Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie.

NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE.

W dniu 30 września 2016 roku w Gdańsku obradowali psychoonkolodzy podczas konferencji pt. „Nowe wyzwania psychoonkologii w medycynie”. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy opieki psychospołecznej nad pacjentami z zaawansowaną chorobą oraz ich rodzinami, a także wyniki badań naukowych dotyczących dobrostanu psychicznego pacjentów chorych na nowotwory. Program obejmował również wykłady dotyczące opieki zorientowanej na pacjenta, planowania opieki u kresu życia, a także prezentację projektu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji pełnomocnika medycznego. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących profesjonalizmu w psychoonkologii oraz stresu potraumatycznego, a także przekonali się o tym, w jaki sposób poczucie humoru może pomóc w przezwyciężaniu stresu.

Podczas konferencji obradowało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, które wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Marzena Samardakiewicz.

Program Konferencji

PODCZAS KONFERENCJI PRZEWIDZIANE JEST WALNE ZGROMADZENIE PTPO I WYBÓR WŁADZ TOWARZYSTWA.

PROGRAM

Konferencja: NOWE WYZWANIA PSYCHOONKOLOGII W MEDYCYNIE

Gdańsk, 30 września 2016 r. Collegium Biomedicum GUMed  Sala B

30 września 2016 r. (PIĄTEK)

09.45 – 10.00     Otwarcie konferencji

10.00 – 11.30     Sesja 1.    Przewodniczą: Marzena Samardakiewicz, Mikołaj Majkowicz

10.00 – 10.15    Samardakiewicz M., Standardy opieki psychospołecznej u dzieci, nastolatków i młodych dorosłych leczonychz powodu choroby nowotworowej.

10.15 – 10.30    Gołąb D. Smólska M., Analiza ankiet dotyczących jakości usług świadczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – implikacje praktyczne z perspektywy psychologa.

10.30 – 10.45    Wyszadko A., Psychologiczne uwarunkowania poziomu troski o siebie u pacjentów z chorobą nowotworową

10.45 – 11.00    Barsow S. Burn-out – syndrom zespołu wypalenia się sił u rodziców dzieci z chorobą nowotworową.

11.00 – 11.15    Malicki I., Grabowska D., Damps Kostańska J., Jassem E. Funkcjonowanie podopiecznych Zintegrowanego Modelu Opieki nad POCHP leczonych onkologicznie jako przykład wielochorobowości u osób starszych.
11.15 – 11.30     Dyskusja

11.30 – 12.00     Przerwa

12.00 – 13.30     Sesja 2.    Przewodniczą: Justyna Janiszewska, Krystyna de Walden-Gałuszko

12.00 – 12.10    Osowicka M. W stronę opieki zorientowanej na pacjenta.

12.10 – 12.20    Janiszewska J. Planowanie opieki u kresu życia.

12.20 – 12.30    Pawłowski L. Projekt regulacji prawnych ustanawiających instytucję pełnomocnika medycznego.

12.30 – 12.45    Kozaka J., Janiszewska J, Wybrane uwarunkowania dobrostanu psychicznego chorych na nowotwory.

12.45 – 13.00    Janiszewska J., Kozaka J., Determinanty dobrostanu psychicznego u chorych w zawansowanej chorobie nowotworowej w aspekcie duchowym.

13.00 – 13.15    Krajewski M. Etyka jako źródło wartości i wsparcia w onkologicznej terapii.

13.15 – 13.30     Dyskusja i Zakończenie konferencji

13.30 – 14.30     Zebranie sprawozdawczo wyborcze PTPO

14.30 – 16.00     Warsztaty

Winch B. Co to znaczy być profesjonalistą psychoonkologiem.
Zapała J. Choroba nowotworowa – potraumatyczny stres czy potraumatyczny wzrost.
de Walden-Gałuszko K., Wyszadko A. Poczucie humoru jako skuteczna siła w przezwyciężeniu stresu.

 

ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Zakład Badań nad Jakością Życia GUMED

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMED

 

   

MIEJSCE: COLLEGIUM BIOMEDICUM GUMED  SALA B, DĘBINKI 1.

 

KOORDYNATOR KONFERENCJI:

mgr Piotr Mró, 790-019-240

Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed