PSYCHOONKOLOGIA NR 2  STYCZEŃ – CZERWIEC 1998 

Andrzej Kopacz, Tomasz Jastrzębski, Krzysztof Szyszko,
Jarosław Skokowski, Maciej Świerblewski

ZASTOSOWANIE LASERA ND:YAG W PALIATYWNYM LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I WPUSTU ŻOŁĄDKA.

Laseroterapia była przeprowadzona jako leczenie paliatywne u 46 chorych z rakiem płaskonabłonkowym przełyku oraz u 17 chorych z rakiem gruczołowym wpustu żołądka. Stan ogólny oceniono według skali Kamofsky’ego. Pacjenci oceniali swój stan ogólny według kwestionariusza QLQ-C30 przed zabiegiem oraz po uzyskaniu tunelizacji lub po uzyskaniu poprawy w połykaniu. Średnia ilość energii potrzebna do uzyskania tunelizacji wynosiła dla raka płaskonabłonkowego 13.595J., zaś dla raka gruczołowego 7.682 J. Mediana przeżycia w grupie chorych z rakiem plaskonabłonkowym przełyku wynosiła 6 miesięcy, zaś w grupie chorych z rakiem gruczołowym wpustu żołądka – 4 miesiące (p<0.05). U chorych po laseroterapii z rakiem przełyku, których poddano radioterapii po uzyskaniu poprawy połykania mediana wynosiła 10 miesięcy. Średni czas pobytu w klinice wynosił 3,4 dnia. Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy oceną jakości życia przed i po zabiegach laseroterapii p<0,0001). Chorzy, których stan ogólny oceniono przed leczeniem jako dobry, wyrażali subiektywnie lepszą jakość życia po zabiegach, aniżeli chorzy w początkowym złym stanie ogólnym (p<0,05).

LASREOTHERAPY BY ND:YAG LASER IN PALLIATIVE TREATMENT OF OESOPHAGUS AND GASTRIC CARDIA ADVANCED CARCINOMA

Lasertherapy as a palliative treatment was performed in 46 pts with squamous-cell carcinoma of the oesophagus and in 17 pts with adenocarcinoma of the gastric cardia. General condition was estimated according to Kamofsky Scale. Patients estimated their general condition according to QLQ-C30 questionnaire before laser treatment and after tunelization or swallow betterment. Average rate of energy needed for tunelization was 13.595 J for squamous-cell carcinoma and 7.682 J for adenocarcinoma. Follow-up was 6 months for pts with squamous-cell carcinoma and 4 months for pts with adenocarcinoma of the gastric cardia (p<0.05) Follow-up after lasertherapy in patients which were treated by radiotherapy afterwards was 10 months. Average stay in hospital was 3,4 days. There was statistic correlation in quality of life between period before and after lasertherapy (p<0,0001). There was better quality of life in patients after lasertherapy which estimated their own general conditions as good before lasertherapy than patients with general condition worse in their opinion (p<0,05).

Beata Basińska, Magdalena Piech
LĘK I AGRESJA V PACJENTEK ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH NAPROMIENIANIEM.

Celem pracy była próba poszukiwania związku pomiędzy niepokojem a zachowaniami agresywnymi wśród kobiet z nowotworem złośliwym sutka. Grupę badaną stanowiło 30 kobiet leczonych napromienianiem z powodu nowotworu sutka, a kontrolną 30 kobiet zdrowych. W badaniu psychologicznym zastosowano Arkusz Samopoznania Cattella oraz kwestionariusz „Nastroje i Humory” Buss’a i Durkee. Poziom niepokoju ukrytego, niezrównoważenie emocjonalne i poczucie winy były wyższe u kobiet zdrowych. Pod względem prezentowanych zachowań agresywnych obie grupy nie różniły się. Kobiety chore miały niższe natężenie irytacji oraz stwierdzono u nich zależność pomiędzy niepokojem a poczuciem winy. Tłumienie uczuć, głównie lęku oraz ograniczenie zachowań agresywnych okazało się ważnym „mechanizmem” zaradczym w adaptacji do leczenia choroby nowotworowej.

ANXIETY AND AGGRESSION OF THE CANCER PATIENTS TREATED RADIOTHERAPY

The^aim of this study was to assess connection between an anxiety and aggression of the women with breast cancer. The examination group consisted of 30 female treated radiotherapy and 30 healthy women. The psychological assessment including Cattell’s Questionnaire and Buss’ and Durkee Questionnaire (SADB). The level of anxiety, lability of emotions and sense of guilty was greater in healthy women. The aggressive behaviour was similar in both groups. The factor of irritation was lower in illness female. We were found connection between anxiety and sense of guilty. The repression of anxiety and offensive behaviour are very important mechanisms of coping with cancer and oncology treatment.

Krystyna de Walden-Galuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska
NAJCZĘSTSZE PROBLEMY PSYCHIATRYCZNE W AMBULATORYJNEJ PRAKTYCE ONKOLOGICZNEJ.

Celem pracy było poznanie najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród pacjentów Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gdańsku oraz ustalenie czynników, które mogą na nie mieć wpływ. Uzyskane wyniki wykazały, że wśród badanych dominują zespoły depresyjne (u kobiet) i zespoły zaburzeń adaptacji u obu płci. Zaburzenia te występują częściej u osób rozwiedzionych, w średnim wieku. Stwierdzono także wpływ lokalizacji nowotworu na stan psychiczny. Praktycznie ważne okazało się rozróżnienie obu ww. zespołów ze względu na odrębny sposób ich leczenia.

THE PREVALANCE OF PSYCHOLOGICAL MORBIDITY OF THE CANCER OUTPATIENTS

The goals of study were: 1) to determine the psychic morbidity of cancer outpatients in Gdansk, 2) to find out the impact of sociodemographic and clinical factors on psychic disturbances. We noticed as the most frequent – depressive syndromes (among women) and adjustment disorders (both gender). These disturbances appeared mostly in the divorced individuals, medium age. The correlation between psychic state and site of cancer was established. It was very important to distinguish between depressive syndrom and adjustment disorders.

Gabriela Chojnacka-Szawłowska
WIEDZA O SYMPTOMACH NOWOTWOROWYCH PACJENTÓW PODDAWANYCH DIAGNOSTYCE ONKOLOGICZNEJ A STOPIEŃ KLINICZNEGO ZAAWANSOWANIA CHOROBY.

Badania miały na celu ocenę wiedzy o symptomach nowotworowych wśród pacjentów poddawanych diagnostyce onkologicznej (N=301) i w populacji generalnej (N=1148). Posłużono się wywiadem psychologicznym, klinicznym. Skalą Lęku-Stanu i Cechy Spielbergera, skalą zachowań zdrowotnych. Preferencję sposobów radzenia sobie ze stresem oceniono za pomocą kwestionariusza opartego na koncepcji Lazarusa i Folkman. Pacjneci byli badani psychologicznie przed badaniem lekarskim. Wyniki badań ujawniły powiązania pomiędzy wiedzą o symptomach a zaawansowaniem kliniczym choroby. Niewielka znajomość symptomów wiązała się z zaawansowanym stanem klinicznym choroby. Niechęć do poszerzania wiedzy na temat nowotworów w społeczeństwie wiąże się z poważnymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

KNOWLEDGE OF CANCER SYMPTOMS OF PATIENTS’ IN SEEKING A CANCER DIAGNOSIS AND STAGE OF CANCER DISEASE

The purpose of this study was to assess the level of knowledge about cancer symptoms related to newly diagnosed patients (N=301) and related to general Polish population (N=1148). The psychological and clinical interview. The Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory, the scale of protective health behaviour were used. Habitual coping strategies were assessed by the questionnaire based on the conception of coping by Lazarus and Folkman.Before the medical consultation patient was examined by psychologist. The results indicate the relationship between konwiegde of cancer symptoms and stages of disease. Fear and lack of information about cancer were associated with seriuos medical conditions. The deficit in the knowledge of cancer symptoms of the genial population and may have important health consequences.

Lucyna Reczek
STUDENT MEDYCYNY ŚL.A.M. WOBEC PROBLEMU EUTANAZJI .

Starając się chronić zagrożone życie jednostki, medycyna skupiła swe wysiłki na poznaniu, zrozumieniu, opanowaniu biologicznych przyczyn choroby. Śmierć nie jest chorobą, a naturalną konsekwencją życia. Ponieważ większość ludzi umiera na rękach lekarza, lekarz musi podejść do śmierci inaczej niż do choroby. Lekarze nie są przygotowani do spełniania zadania Charona – potrzebna jest im nie tylko filozofia życia, lecz także filozofia śmierci. Jak na ten problem patrzą studenci medycyny? Studentom U i IV roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach, uczęszczającym fakultatywnie na wykłady z propedeutyki medycyny i opieki paliatywnej w latach 1995 – 1997, zadano pytanie „Czy jesteś za eutanazją?” przed i po wykładzie pt. „O zasadach opieki paliatywnej jako alternatywy dla eutanazji”. Wyniki zdają się wskazywać, że wykłady z propedeutyki medycyny i opieki paliatywnej w dużym stopniu stwarzają szansę dla studentów w określeniu, czy nawet ukształtowaniu postaw wobec kontrowersyjnych problemów. Celem pracy było pokazanie, jak wiele zależy od postawy nauczycieli akademickich, bowiem wiedza i talent studentów – przyszłych lekarzy muszą być rozwijane poprzez praktyczne powtarzanie, trenowanie, nie tylko suche teoretyzowanie. To właśnie ich postawy winny wzbudzić wrażliwość i zainteresowanie człowiekiem chorym, cierpiącym i bezradnym.

STUDENT OF MEDICAL FACULTY OF SILESIAN MEDICAL ACADEMY TOWARDS THE PROBLEM OF EUTHANASIA

Trying to protect endangered life of the individual, medicine concentrated its efforts on study, understanding and mastery of biological causes of illness. Death is not illness, but the natural consequence of life. Because the majority of people dies on the doctor ‚s hands, the doctor has to approach death differently than illness. The doctors are not ready to fulfil Charon’s duty – they need not only the philosophy of life but also the philosophy of death. How is this problem considered by the students of medicine? The students of the second and the fourth year of Medical Faculty in Katowice, optionally attending propaedeutics of medicine lectures and palliative care lectures from 1995 to 1997, before and after the lecture entitled ,,About the Rules of Palliative Care as the Alternatives of Euthanasia” were asked the question: ,,Are you for Euthanasia?”.
The results given above seem to prove that the propaedeutics of medicine lectures and palliative care lectures create in the large part the opportunity for students to define or even to shape their attitudes towards controversial problems. The purpose of the inquiry was to show how much depends on the altitude of academic lecturers, because the knowledge and talent of students – the prospective doctors – must be developed through practical repetition, training, not only through dry theorising. These are just lecturers’ attitudes which should raise sensitivity and interest in ill, suffering and helpless man.

Bogusław Stelcer
CHORY I JEGO CIERPIENIE W UJĘCIU DON FLAMINGA.

Cierpienie nie jest zbyt dobrze poznanym aspektem leczenia. Personel medyczny zazwyczaj wie jak postępować z chorobą ciała, jednak nie zawsze wie jak postępować z cierpieniem pacjenta. Cierpienie jest pojęciem znacznie wykraczającym poza fizyczny ból doznawany przez chorego. W oparciu o model cierpienia opracowany przez D. Flaminga zilustrowano ważniejsze aspekty tego fenomenu.

THE PATIENT AND HIS SUFFERING ACCORDING DON FLAMING

Suffering is not well recognized aspect of everyday medical care. As a medical staff we usually know how to treat sick body but not know how to manage with patient’s suffering which is wider than just somatic pain of the body. Based on model of suffering outlined by D. Flaming, many aspects of this phenomena is analyzed such as: existential, psychological, social and physical in order to better understanding patients needs.

Justyna Janiszewska
POCZUCIE OSAMOTNIENIA, SAMOOCENA I SAMOAKCEPTACJA A SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z SYTUACJĄ TRUDNĄ U MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ SOMATYCZNĄ .

