Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

Polecany

Nowy Zarząd PTPO na lata 2023-2027

15 września 2023 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Do zarządu wybrani zostali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko,
dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM,
mgr Aleksandra Tobota-Różańska,
dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM,
dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Prezes Zarządu Głównego PTPO – dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk
 • Wiceprezes Zarządu Głównego PTPO – prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden- Gałuszko
 • Sekretarz Zarządu Głównego PTPO – mgr Aleksandra Tobota-Różańska
 • Skarbnik Zarządu Głównego PTPO – dr hab. n. med. Monika Rucińska, prof. UWM
 • Członek Zarządu Głównego PTPO – dr n. hum. Filip Leszek Buczyński OFM

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • dr Bogusław Stelcer
 • dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
 • mgr Joanna Pruban

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTPO dnia 15.09.2023r. w drodze głosowania podjęli uchwałę o wysokości składki członkowskiej w kwocie 100 zł rocznie.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Polecany

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

15 września 2023 r., godz. 18:00-20:00
Hotel Focus Premium w Lublinie

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz)
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Marta Porębiak/Skarbnik
PTPO.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena
Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

30 lecie PTPO_Walne Zebranie Członków PTPO

1,5% dla Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Polecany

Drodzy! 
Przypominamy, że rozliczając PIT za 2022 rok możecie wesprzeć 1,5% podatku działalność Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
 
Prosimy, pamiętajcie o nas!
 

By przekazać 1,5% na rzecz PTPO proszę wpisać w formularzu PIT-37 lub PIT-36 Nr  KRS 0000155752 

 

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” można dopisać: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Za wszelkie przekazane środki bardzo dziękujemy!
 
Zarząd PTPO

Pożegnanie.

Polecany


Z przykrością i żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz wieloletni Kolega

dr hab. med., prof. UJK. Marcin Jacek Jabłoński.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w bólu.

Fot. TheLightFull, Agata Politanska-Konecka

Marcinie, tak nagle i tak niespodziewanie odszedłeś… o wiele za wcześnie…
Wyszkoliłeś rzesze studentów, nauczyłeś ich wnikliwego i trafnego zadawania pytań, słuchania i głębokiego myślenia. Pacjentom pomagałeś żyć z chorobą!
Zapamiętamy Cię jako człowieka, który w sposób wyjątkowy łączył w sobie siłę intelektu z delikatnością i otwartością. Twoja zdolność do precyzyjnego, wielostronnego i interdyscyplinarnego myślenia zawsze będzie niedościgniona. Umiejętność słuchania innych, ciekawość otoczenia, serdeczność była Twoją domeną a praca zawodowa podobnie jak twórczość artystyczna pasją.

Będziesz żył zasze w naszej pamięci!
Nie mówimy żegnaj a do zobaczenia…

dr hab. med., prof. UJK
Marcin Jacek Jabłoński

Lekarz z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiadał specjalizację z psychiatrii oraz z chorób wewnętrznych. Był też certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii PTPO oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Ponadto Członek Komitetu Naukowego czasopism „Psychoonkologia” i „Psychiatria”, “Oncology in Clinical Practice”, “Palliative Medicine in Practice”. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii.

W ostatnim czasie pracował naukowo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładał na studiach z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach kierunku: Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych.

Od wielu lat prowadził własną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń praktycznych z psychiatrii i psychoonkologii, prelegentem licznych konferencji naukowych a także inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie w poprzednich latach pracował jako adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego. W latach 1999–2007 pracował w Oddziale Leczenia Depresji i Poradni Konsultacyjnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007–2012 kierował Oddziałem Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań naukowych i zawodowych…

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTPO?

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTPO?

AK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTPO?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego należy zgodnie ze Statutem PTPO (http://ptpo.org.pl/www2/statut-polskiego-towarzystwa-psychoonkologicznego/), wypełnić on-line deklarację , wskazać  2 członków PTPO (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny) jako członków rekomendujących oraz opłacić składki członkowskie.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Towarzystwa publikujemy na łach naszej strony www.ptpo.org.pl.
O planowanych konferencjach organizowanych przez PTPO będziemy informować Państwa również drogą e-mailową na podany w Deklaracji adres poczty elektronicznej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

Składka roczna członkowstwa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym wynosi 100 PLN.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTPO:
BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002
Z dopiskiem: „Składka członkowstwa PTPO – rok opłaty”

Potwierdzeniem nabycia członkowstwa PTPO jest uiszczenie składki rocznej i dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie wpłaty).

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

PTPO Statut – tekst jednolity na 29.09.2018 dokument PDF

Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.09.2018 r.

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

(TEKST JEDNOLITY STATUTU)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, w skrócie PTPO, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Gdańsk.

§ 4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych zadaniach i celach.

§ 5. 1. Towarzystwo może powoływać Oddziały, Sekcje i Komisje Naukowe.
2. Towarzystwo powołuje Krajową Szkołę Psychoonkologii do realizacji celu, o którym mowa w § 8.
3. Szczegółowe zasady działania Krajowej Szkoły Psychoonkologii określa Regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

§ 6. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7. Towarzystwo może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Czytaj dalej

Zarząd PTPO w kadencji 2019-2022

Polecany

Szanowni Państwo w dniu 13 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie PTPO wybrało nowy Zarząd na kadencję 2019-2022 w składzie:

Marzena Samardakiewicz- Prezes

Krystyna de Walden Gałuszko – V-ce Prezes

Sebastian Zdończyk – Sekretarz

Marta Porębiak – Skarbnik

Aleksandra Tobota-Różańska – Członek

Wojciech Leppert – Członek`
[zdjęcie]

Marcin Jabłoński – Członek

WALNE ZEBRANIE

Polecany

Zawiadomienie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO) informuje, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego odbędzie się:

13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Gdańsku.
Miejsce:  Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa 23, 80-277 Gdańsk

PROPONOWANY PORZĄDEK  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTPO przez Prezesa PTPO.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu PTPO – Sylwia Barsow/Skarbnik PTPO
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PTPO – Marzena Samardakiewicz/Prezes PTPO.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi PTPO absolutorium.
9. Przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu PTPO.
10. Przeprowadzenie wyborów do nowej Komisji Rewizyjnej PTPO.
11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO) zostało utworzone w 1992 roku.
Podstawowymi celami statutowymi organizacji są:

 • Prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych;
 • Powadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej.
 • Działanie na rzecz wszechstronnego zaspokajania potrzeb przewlekle chorych pacjentów na płaszczyźnie cproblemów somatycznych, psychicznych, duchowych i społecznych;

Towarzystwo zrzesza około 100 członków, którzy w swojej aktywności zawodowej stykają się z ludźmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Poza lekarzami różnych specjalności (psychiatrzy, onkolodzy, ginekolodzy, chirurdzy, interniści, lekarze pierwszego kontaktu itd.) i pielęgniarkami towarzystwo współtworzone jest przez psychologów, pedagogów, socjologów, duchownych i woluntariuszy organizacji pozarządowych. Osoby te rozumiejąc, że prawidłowe leczenie to nie tylko przedłużanie życia, ale również dbanie o jego jakość starają się dbać o wypracowanie, popularyzację i wdrażanie zintegrowanego modelu opieki.

Walne zebranie członków Towarzystwa obiera siedmioosobowy Zarząd czuwający nad przestrzeganiem statutowych celów.

Organem prasowym jest czasoposopismo naukowe Psychoonkologia ukazująca się od 1998 roku. Pomaga ono propagować w środowisku ideę humanizacji medycyny i opieki nad pacjentem onkologicznym.

Składka roczna wynosi 50 PLN!) prosimy ją wpłacać na konto PTPO:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
POLSKA
NIP 957-079-35-39
Regon 190305060
Konto bankowe: BOS, o. Gdansk PL 31 1540 1098 2109 5501 0533 0002