9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

PO KONFERENCJI SŁÓW KILKA…

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-001.jpg

Szanowni Uczestnicy 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Dziękuję bardzo za udział i aktywne uczestnictwo w Konferencji. Ponawiam apel o przesyłanie swoich propozycji w zakresie poprawy naszej aktywności, przyłączenia się do pomocy chorym w różnych częściach Polski przez podanie swoich namiarów i określenia możliwości pomocy.
Chcielibyśmy, żeby nadal krajowa Szkoła Psychoonkologii mogła kontynuować szkolenie personelu medycznego a w szczególności psychologów zatrudnionych w jednostkach onkologicznych – ponieważ borykamy się obecnie z dużymi trudnościami finansowymi prosimy o podpowiedź w jaki sposób moglibyśmy zdobyć pieniądze na realizację tych zadań (nie jesteśmy dobrymi menadżerami…)
Bardzo zachęcamy do wprowadzenia we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Dystresu jako badania rutynowego [Termometr distresu].
Badanie to powinno składać się z dwóch części.

  1. Prośba o zakreślenie stopnia distresu na termometrze.
  2. Osoby, które określiły swój poziom distresu na 5 i więcej powinny być przebadane według stresorów szczegółowych i należy im udzielić pomocy w obszarze który okazał się stresogenny.

http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-002.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-003.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-004.jpg    http://www.ptpo.org.pl/index/images/stories/9okpo/9okpo-005.jpg

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko

Gdańsk 05.06.2007 r.

SPRAWOZDANIE Z 9 OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOONKOLOGICZNEJ


W dniach 1-2 czerwca 2007 r. odbyła się w Gdańsku 9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna.
Program był bardzo bogaty a prezentowana tematyka urozmaicona. Wśród wielu bardzo ciekawych wykładów i doniesień można było ustalić 4 wiodące grupy problemów.
Pierwsza grupa zagadnień to propozycje praktyczne różnych form pomocy psychologicznej prezentowane w bardzo szerokim zakresie (np. metoda Simontona, muzykoterapia, kinezyterapia). Problemy te były również przedstawiane w sposób pogłębiony podczas sesji warsztatowych (np. terapia śmiechem, choreoterapia, interwencja poznawczo – behawioralna).
Tak szerokie ujęcie w/w zagadnień odróżnia tę konferencję od dotychczasowych (nastawionych bardziej na diagnozę psychologiczną i świadczy o tym, że zmierzamy obecnie w kierunku wprowadzania teoretycznej wiedzy do praktyki – co cieszy.
Druga grupa zagadnień to bardzo szeroko omawiana psychoonkologia dzieci i młodzieży. Ciekawe wykłady, prezentacje i dyskusje zaowocowały powołaniem Sekcji Psychoonkologii Dziecięcej w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Nowej Sekcji życzymy dużo sukcesów i zapału który wykazały osoby ją powołujące.
Kolejna grupa zagadnień – zawsze obecna na każdej Konferencji – to opieka paliatywna. Jest to zrozumiałe ze względu na ogromną rolę problemów psychoonkologicznych w pomocy osobom u kresu życia i ich rodzinom.
Ostatnia grupa tematów zawarta między innymi w sesji „Problemy organizacji i edukacji w psychoonkologii” stała się okazją wymiany bardzo ciekawych i inspirujących doświadczeń osób zaangażowanych w działalność stowarzyszeń wspierających pacjentów onkologicznych.
W konferencji brało udział ok. 250 osób. Dyskusja zarówno podczas sesji jak i w kuluarach była bardzo żywa i interesująca.
Mam nadzieję, że uczestnicy Konferencji wezmą sobie do serca apel organizatorów Konferencji o wprowadzenie we wszystkich oddziałach onkologicznych Termometru Stresu jako badania rutynowego wchodzącego w skład algorytmu postępowania z chorym onkologicznym.
Następną – jubileuszową 10 Konferencję przewidujemy za 2 lata.

Krystyna de Walden – Gałuszko
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Program 9 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

1 czerwiec 2007 r – Piątek

10.00 – 10.30 Rozpoczęcie Konferencji.

10.30 – 12.00 Sesja Plenarna 1.
Przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy R. Kowalczyk,
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński.

10.30 – 11.00
Bufory doświadczania traumy związanej z chorobą nowotworową. Zygfryd Juczyński.
11.00 – 11.30
Wielodyscyplinarne podejście w onkologii dziecięcej. Jerzy R. Kowalczyk.
11.30 – 12.00
Ruminacyjny styl radzenia sobie ze stresem u kobiet z rakiem piersi a zwlekanie z badaniem diagnostycznym. Gabriela Chojnacka-Szawłowska.
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.00 – 17.00 Sesja plakatowa:

Jest taka granica cierpienia, za którą uśmiech radosny się zaczyna. Honorata Wygralak, Ewa Kuźniacka.
Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych. Marta Irena Porębiak, Agnieszka Smolińska.
Poziom zasobów psychospołecznych a wypalenie zawodowe personelu medycznego oddziałów onkologicznych. Agnieszka Pietrzyk.
Nadzieja u pacjentów biorących udział w Programie Psychoonkologicznym Simontona – wyniki wstępne. Patrycja Orzechowska-Niedziela, Paweł Grzybek, Andrzej Gryglewicz.
Lęk u pacjentów biorących udział w Programie Psychoonkologicznym Simontona – wstępne wyniki. Patrycja Orzechowska-Niedziela, Paweł Grzybek, Andrzej Gryglewicz.
12.30 – 14.00 Sesja 1. Problemy psychologiczne w chorobie nowotworowej – jakość życia chorych.
Przewodniczą: dr med. Mariusz Wirga, prof. dr hab. med. Gabriela Chojnacka-Szawłowska.

Referaty:
Wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na zmianę percepcji objawów somatycznych u kobiet z rakiem piersi. Ewa Wojtyna, Jolanta Życińska.
Strategie radzenia sobie a jakość życia w chorobie nowotworowej. Katarzyna Guzińska, Joanna Dziedziul.
Jakość życia i oczekiwania pacjentów onkologicznych leczonych operacyjnie w badaniach własnych. Barbara Renata Chrzan.
Pojęcie straty z perspektywy chorych na nowotwór i ich rodzin. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak.
Czy terapia funkcjonalna ma znaczenie dla poziomu motywacji pacjentów objętych rehabilitacją domową? Agnieszka Wójcik.
Gdy zachorujesz – nie daj się pokonać lękowi… Andrzej Gretkowski.
O co chcą zapytać pacjenci z niskozaawansowanym rakiem prostaty przed podjęciem decyzji o leczeniu? Alicja Heyda, Marzena Gawkowska-Suwińska, Deb Feldman-Stewart, Sarah Brennenstuhl.
Dyskusja
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 Sesja 2. Opieka paliatywna.
Przewodniczą: dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr med. Jadwiga Pyszkowska.

Wykład:
Postępowanie objawowe w przewlekłej niewydolności nerek. Monika Lichodziejewska-Niemierko. – Niemierko
Referaty:
Wpływ kinezyterapii na poziom zmęczenia u chorych objętych opieką paliatywną. Tomasz Buss.
Wpływ tramadolu na funkcje poznawcze i stan psychiczny chorych w zaawansowanym stadium choroby. Magdalena Osowicka,Aleksandra Modlińska,Tomasz Buss.
Rola dyspozycyjnego optymizmu i zaufania transpersonalnego w ocenie jakości życia osób z chorobą nowotworową. Izabella Michałowska – Wieczorek.
Oczekiwania chorych z bólami nowotworowymi i stopień ich zaspokojenia w warunkach opieki paliatywnej. Marta Czerwik.
Zasoby pozytywne: poczucie nadziei i satysfakcja z życia u młodych dorosłych leczonych w przeszłości z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Anna Syska – Bielak, Magdalena Jarząb, Aleksandra Kropińska, Alicja Heyda, Daria Handkiewicz – Junak, Barbara Jarząb.
Postawy wobec chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Aleksandra Modlinska, Magdalena Osińska, Tomasz Buss,Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska – Niemierko.
Potrzeba informowania chorego w stanie terminalnym. Eleonora Mess, Barbara Kopytek.
Dyskusja.
17.00 – 17.15  Przerwa kawowa

