Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

Polecany

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

15 września 2023 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Do zarządu wybrani zostali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM,
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

  • Prezes Zarządu Głównego PTPO – dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
  • Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO – prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko
  • Sekretarz Zarządu Głównego PTPO – mgr Aleksandra Tobota-Różańska
  • Skarbnik Zarządu Głównego PTPO – dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
  • Członek Zarządu Głównego PTPO – dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • dr Bogusław Stelcer
  • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
  • mgr Joanna Pruban

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTPO dnia 15.09.2023r. w drodze głosowania podjęli uchwałę o wysokości składki członkowskiej w kwocie 100 zł rocznie.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

CERTYFIKATY PSYCHOONKOLOGA I SUPERWIZORA PSYCHOONKOLOGII

NADANE PRZEZ KOMISJĘ CERTYFIKACYJNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej w składzie:

1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
6. dr Sebastian A. Zdończyk,
zostały w dniu 07.09.2023r. przedłużone nw. Certyfikaty:
a. Przedłużenie Certyfikatu Psychoonkologa:
 – Katarzyna BOROWICZ, Warszawa, nr Certyfikatu 82, kryteria formalno-prawne wypełnione,
 – Beata WIATROWSKA, Stare Miastonr Certyfikatu 12, kryteria formalno-prawne wypełnione, –
 – Katarzyna CIEŚLAK, Poznańnr Certyfikatu 31, kryteria formalno-prawne wypełnione,
b. Przedłużenie Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii
– Katarzyna CIEŚLAK, Poznańnr Certyfikatu 23,
Ponadto Komisja Certyfikacyjna w składzie:
1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
6. dr Sebastian A. Zdończyk,
nadała w dniu 07.09.2023r. Certyfikat Psychoonkologa:
– Aleksandra GĄSIOR – psycholog, psychoonkolog, rekomendowana przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Warszawa,  nr Certyfikatu 95,
– Dorota GRABOWSKA–  psycholog, psychoonkolog,  rekomendowana przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Gdańsk.  nr Certyfikatu 96,
Komisja Certyfikacyjna w składzie:
1. prof. Marzena Samardakiewicz
2. prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
3. dr Marta Porębiak
4. dr Sylwia Barsow
5. mgr Aleksandra Tobota-Różańska
nadała w dniu 07.09.2023r. Certyfikat Psychoonkologa:
Sebastian A. ZDOŃCZYK – psycholog, psychoonkolog, rekomendowany przez Superwizora PTPO Prof. dr hab. n. med. Krystynę de Walden-Gałuszko,  kryteria formalno-prawne wypełnione, Słupsk,  nr Certyfikatu 97,

Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Polecany

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

15 września 2023 r., godz. 18:00-20:00
Hotel Focus Premium w Lublinie

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz)
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Marta Porębiak/Skarbnik
PTPO.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena
Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

30 lecie PTPO_Walne Zebranie Członków PTPO

JUBILEUSZOWA 15 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA

Polecany

Strona Konferencji – Rejestracja

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku, mija 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Mam ogromny zaszczyt zaproszenia na JUBILEUSZOWĄ 15 OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOONKOLOGICZNĄ, która odbędzie się w Lublinie w dniach 15 – 16 września 2023 r.

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki, ponieważ jako psychoonkolodzy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także po to, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?” Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Przyjrzymy się wyzwaniom psychoonkologii w hematoonkologii i onkologii oraz w medycynie paliatywnej, jak również nowym metodom leczenia bólu.

Ważnym aspektem pracy psychoonkologicznej jest dbałość o wysoką jakość komunikacji medycznej przede wszystkim z pacjentami, ale także w zespołach interdyscyplinarnych i interprofesjonalnych, bowiem od tego w dużej mierze zależy jakość opieki nad chorym z chorobą nowotworową oraz jego bliskimi. W obszarze naszych jubileuszowych rozważań będzie także profesjonalne wsparcie psychologiczne, psychoonkologiczne, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie na różnych etapach choroby nowotworowej. I wreszcie przed nami otwiera się obszar osób młodych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej, problem tranzycji od opieki pediatrycznej do jakże potrzebnej skoordynowanej opieki ozdrowieńczej w ośrodkach dla dorosłych.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej okazji wspólnego spotkania, a zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych i multidyscyplinarnych wykładów wygłoszonych przez uznanych ekspertów.

Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkowej i międzynarodowej w opiece psychoonkologicznej. Jest również zaproszeniem skierowanym do Młodych Psychoonkologów i do Studentów, bowiem od ich aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy przyszłość psychoonkologii w Polsce.

Mam nadzieję, że konferencja będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra pacjentów.

Serdecznie zachęcam do przyjęcia mojego zaproszenia.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes PTPO

Dokument PDF zaproszenie ptpo2023_final

Strona Konferencji

Książka: Radzić sobie z rakiem. Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Polecany

Elizabeth Cohn Stuntz, Marsha M. Linehan

Radzić sobie z rakiem
Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję

Przekład: Agnieszka Kasprzyk
Konsultantka merytoryczna: Joanna Zapała
Seria: Psyche / Soma
ISBN: 978-83-233-5246-4
Liczba stron: 208
Format: 15×23 cm
Data publikacji: 20.04.2023

Wsparcie psychologiczne w chorobie nowotworowej

W Polsce każdego dnia średnio 450 osób dowiaduje się, że ma nowotwór. Taka diagnoza często jest traktowana jak wyrok. Pojawiają się lęk o przyszłość, strach przed cierpieniem i śmiercią, smutek, gniew. Elizabeth Cohn Stuntz i Marsha M. Linehan z własnego doświadczenia wiedzą, jak trudne, wyniszczające i przytłaczające jest życie z rakiem.

Czytaj dalej

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologai Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

Polecany

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 2023r w sprawie Certyfikacji – PDF

Uchwała Zarządu PTPO z dnia 14 kwietnia 202r. w sprawie ustalenia warunków uzyskania Certyfikatu Psychoonkologi Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa

§ 1
Z dniem 17.04.2023r. ustala się warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa
i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 2
Traci ważność uchwała Zarządu PTPO z dnia 15 marca 2017 roku z mocą
obowiązywania od 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących Certyfikatu
z Psychoonkologii i Certyfikatu Superwizora Psychoonkologa.

§ 3
Opłatę za procedurę certyfikacyjną należy wnosić na konto Polskiego
Towarzystwa Psychoonkologicznego PKO BP 26 1020 4900 0000 8802 3510 4320

§ 4
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uzyskania certyfikatu należy
przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed

ul. Dębinki 2, 80211 Gdańsk
Czytaj dalej

Ankieta dotycząca wybranych aspektów wykonywania zawodu psychoonkologa w kontekście zakresu oraz sposobu jego prawnej regulacji

Polecany

Szanowni Państwo,

Zmarły 28 września 2022 r. członek PTPO, Nasz Kolega i Mentor, prof. UJK doktor hab. Marcin Jabłoński, zainicjował działania naukowe w zakresie uregulowania statusu zawodowego osób wykonujących zawód psychoonkologa.

Profesor Jabłoński aktywnie udzielał się na rzecz optymalnego usankcjonowania zawodu psychoonkologa zarówno w wymiarze formalnym, a także w celu stworzenia instytucjonalnych gwarancji zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez przedstawicieli tego zawodu, jak również na poczet zapewnienia właściwej dostępności do tego rodzaju świadczeń dla pacjentów leczonych onkologicznie.

Przerwane na skutek nagłej śmierci działania naukowe, służące wskazanym celom, nie zostały zakończone, jednak cele, którym miały one służyć, pozostają aktualne. 

Uznając słuszność ich kontynuacji wobec wciąż żywej idei, która przyświecała ich Inicjatorowi, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonych ankiet, które mają na celu identyfikację przyczyn oraz skutków nieoptymalnej regulacji prawnej zawodu psychoonkologa, mając ujemny wpływ na komfort jego uprawiania oraz powodując niejednolity status prawny członków Państwa grupy zawodowej.

Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiet nie zajmie Państwu wiele czasu (około 10 minut), a posłuży do istotnych celów naukowych, które będą miały walor praktyczny.

LINK do ankiety: https://forms.gle/rD8Px72WXmDS2Qe19

Z poważaniem, 

dr Kamila Kocańda
dr n. o zdr. Michał Chrobot
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz