WEZWANIE DO PILNEGO OPŁACENIA ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego wzywa do opłacenia, zgodnie z § 13 punkt 3 Statutu PTPO, zaległych składek członkowskich za rok 2021 włącznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 maja 2022 roku.

Wpłaty zaległości należy dokonać na konto PTPO o numerze:

31 1540 1098 2109 5501 0533 0002

Niewpłacenie zaległych składek w określonym powyżej terminie, może spowodować podjęcie przez Zarząd, w oparciu o § 16 punkt 2 Statutu PTPO, uchwały o skreśleniu z listy członków PTPO.
Jeżeli składki zostały opłacone, prosimy o zignorowanie tej wiadomości.

Jeśli mają Państwo problem z samodzielnym ustaleniem historii opłat i ewentualnych zaległości za lata ubiegłe, prosimy o kontakt z Towarzystwem.

Skarbnik PTPO
dr Marta Porębiak