PSYCHOONKOLOGIA  NR 8 STYCZEŃ – CZERWIEC 2001

W pracy zastosowano kwestionariusz celem ustalenia głównych problemów chorych, którzy przeszli totalną gastroctomię. Grupę badawczą stanowiło 35 mężczyzn i 12 kobiet, wiek 40-90 rż. Spośród problemów natury biologicznej wymienić należy nudności i wymioty (na które skarżyło się 83,3% kobiet) oraz utratę wagi (80% mężczyzn). Oceniano także zmianę sposobu i akceptacji posiłków przez chorych. Z pracy wynikają następujące sugestie dla pacjentów i ich rodzin: wskazane jest przeprowadzenie przed zabiegiem operacyjnym odpowiedniej rozmowy wyjaśniającej sposoby leczenia i opieki, wykorzystywania programów edukacyjnych podczas pobytu w szpitalu i po jego opuszczeniu. Wskazane jest prowadzenie przez dłuższy czas ocen jakości życia u tych chorych.PROBLEMS OF PATIENTS UNDERGOING THE TREATMENT DUE TO THE STOMACH CANCER

This study used a questionnaire survey to find out the most prevalent problems in 47 patients who underwent total gastrectomy. The group consists of 35 men and 12 women between 40 and 90 year of age. Problems of the biological nature were reported. 83,3% of women reported nausea and vomiting, and 80% of men reported the weight loss. The change in a way and in the acceptance of the meals by the patients were evaluated. The following were suggested as necessary for patients and their families: sufficient preoperative explanation about the treatment and care, execution of a continued patients education program until after discharge. The further study for proper evaluation of a long-term quality of life (QOL) is recommended.

Gabriala Chojnacka – Szawłowska
STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z ZAGROŻENIEM A STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ W OKRESIE JEJ ZDIAGNOZOWANIA. PDF

Badaniom psychologicznym poddano 302 pacjentów, w chwili zgłoszenia się do onkologa z podejrzeniem nowotworu, oraz 41 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną dla wydzielonych podgrup pacjentów ze względu na stopień zaawansowania choroby. Posłużono się ustrukturowanym wywiadem i Skalą Radzenia Sobie z Zagrożeniem Urant i Czapińskiego, opartą na koncepcji Lazarusa i Folkman. Celem badań było poszukiwanie związku pomiędzy stopniem zaawansowania nowotworu a preferowaniem określonej strategii. Wyniki sugerują, że pacjenci częściej od osób zdrowych stosują strategię emocjonalną i ucieczkową. Osoby, które poddały się badaniom w okresie rokującym powodzenie terapii, częściej stosują strategię zorientowaną na problem aniżeli ci, u których choroba była zaawansowana (ANOVA). Style radzenia sobie mogą być uznane za predyktory zagrożenia późnym rozpoznaniem choroby nowotworowej.

ASSESSING COPING STRATEGIES IN DIAGNOSED PERSONS WITH DIFFERENT STAGES OF CANCER

The 302 patients were examined being confronted with a diagnosis of cancer and 41 healthy controls. Habitual coping strategies were assessed by the questionnarie, based on the conception of coping (Lazarus and Folkman). Purpose of this study was to examine the coping behaviour (problem – focussed coping and emotion – focussed coping) and stage of cancer. The study aim to clarife whether strategies that the person use to handle on stressful situations would be related to health parameters. Emotion focused coping found more often in patients with cancer thn healthy subjects. The results indicate, that the coping styles are significantly related to conditon of health and stage of cancer. The problem – focused coping was positive related to early stage of cancer (ANOVA). The coping styles are important for protective health behaviour.

Małgorzata Krasuska, Andrzej Stanislawek, Jacek Tomczykowski, Barbara Jankowiak, Irena Wrońska
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH CYTOSTATYKAMI. PDF

Ponad połowa pacjentów onkologicznych przyjmuje chemioterapię w którymś okresie leczenia. Zbadano 100 pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 50 pacjentów przebywało w szpitalu, reszta otrzymywała leczenie ambulatoryjne. Wiek pacjentów: 20-70 rż. W badaniu stosowano metody kwestionariuszowe . W grupie mężczyzn najczęstszymi dolegliwościami było zmęczenie, osłabienie i nudności. Kobiety skarżyły się głównie na nudności, wymioty, biegunkę, osłabienie, zmęczenie i utratę włosów. Jakość życia zależy w dużym stopniu od dolegliwości będących następstwem chemioterapii. Znajomość czynników powodujących wymioty oraz środków przeciw wymiotnych, dostępnych w grupach chorych w wysokim czynnikiem ryzyka staję się sprawą kluczową dla efektywnego zapobiegania wymiotom u pacjentów leczonych chemioterapią.

PROBLEMS OF THE PATIENTS UNDERGOING THE CYTOTOXIC THERAPY

More than half of the oncology patients will receive chemotherapy at some point in their cancer treatment. The sample for these study consist of 100 patients treated at the Regional Oncology Center. 50 patients were hospitalized, while the rest received the ambulatory treatment. Patients were between 20 and 70 year of age. This study used a questionnaire survey. The most prevalent problems reported in the group of men were: fatigue, weakness, and nausea; while women complained mostly of nausea, vomiting, diarrhea, weakness, fatigue and alopecia. Quality of life is related to the number of distressing symptoms experienced as a result of a cancer chemotherapy. Knowledge of factors affecting emesis and antiemetic agents available for a high-risk patients are keys to successful nursing management of emesis in patients receiving chemotherapy.


Beata Basińska
RADZENIE SOBIE Z KONFRONTACJĄ STRESOWĄ A KONTINUUM ZDROWIE – CHOROBA NOWOTWOROWA. PDF 

Celem pracy była identyfikacja rodzajów strategii radzenia sobie w konfrontacji stresowej dotyczącej stanu zdrowia. Wybrano trzy grupy kryterialne: kobiety zdrowe, zagrożone nowotworem piersi i chore na raka narządów rodnych. Zastosowano SSRS Urant i Czapińskiego, CAS Davey, SOC-29 Antonovsky’ego i dwie skale oceny kondycji zdrowia. Stwierdzono, że w sytuacji deficytu zdrowia preferowane są strategie emocjonalne, natomiast chore na nowotwór preferowały dewaluację zagrożenia, a pozostałe badane grupy pozytywne przewartościowania. W stanach jednoznacznych dotyczących zdrowia poczucie koherencji było wyższe niż w stanie niepewności.

COPING WITH STRESS IN DIFFERENT HEALTH’S STATE

The aim of study was to assess the kind of coping with stress in the situation of gynaecological cancer, threat of breast cancer and in health. The research included 238 women with different health’s state. The methods measured ways of coping, sense of coherence and evaluation of health. The results indicated that the women threated of cancer and ill women preferred emotional strategies. The cancer patients used often devaluation of threat, but healthy and threat of cancer used more often positive reappraisal. The sense of coherence was similar and highest on the certain situation than on the uncertain one.


Joanna Szymczak
POCZUCIE KOHERENCJI A DEPRESJA U CHORYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO OPERACJI Z POWODU NOWOTWORU PŁUCA I U OSÓB ZDROWYCH. PDF

Celem pracy było ustalenie czy zachodzą związki między poczuciem koherencji i jego składnikami: zrozumiałością, zaradnością, sensownością, a nasileniem symptomów depresyjnych u 37 chorych na nowotwór płuca (średnia wieku 52,3 lat) przed operacją i u 32 osób zdrowych (średnia wieku 52,9 lat). W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Analiza statystyczna danych wykazała istotne statystycznie ujemne związki między poczuciem koherencji i sensownością a depresyjnymi symptomami u osób zdrowych. U chorych tylko zaradność tworzyła istotny statystycznie, ale dodatni związek, z depresją. Przypuszczalną przyczyną tego rezultatu u chorych mogła być psychologiczna specyfika ich sytuacji oraz istotnie słabsze poczucie koherencji. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają wysunąć hipotezę, iż u chorych przed operacją zlokalizowanych na kontinuum zdrowie-choroba daleko od bieguna zdrowie poczucie koherencji traci funkcję ochronną polegającą na przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom stresu (jak rozwój symptomów depresji), natomiast silniejsza zaradność, sprzyjając występowaniu symptomów depresji, może utrudniać adaptację do choroby i jej leczenia.

