PSYCHOONKOLOGIA  NR 6 STYCZEŃ – CZERWIEC 2000

ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA JAKO ISTOTNY ELEMENT OPIEKI PALIATYWNEJ.

W pracy przedstawiono zarys metodyki badań farmakoekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień opieki paliatywnej. Porównanie kosztów pobytu w hospicjum stacjonarnym, oddziale chorób wewnętrznych i wizyt w hospicjum domowym wskazuje na znacząco mniejszy koszt opieki w warunkach domowych. Preferencyjne finansowanie domowej opieki paliatywnej mogłoby przyczynić się do poprawy dostępności usług i bardziej efektywnego ich wykorzystania.

HEALTH ECONOMIC ISSUES IN PALLIATIVE CARE

Overview of basic concepts of health economics with special emphasis on palliative care is presented. Comparison of costs of hospital care (internal medicine or hospice ward) and home-based palliative care indicates for substantially lower costs in the latter setting. Appropriate resource allocation towards home-based care may improve the availability and effectiveness of its services.


Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska, Karolina Majewska

OCENA JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ REALIZOWANEJ W DOMU.

Celem pracy była ocena opieki paliatywnej realizowanej w domu w aspekcie jej efektywności, struktury i organizacji. Dokonano tego przez porównanie opieki sprawowanej przez zespoły hospicyjne (79 chorych) i personel POZ (33 chorych). Ocena opieki była dokonana przez: 1) personel medyczny (ocena opieki – metodą STAS, ocena jakości życia indeksem Spitzera, ocena sprawności – skalą WHO-ECOG, ocena struktury i organizacji opieki – kwestionariusz autorów pracy); 2) pacjentów (ocena jakości życia wykonana za pomocą Rotterdamskiej Listy Objawów). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że: 1. Jakość opieki paliatywnej realizowanej w domu przez zespoły hospicyjne jest istotnie lepsza od opieki świadczonej przez zespoły POZ; 2. Dysproporcja efektywności opieki paliatywnej (lepsza w obszarze somatycznym niż psychicznym) stawia wymóg jej przeorganizowania; 3. Przeszkolenie personelu medycznego POZ w zakresie opieki paliatywnej może w istotny sposób poprawić jej jakość.

ASSESSMENT OF QUALITY OF PALLIATIVE CARE AT HOME

Goals of study: to determine the best components of good palliative care structure process outcomes by comparing two models: hospice care and conventional care (realizing by GP and district nurses). Material: 112 patients: 79 hospice patients and 33 „conventional” patients. Two sources of information were used: 1) medical staff (assessment of quality of care – STAS, quality of life (Spitzer index), performance (WHO-ECOG scale) and questionnaire of structure and organization of care); 2) patients (assessment of quality of life – Rotterdam Symptom Checklist). The results of the study revealed that: 1. Hospice care is significant better than conventional care (structure, process, efectiveness); 2. There is urgent need to change some elements of palliative care at home (hospice and conventional care as well) because of disproportion of it’s effectiveness (better in somatic dimension than in psychic one); 3. The improvement of conventional care is possible by development training in palliative care for medical staff.

Mikołaj Majkowicz, Krystyna de Walden – Gałuszko, Iwona Trzebiatowska, Karolina Majewska
OCENA JAKOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ REALIZOWANEJ NA ODDZIAŁACH STACJONARNYCH (SZPITAL – HOSPICJUM – DPS).

Praca przedstawia część wyników badań realizowanych w ramach grantu KBN. Celem pracy jest ocena jakości opieki paliatywnej stacjonarnej w aspekcie jej efektywności, struktury i organizacji sprawowanej na oddziale szpitala ogólnego, w hospicjum stacjonarnym oraz w domu pomocy społecznej. Czy i w jakim zakresie występują różnice w jakości opieki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Do badań zastosowano następujące metody: Metodę STAS, wskaźnik Spitzera, WHO-ECOG, RSCL. Zbadano 128 pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej: grupę I stanowili chorzy (48 osób) leczeni na oddziale szpitalnym, grupa II to pacjenci hospicjum stacjonarnego (36 osób), grupa III to pacjenci domów pomocy społecznej (44 osoby). W wyniku badań stwierdzono najwyższą jakość opieki paliatywnej w stacjonarnym ośrodku hospicyjnym. Gorszą efetywność oraz strukturę i organizację dla potrzeb opieki paliatywnej stwierdzono na oddziale szpitala ogólnego. Źle opieka ta sprawowana jest w domu pomocy społecznej. Domy te nie są bowiem przygotowane pod względem struktury i organizacji do wykonywania w dostatecznym stopniu opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby.

ASSESSMENT OF QUALITY OF PALLIATIVE CARE (IN HOSPITAL – HOSPICE – NURSING HOUSE)

Goals of the study: to determine the best components of good palliative care (structure, process, outcomes). Comparing the care providing in general hospital, stationary hospice and nursing house. Material: 128 patients from hospital (48 pts), hospice (36 pts) and nursing house (44 pts). Two sources of information were used:
1. Medical staff (assessment of quality of care – STAS, quality of life (Spitzer index) performance (WHO-ECOG scale) and questionnaire of structure and organization of care).
2. Patients (assessment of quality of life – Rotterdam Symptom Checklist. The results of the study revealed that:
a) hospice care is the best from all point of view.
b) the care in nursing house is very bad. There is urgent need to change this situation in all aspects (structure, process, effectiveness).