Artykuł ten stanowi przegląd obecnie występujących w literaturze poglądów na temat psychologicznych aspektów przewlekłej choroby somatycznej. Pod pojęciem przewlekłej choroby należy rozumieć proces patologiczny o długim czasie trwania (powyżej czterech tygodni), prowadzący zwykle do powstania przewlekłych, trwałych zmian organicznych w ustroju. (21) W niniejszej pracy uwzględniono takie problemy, jak: reakcje na stres wywołany przewlekłą chorobą somatyczną, sposoby radzenia sobie ze stresem, samoocena i samoakceptacja osób dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną, a także stosunek zdrowej części społeczeństwa do osób chorych. Artykuł stanowi próbę przedstawienia opinii na temat wzajemnych relacji pomiędzy powyższymi czynnikami. Treści teoretyczne oraz dane empiryczne zaczerpnięte z literatury zostały uzupełnione o doniesienia z badań własnych, prowadzonych w grupie młodzieży cierpiącej na przewlekłą chorobę somatyczną.

FEELING OF LONELINESS, SELFEVALUATION, SELFACCEPTION AND COPING WITH DIFFICULT SITUATION BY YOUNG PATIENTS WITH CHRONIC SOMATIC DISEASE

This article relates the review of the opinions about the psychological aspects of the chronic somatic illness. The chronic illness is an irregular process in the human organism, which continues for a long times (over and above for the weeks). Usually this process provokes the origin chronic and permanent organic changes in structure (21). There are some psychological problems in this paper: a) the emotional reactions to the stress, which was provoked by the chronic illness, b) the way of overcome the stress, c) the self-evaluation and the self-acceptation in seriously ill peoples, d) the behaviour of healthy persons in relation to the ill peoples. This article is the trial of presentation the opinions about the mutual depending between the above mentioned factors. The theoretic contents and the empirical data from literature were completed by the conclusions of own scientific research.

Anna Sepiolo
PROBLEMY PRZEKAZYWANIA NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI PACJENTOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE.

Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania problemem informowania o chorobie nowotworowej. W ciągu ostatnich lat poglądy na ten temat uległy dużym zmianom. Obecnie wśród lekarzy dominuje przekonanie, że należy chorego informować o rozpoznaniu. Opinie na ten temat w kręgach pozamedycznych zależą od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania respondentów. Zależą również od przekonania o uleczalności, bądź nieuleczalności choroby nowotworowej. Natomiast sami chorzy deklarują przeważnie, że chcieliby wiedzieć więcej na temat swego stanu, jednak w większości oczekują wyłącznie informacji pomyślnych.

THE PPROBLEMS OF BREAKING BAD NEWS IN POLAND AND IN THE WORLD

The problem of breaking bad news for cancer patients is till now full of present interest. This problem has been changed during last ten years, and is different in various social groups. According to doctors opinion it is necessary to tell truth to cancer patients about their diagnosis. The public opinion in different countries (including Poland) depends on age, education, place of residence and belief on curability or incurability of cancer disease. The cancer patients should like to get more information about their health state but at the same time they expect only good news.

PSYCHOONKOLOGIA NR 3  LIPIEC – GRUDZIEŃ 1998

Dariusz Kajdaniuk, Bogdan Marek, Barbara Buntner, Gabriela Matuszewska
STRES I ENDOGENNY UKŁAD OPIOIDOWY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ: INTERAKCJE Z OSIĄ PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-NADNERCZOWĄ I SZYSZYNKĄ.

Nie określono dotychczas jednoznacznie mechanizmu oddziaływania stresu na rozwój i przebieg choroby nowotworowej. W ostatnim czasie bierze się pod uwagę rolę endogennych opioidów (EO) w odpowiedzi organizmu na reakcje stresowe. W pracy rozważano czy jednymi z możliwych dróg oddziaływania EO na rozwój i/lub przebieg kliniczny choroby nowotworowej mogłyby być interakcje EO z układem wydzielania wewnętrznego, a przede wszystkim z hormonami osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz z szyszynką.

STRESS AND ENDOGENOUS OPIOID SYSTEM IN NEOPLASTIC DISEASE: INTERACTIONS WITH HYPOTHALAMO-HYPOPHYSEAL-ADRENAL AXIS AND PINEAL GLAND

Mechanism of stress action on development and clinical course ofneoplastic disease is still not completely determined. Role of endogenous opioids (EO) in organism response to stress reactions has been recently taken into consideration. It was considered in the study, if interaction of EO on development and/or clinical course of neoplastic disease on the way of EO interaction with endocrine system is possible and after all with hormones of hypothalamo-hypophyseal-adrenal axis and with pineal gland.

Iwona Alicja Trzebiatowska
ZABURZENIA ODPORNOŚCIOWE U PACJENTÓW CHORYCH NA DEPRESJĘ A IMMUNOLOGICZNE MECHANIZMY KONTROLNE ROZWOJU RAKA.


Określone wykładniki odpornościowe (liczba limfocytów T i ich reaktywność, CD4, CD8, komórki NK, NKCA) odgrywają rolę jako mechanizmy kontroli wzrostu nowotworów. Niektórzy wskazują na depresję jako czynnik rozwoju choroby nowotworowej. Celem pracy było zbadanie niektórych z powyższych parametrów u pacjentów z depresją i dyskusja ich możliwego wpływu na rozwój nowotworu.

IMMUNOLOGICAL DISTURBANCES IN THE GROUP OD DEPRESSIVE PATIENTS, IMMUNOLOGICAL CONTROL MACHANISMUS OF THE CANCER GROWTH

Specific immunity factors (the number of T-lymphocytes and their reactivity, CD4, CD8, NK cells, NKCA) play role as a control mechanism of tumor growth. Some authors point on depression as a risk factor for neoplasmatic disease. The aim of the paper was to examine some of mentioned immunological factors in depression and discuss their impact on cancer.

Ból a jakość życia w przewlekłym zapaleniu trzustki
część I: Narzędzia badawcze

Mikołaj Majkowicz, Andrzej Basiński, Piotr Pankiewicz
ZASTOSOWANIE KWESTIONARIUSZA QLQ C-30 DO BADAŃ JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH LECZONYCH Z POWODU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU TRZUSTKI.

Celem pracy była ocena przydatności kwestionariusza EORTC QLQ-C30 do badań jakości życia chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki. Badaniom poddano 62 chorych w wieku średnio 50,4 ą9,1- Badania miały charakter prospektywny – ocen jakości życia dokonywano 4 razy: przed leczeniem, po 1 tygodniu leczenia, po 4 i po 8 tygodniach leczenia. Wyniki badań potwierdzają przydatność kwestionariusza EORTC QLQ-C30 do badań jakości życia pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Autorzy proponują uzupełnienie kwestionariusza QLQ-C30 o analogowo-wizualną (VAS – Visual Analog Scala) skalę oceny natężenia dolegliwości bólowych.leczenia.

THE APPLICATION OF QUESTIONNAIRE QLQ-C30 SURVEYS FOR ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS SUFFERING FROM PAIN PROBLEM IN CHRONIC PANCREATITIS

The article aims at evaluating the prognostic values of EORTC QLQ-C30 test for patients suffering from chronic pancreatitis. 62 patients (mean age 50,4 +/- 9,1) were studied. The quality of life scores were evaluated four times: before the treatment and after the first, fourth and the eight week of the treatment. The results confirm the usefulness of the EORTC QLQ-C30 test for the quality of life examinations. The authors suggest that for the evaluation of the severity of pain the Visual-Analog Scale should be added to EORTC QLQ-C30.

część II: Sposoby leczenia

Andrzej Basiński, Mikołaj Majkowicz, Barbara Kwiecińska
SKUTECZNOŚĆ NEUROLITYCZNYCH BLOKÓW TRZEWNYCH W LECZENIU BÓLU W PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU TRZUSTKI.

Trudności w leczeniu bólu u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki skłoniły autorów do poszukiwania optymalnych metod leczenia. W dwóch grupach chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki wykonano neurolityczną blokadę trzewną. W pierwszej grupie u 33 chorych blokadę wykonano metodą klasyczną wg Kappisa, porównując ją z neurolitycznym blokiem w drugiej grupie u 27 chorych wykonanym wg własnej modyfikacji polegającej na łączonej technice przezprzeponowej z klasyczną. Uzyskano: znaczne obniżenie średnich wartości bólu w skali VAS i wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego w obu grupach. Pozwala to stwierdzić, że neurolityczna blokada trzewnej jest skutecznym sposobem i powinna być polecana jako metoda z wyboru w leczeniu bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki.

