PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  1

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Mirosław Piskozub

Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Noetic-spiritual dimension of personality in the process of coping with cancer related stress. s. 1-13.

Marcin Wnuk, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Mateusz Hędzelek, Sylwia Świstak-Sawa
Religijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych. Religious-spiritual correlated of strenght of hope and meaning of life among oncology patients. s. 14-20.

Joanna Woźniak-Holecka, Katarzyna Zborowska, Tomasz Holecki
Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Alternative medicine as a complementary form of treatmentin the oncological patients’ opinion. s. 21-28.

Opis przypadku

Agnieszka Pietrzyk
Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed chemioterapią i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwojga studentów – kobiety i mężczyzny. Cognitive function of cancer patient before and after chemotherapy. Directions for additional medical treatment and psychological aid in recovering mental abilities. Analysis of two case studies – students: woman and man. s. 29-35

PSYCHOONKOLOGIA, ROK 2010, NR  2

Spis treści:

Artykuły oryginalne

Małgorzata Ossowska, Mikołaj Majkowicz
Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta s. 41–47

Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Elżbieta Borczuch
Lęk i jakość życia młodzieży z białaczką i chłoniakami – doniesienie wstępne s. 48–54                                                                                                     

Anna Machnik-Czerwik
Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie s. 55–59 

Artykuły poglądowe

Joanna Kozaka
Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne s. 60–69

Sprawozdanie

Marta I. Porębiak, Anna Błogosz
Współczesne trendy światowej psychoonkologii s. 70–72