Iwona Trzebiatowska, Krystyna de Walden – Gałuszko, Mikołaj Majkowicz
SATYSFAKCJA Z OPIEKI PALIATYWNEJ PACJENTÓW I ICH RODZIN JAKO ELEMENT JAKOŚCI OPIEKI.

Satysfakcja z opieki jest ważnym elementem oceny jakości opieki. W pracy przestawiono ocenę satysfakcji z opieki pacjentów i ich rodzin w ośrodkach świadczących opiekę paliatywną w hospicjach stacjonarnych i domowych, szpitalach, domach opieki społecznej i w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Najwyższy poziom satysfakcji wyrażali pacjenci w hospicjum stacjonarnym, najmniej zadowoleni zaś byli chorzy przebywający w domach opieki społecznej.

THE SATISFACTION OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES WITH PALLIATIVE CARE AS THE ELEMENT OF QUALITY OF CARE ASSESSMENT

The patients’ satisfaction is an important element of quality of care assessment. The paper compares of patients’ and their families’ satisfaction with care in different units providing palliative care: at home and stationary hospices, in hospitals, nursing homes and district units. The results show that the highest satisfaction with care expressed patients of stationary hospices, the lowest – patients in nursing homes.

Aleksandra Modlińska
PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO W ASPEKCIE OCENY JAKOŚCI OPIEKI SPRAWOWANEJ NAD CZŁOWIEKIEM STARYM.

Konieczność stawania wobec problemów, jakie niesie ze sobą wiek podeszły stanowi jeden z trudniejszych momentów w życiu człowieka. W ciągu ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie problemami opieki zarówno wśrod osób starszych, jak i ich rodzin i opiekunów. Jakość zapewnianej opieki zależy od wielu czynników. Wiele problemów ludzi starych wiąże się z pogarszającą się sprawnością fizyczną, zaburzeniami postrzegania, izolacją socjalną, złą sytuacją finansową itd. Przedstawiono sytuację człowieka w wieku podeszłym w aspekcie jakości opieki, jaka winna mu być zapewniona.

PROBLEMS OF THE OLD AGE IN ASPECTS OF QUALITY OF CARE FOR THE ELDERLY PATIENTS

One of the most difficult moments in people life is to cope with the problems of old age. In the last few years we have observed the growing interest of the elderly, their families and researchers in quality of care issues. Quality of care of the elderly is determined by many factors. Many problems of the old people are connected with their disability, cognitive impairment, social isolation, financial situation and so on. This paper presents problems of old age in the context of necessity of good health care for older people.

Iwona Trzebiatowska
ZABURZENIA LĘKOWE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ – ASPEKT PRAKTYCZNY.

Lęk jest zaburzeniem emocjonalnym najczęściej występującym u pacjentów z chorobą nowotworową, niezależnie od jej stadium. Tymczasem jedynie w niewielkiej liczbie przypadków zaburzenie to jest prawidłowo rozpoznawane i leczone. Artykuł przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące leczenia zaburzeń lękowych w przebiegu choroby nowotworowej.

ANXIETY DISTURBANCES IN THE CANCER DISEASE – PRACTICAL ASPECT

Anxiety is the most frequent emotional disturbance of cancer patients in all stages of disease. A few numbers of cancer patients with anxiety get suitable diagnosis and treatment. The practical advices for treatment the anxiety of cancer patient are presented in the paper.


Józef Binnebesel
CZYNNIKI WSPIERAJĄCE PROCES OPIEKI POZAMEDYCZNEJ NAD DZIEĆMI HOSPITALIZOWANYMI Z POWODU CHOROBY NOWOTWOROWEJ.

W niniejszym artykule przedstawiono 21 czynników, które zdaniem personelu oddziałów pediatryczno-onkologicznych utrudniają im sprawowanie opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej. Najważniejszymi czynnikami są: obecność rodziców na oddziale (56%), doświadczenie (52%), łatwość nawiązywania kontaktów (50%), wykształcenie (49%), atmosfera i współpraca na oddziale (39%), pozytywne nastawienie (39%), kontakt rodziców z nauczycielem (39%), własne przeżycia (36%) i docenianie podejmowanych działań (30%). Uzyskane wyniki są niewielkim wycinkiem badań na temat: „Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej”, przeprowadzonych na 192 osobach z 8 oddziałów pediatryczno-onkologicznych.

FACTORS SUPPORTING THE PROCESS OF PARAMEDICA CARE FOR CANCER CHILDREN PLACED IN HOSPITALS

This article describes 21 factors which, according to the medical staff of make paramedical care it more difficult to perform for cancer children in hospital. The most important factors are: parents’ presence at the children’s wards (56%), experience (52%), easiness in contacts with people (50%), education (49%), the atmosphere and cooperation at the ward (39%), positive attitude (39%), own experience (36%), and appreciation of actions being taken (30%). The obtained results are only a small part of the research on paramedical care for children of oncology word (based on 192 individuals from 8 oncology children’s wards).