THE EFFECTIVENESS NEUROLITIC CELIAC PLEXUS BLOCK IN THE PAIN TREATMENT CHRONIC PANCREATITIS

Treatment modalities of pain in patients with chronic pancreatitis remain still a matter of discussion. The aim of our study was define the optimal methods of pain treatments in chronic pancreatitis. Two groups of patients with chronic pancreatitis underwent neurolitic celiac plexus block. In the first group of 33 patients the block was performed according to Kappis method. In the second group of patients the block was carried out due to own modification, which besides the classical technic included retrocrural approach. The results of treatments were very satisfactory. The authors recommend this technic as method of choose in the treatment of pain in the patients with chronic pancreatitis.

Mariola Bidzan, Jerzy Smutek, Agnieszka Zielonka, Jerzy Mielnik, Marzena Jurczak – Czaplicka
STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U KOBIET LECZONYCH OPERACYJNIE Z POWODU NOWOTWORU NARZĄDÓW RODNYCH.

W grupie 42 kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy w stopniu IB – HA sposobem Wertheima – Meigsa (GE) oraz 39 kobiet aktualnie oczekujących na podobny zabieg (GK) zbadano strategie przystosowawcze do choroby i poznawcze mechanizmy obronne wykorzystując ankietę własnego autorstwa zawierającą dane społeczno-demograficzne, Kwestionariusz CISS N.S. Endler i J.D.A. Parker, Skalę CASS – wersja eksperymentalna w opr. G. Chojnackiej – Szawlowskiej, Skalę A. Uranta i J. Czapińskiego oraz Skalę SOC – 29 A. Antonovskiego. Średni wiek badanej GE wynosił 56,6 lat i wahał się w przedziale od 32 do 82 lat; odchylenie standardowe 10,41 lat. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pacjentki, które przeżyły operację raka szyjki macicy stosują częściej strategię skoncentrowaną na zadaniu wzbogaconą o strategię emocjonalną, najrzadziej zaś stosują strategię ucieczkową.

THE STRATEGIES OF COPING WITH STRESS IN THE GROUP OF WOMEN WITH UTERINE CANCER TREATED SURGICALLY

The purpose of this investigation was finding typical coping which are used by women after Wertheim – Meigs operation. Practical aspect of this work involves grounds for complex psy-chologico – gynecological treatment of women with uterine cervical cancer. 81 women were studied: 42 patients with stage IB – UA of cervical cancer who underwent Wertheim – Meigs surgery (GE) and 39 women actually before such operation (GK). The mean age of the patients was 56,6 (32 – 82 years old, SD 10,41). The psychological examination consisted of: own questionnaire, CISS Scale (Endler and Parker), CASS Scale (Chojnacka – Szawlowska), Strategies to Manage Stress Scale (Czapinski and Urant) and SOC – 29 Scale (Anionovsky). We found, that women after Wertheim – Meigs operation used mainly strategies focused problem and emotional strategies, escape strategies are used very seldom. They showed strong feeling of coherence and used sensitive mechanisms.

Joanna Szymczak, Małgorzata Tartas
POCZUCIE KOHERENCJI W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ I SCHIZOFRENII (DONIESIENIE WSTĘPNE).

Poczucie koherencji jest dyspozycją osobowościową o charakterze globalnej orientacji życiowej. Składa się z poczucia zaradności, zrozumiałości i sensowności. Spełnia ono kluczową rolę w relacji człowieka z wydarzeniami życiowymi. Celem pracy było ustalenie czy istnieją różnice w poczuciu koherencji w grupie chorych na nowotwór pluc i chorych na schizofrenię. Analizie poddano wyniki Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC-29 wypełnionego przez chorych. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała brak różnic w ogólnym poziomie poczucia koherencji i w poziomie jego składników między badanymi grupami klinicznymi. Poczucie koherencji badanych pacjentów było istotnie niższe niż w grupie osób zdrowych. Poczucie koherencji jest skuteczną miarą zdrowia lub choroby i różnicuje stopień dysfunkcjonalności psychologicznej związanej z chorobą.

