowe

Joanna Kozaka
Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne s. 60–69

Sprawozdanie

Marta I. Porębiak, Anna Błogosz
Współczesne trendy światowej psychoonkologii s. 70–72

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2009, TOM 13 NR 1-3

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Marcin Jabłoński

Poczucie koherencji a ryzyko rozwoju depresji u chorych na ostrą białaczkę.
Sense of coherence and risk of depression M leukaemic patients. ss.1-10. streszczenie

Marta Czerwik-Kulpa
Oczekiwania chorych z bólami nowotworowymi i stopień ich zaspokojenia w warunkach opieki paliatywnej. Needs and expectations of patients with cancer pain and the level of their fulfilment in palliative care.  ss.11 -16

Anna Maria Zieniuk
Oczekiwania pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego.
Oncological patient expectations of doctors and nursing staff ss.17-27

Artykuł poglądowy

Joanna Baran
Zastosowanie koncepcji stresu traumatycznego w badaniach dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziców. Application of the conception of traumatic stress in research on children with cancer and their parents. ss.28-32

Sprawozdania

Jubileusz za nami! s.33
I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej pod hasłem „Nie tylko leki leczą” — Kraków 2009 35 Relacja z wydarzenia s.35

Jubileusz za nami!
Justyna Pronobis,