SENSE OF COHERENCE AND DEPRESSION IN LUNG CANCER PATIENTS QUALIFIED FOR SURGERY

Purpose of this study was to look for relationship between sense of coherence, its constituents: comprehensibility, manageability, meaningfulness and depressions in 37 lung cancer patients (average age of 52,3), who were qualified for surgery and 32 healthy controls (average age of 52,9). Two self-report questionnaires were used in the study: Antonovsky’s SOC-29 scale measuring the sense of coherence, and Beck Depression Inventory, measuring depressive symptoms intensity. The sense of coherence and meaningfulness correlated significantly (negative correlations) with depressive symptoms intensity in controls. In patients only manageability had significant correlation (positive) with depressive symptoms. It’s possible that psychological specificity of patients’ situation and significantly lower SOC in patients compared to controls were responsible for these results. The data let us hypothesise that in persons awaiting surgery (situated far away from the „health” pole of the health-disease continuum) the SOC protective function which consists in moderating harmful effects of stress (in the study treated as depressive symptoms) disappears but stronger manageability may favour depressive symptoms appearing and make adaptation to disease and its treatment more difficult.


Justyna Janiszewska
WPŁYW PRZEWLEKŁEJ CHOROBY SOMATYCZNEJ NA PERCEPCJĘ WŁASNEJ OSOBY, SAMOOCENĘ MŁODZIEŻY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W TRUDNEJ SYTUACJI. PDF

Badania miały na celu ocenę poziomu samooceny i samoakceptacji młodzieży przewlekle chorej oraz określenie sposobu zmagania się z sytuacją przewlekłej choroby somatycznej. Prezentowany materiał oparty jest o porównania grupy osób dotkniętej przewlekłą chorobą somatyczną z grupą osób, które uległy poparzeniu i grupa osób zdrowych. Posłużono się wywiadem psychologicznym, klinicznym oraz Listą Przymiotników Gougha i Heilbruna. Preferencje sposobów radzenia sobie ze stresem oceniono za pomocą kwestionariusza opartego na koncepcji Lazarusa i Folkman. Wyniki badań ujawniły związek pomiędzy rozpoznaniem przewlekłej choroby somatycznej a sposobem spostrzegania własnej osoby i radzenia sobie ze stresem. Pomimo obniżenia poziomu samooceny u młodzieży przewlekle chorej w stosunku do pozostałych grup badanych, stwierdzono niewielką rozbieżność pomiędzy ja realnym a ja idealnym. Samopercepcja u osób przewlekle chorych pełni rolę mechanizmu przystosowawczego.

THE CHRONIC SOMATIC DISEASE’S INFLUENCE ON SELF-CONCEPT, SELF-EVALUATION OF YOUNG PEOPLE AND COPING WITH DIFFICULT SITUATION

The purpose of this study was to assess level of self-acceptation and self-evaluation by young people and to define of coping with chronic somatic disease. This material presents the results of three groups’ compare. There are patients with the chronic somatic disease, scalding persons and healthy young people. The psychological and clinical interview, the Spilberger’s State-Trait Anxiety Inventory and Adjective Check List) by Gough and Heilbrun were used. Habitual coping strategies were assessed by the questionnaire based on the conception of coping by Lazarus and Folkman. The results indicate the relationship between the chronic somatic disease and level of self-acceptation and self-evaluation. The young people with chronic somatic disease have a lower lever of self-concept but they accept themselves. Self-perception by patients with chronic somatic disease to act as adaptation mechanism.