THE SENSE OF COHERENCE IN THE GROUPS OF PATIENTS WITH CANCER DISEASE AND SCHIZOPHREMIE

In our study we look for differences in sense of coherence level in lung cancer patients and schizophrenics. Sense of coherence is a global life orientation which influences health and illness. For measuring sense of coherence level we use Antonovsky’s the „Sense of Coherence Scale”. There were no statistically significant differences between clinical groups neither in global sense of coherence nor in any of it’s subscales. The results show that sense of coherence level differentiates health and illness, but it doesn’t indicate psychosomatic and mental disease. Therefore we hypothesize that sense of coherence level is mainly psychological disfunctionality measure in illness.

PSYCHOONKOLOGIA NR 1  LIPIEC – GRUDZIEŃ 1997

PRACE PRZEDSTAWIONE NA 

IV KONFERENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO
GDAŃSK 10-11.10.1997

Zygfryd Juczyński 
Psychologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej.

Mikołaj Majkowicz, Leszek Trojanowski, Jarosław Skokowski, Piotr Pankiewicz
Lęk u pacjentek z rozpoznaniem guza gruczołu piersiowego zakwalifikowanych do operacji.

Iwona Trzebiatowska, Mikołaj Majkowicz, Mariusz Zwaliński, Krystyna de Walden – Galuszko, Janusz Emerich
Strategie przystosowania do choroby nowotworowej (doniesienie wstępne).

Ryszard Braczkowski, Barbara Zubelewicz, Katarzyna Klakla, Wojciech Romanowski
Depresja czynnikiem zagrożenia chorobą nowotworową – hipoteza a fakty.

Gabriela Chojnacka – Szawłowska
Informowanie o rozpoznaniu choroby nowotworowej w opinii Polaków.

Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska
Poglądy na podstawowe problemy życia u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska
Pojęcie „dobrej śmierci” u personelu medycznego.


Dorota Gołąb, Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak
„Bezradność” wobec cierpienia osoby chorej na nowotwór.


Aleksandra Kruk-Zagajewska, Maria Kuśnierkiewicz, Zygmunt Szmeja, Wojciech Golusiński
Postawy rodzin wobec chorych onkologicznych.


Jolanta Górajek-Jóźwik,   
Podstawy indywidualizacji opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.


Wiesława Ciechaniewicz
Kształcenie na rzecz interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem onkologicznym.


Danuta Zarzycka
Wsparcie społeczne wybranej kategorii pacjentów onkologicznych – próba obiektywizacji ocen.


Wiesława Nyka, Alicja Dziewulska – Bokiniec
Niepełnosprawność fizyczna jako skutek leczenia onkologicznego.


Józef Binnebesel
Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej – doniesienia wstępne.


Waldemar Budziński
Propozycja wykorzystywania techniki uzupełniania niedokończonych zdań do badania dzieci z chorobami nowotworowymi.


Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden – Gałuszko, Leszek Trojanowski
Rola oceny funkcjonowania społecznego psychicznego i sfery duchowej w globalnej ocenie jakości życia (w świetle badań kwestionariuszem QLQ-C30 i PIL-propozycje modyfikacji kwestionariusza).


Aleksandra Modlińska
Psychospołeczne i kliniczne uwarunkowania oceny jakości życia osób w podeszłym wieku w terminalnym okresie choroby nowotworowej.


Wojciech Golusinski, Zygmunt Szmeja, Aleksandra Kruk – Zagajewska, Bronisław Kulczyński, Maria Kuśnierkiewicz
Obóz rehabilitacyjny jako leczenie wspomagające u chorych po operacji raka krtani.


Małgorzata Adamczak


Jolanta Fryc – Martyńska
Wsparcie społeczne jako forma pomocy w procesie zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowymi. Wolontariusze Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO.


Małgorzata Czachor
Dotyk jako element pielęgnowania pacjentów z chorobą nowotworową.