17.00 – 17.15 Omówienie sesji plakatowej.

prof. dr med. med. Krystyna de Walden – Gałuszko,
dr n. med. Iwona Trzebiatowska.
17.30 – 19.00  Sesja warsztatowa:

Pytanie o sens choroby – kierunki wsparcia pacjenta i rodziny. Filip Buczyński.
Choreoterapia jako forma pomocy pacjentom onkologicznym. Dorota Gołąb.
Interwencja poznawczo-behawioralna w psychoonkologii. Iwona Nawara, Mariusz Wirga.
Joga – jako forma pomocy pacjentom onkologicznym. Grzegorz Nieścier.
Podmiotowość chorego w opiece paliatywnej. Jadwiga Pyszkowska.
Zasady komunikacji z pacjentem onkologicznym. Maria Rogiewicz.
Jak pomagać rodzinom w okresie nawrotu choroby. Bożena Winch.
Terapia śmiechem – Fundacja Dr Clown. Agnieszka Stankiewicz.

Sobota – 2 czerwiec 2007 r.

09.00 – 11.00 Sesja Plenarna 2.
Przewodniczą: dr hab. Marzena Samardakiewicz, dr psychol. Filip Buczyński.

09.00 – 09.30
Osobowościowe i emocjonalne predyktory funkcjonowania dzieci z chorobą nowotworową. Marzena Samardakiewicz.
09.30 – 10.00
Przekazywanie niepomyślnych wiadomości rodzinie. Filip Buczyński.
10.00 – 10.30
Główne problemy wsparcia psychicznego rodziny chorego onkologicznie. Bożena Winch.
10.30 – 11.00
Typy reakcji na chorobę nowotworową w świetle modelu V. E. Frankla. Mikołaj Majkowicz.
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00. Sesja 3. Problemy dzieci i młodzieży.
Przewodniczą: prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko, mgr Sylwia Barsow.

Referaty:
Przygotowanie dziecka do zmagania się z chorobą i śmiercią terminalnie chorego członka rodziny. Katarzyna Stachnik.
Młodzi dorośli z chorobą nowotworową – analiza przeprowadzonych badań. Grażyna Karolczak, Maria Litwiniuk, Karolina Maślak.
Poziom lęku w rodzinach dzieci z chorobami nowotworowymi – badanie wstępne. Marta Pawełczak, Natalia Wojtasik, Jakub Pilarczyk, Tomasz Szczepański, Danuta Sońta – Jakimczyk, Tomasz Urasiński, Jacek Wachowiak.
Rola rodziców, ich reakcje emocjonalne w sytuacji choroby nowotworowej dziecka. Sylwia Barsow.
Optymalizacja jakości informacji dotyczących cewników centralnych udzielanych pacjentom pediatrycznym oraz ich rodzicom. Julia Radoń, Małgorzata Krawczyk, Małgorzata Faj, Beata Ceynowa, Emilia Płoszyńska, Andżelika Schwann.
Moja praca z grupą młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej „Liderzy”. Martyna Figurska.
Muzykoterapia jako forma pomocy dzieciom objętym opieką paliatywną. Sylwia Żyhałko.
Co zrobić z tą ciszą. Zbigniew Bohdan.
Dyskusja.
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30  Sesja 4. Problemy organizacji i edukacji w psychoonkologii.
Przewodniczą: dr hab. Mikołaj Majkowicz, dr med. Iwona Trzebiatowska.

Referaty:
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN – organizacja pomagająca chorym na nowotwory i ich bliskim. Ewa Preisner, Joanna Dunikowska, Danuta Ochał, Iwona Nawara.
Specyfika kontaktu z osobą chorą na nowotwór jako element profilaktyki zespołu wypalenia. Dorota Gołąb.
Rola organizacji pozarządowej w opiece psychoonkologicznej. Monika Popowicz.
Rola jogi leczniczej w rehabilitacji psychofizycznej osób z diagnozą nowotworową. Grzegorz Nieścier.
Dyskusja.
14.30 – 15.00 Zakończenie Konferencji.