Mariola Bidzan, Agnieszka Zielonka – Sujkowska, Jerzy Smutek
NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA SAMOOCENY KOBIET OPEROWANYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY METODA WERTHELMA – MEIGSA. PDF

Badaniom mającym na celu poznanie czy zachorowanie na raka szyjki macicy w połączeniu z wybranymi czynnikami psychologiczno-społecznymi może zmieniać samoocenę u pacjentek po operacji sposobem Wertheima – Meigsa poddano łącznie 81 kobiet: 42 z nich (po operacji) stanowiło GE, zaś 39 aktualnie oczekujących na podobny zabieg GK. Zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji, Drabinę Cantrilla oraz Skalę Jakości Związku Spaniera. Uzyskane wyniki wskazują, że niewielka liczba prezentowanych przez pacjentki pooperacyjne objawów, jak również duża tolerancja na stres w połączeniu z wysokim poziomem jakości związku oraz wysokim poziomem optymizmu sprzyjają pozytywnej samoocenie. Jakość związku podobna jest w obu grupach. Badane po operacji wykazują wyższy poziom optymizmu niż pacjentki przed zabiegiem.

THE SELFESTEEM OF THE CARVICAL CANCER PATIENTS AFTER THE SURGERY (MODE WRTHEIM – MEIGS)

Fourty two women after Wertheim – Meigs surgery and thirty nine women before such surgery were involved. The psychological examination consisted of own questionnaire, Drabina Cantrilla and DAS Scale (Spanier). Our results show that patients after Wertheim – Meigs surgery present themselves with positive self-estimation and these results from small amounts of negative symptoms, good stress tolerance and good quality of marital relation, high level of optimism and positive feelings. Patients after this surgery have better quality of life than those expecting this procedure. Quality of marital relation is very much the same in both groups of patients. Patients after surgery present themselves more optimistic.

Mariola Bidzan, Monika Pater – Prais, Jerzy Smutek
HIERARCHIA WARTOŚCI U KOBIET LECZONYCH Z POWODU RAKA SZYJKI MACICY. PDF

Celem pracy było określenie, czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu). Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowania (np. szczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne wrażeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.

THE STRUCTURE OF VALUES IN THE CERVICAL CANCER PATIENTS

The aim of this study was to find an association between the dramatic condition life cervical cancer and its impact on the psychic of the patient and her structure of values. 25 patients suffering from cervical cancer were taken into the study and they were compared to 25 healthy women. To evaluate them we used the Scale of Value by Rokeach and KKW Questionnaire. Our results show that cancer patients have the same structure values as the healthy women (family ties, love), however values hard to achieve (e.g. happiness, pleasure) they tend to put off. Patients from the experimental group also look up to universal values e.g. peace on earth, national safety. Patients treated due to cervical cancer reveal slightly more the tendency to lose the goal of life and thus they undergo the crisis of structure of values.

Beata Makowska, Anna Szczurowicz
KANCEROFOBIA A RAK JAJNIKA – PROBLEM W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA. PDF

Kancerofobia jest zjawiskiem z którym każdy lekarz spotyka się w swojej praktyce. Rak jajnika nie ma zatwierdzonej metody skryningu. Lekarz, prowadzący pacjentkę podejrzewającą u siebie możliwość wystąpienia dziedzicznej formy raka jajnika nie może zlekceważyć jej obaw, a jednocześnie nie może popaść w kosztowną i przesadną diagnostykę. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

CANCEROPHOBIA AND OVARIAN CANCER – THE PROBLEM IN EVERYDAY GYNECOLOGICAL PRACTICE

Cancerophobia is a problem which every physician meets in everyday practice. There is no approved method of ovarian cancer screening. Physician having a patient with a probability of familiar ovarian cancer should not disregard the fear of a patient and, on the other hand, he should not order too sophisticated and expensive diagnostic procedures. Every patient needs individuals treatment.